OBS: Detta är utgåva 2020.8. Visa senaste utgåvan.

När Skatteverket lämnar ut personuppgifter som behandlas i beskattningsverksamheten innebär det en behandling av uppgifterna. Behandlingen måste vara tillåten både enligt de allmänna dataskyddsbestämmelserna, SdbL och eventuella andra författningar. Utlämnandet måste även vara tillåtet enligt sekretessbestämmelserna för beskattningsverksamheten.

Olika sätt att lämna ut uppgifter

Skatteverket kan lämna ut uppgifter på olika sätt, exempelvis

 • muntligt
 • skriftligt på papper
 • i elektronisk form (på ett medium för automatiserad behandling eller genom direktåtkomst).

Förutsättningar för att lämna ut personuppgifter som behandlas enligt SdbL

Skatteverket får bara lämna ut personuppgifter som behandlas i beskattningsverksamheten om följande förutsättningar är uppfyllda:

 • Det finns rättsligt stöd för den behandling av personuppgifterna som utlämnandet innebär.
 • Utlämnandet hindras inte av sekretess.
 • Utlämnandet kan ske på ett säkert sätt om det görs elektroniskt.

Det ska finnas rättsligt stöd för behandlingen

Det finns bestämmelser i SdbL och SdbF om hur personuppgifter som behandlas i beskattningsverksamheten får lämnas ut. Bestämmelser kan även finnas i andra författningar. När Skatteverket lämnar ut personuppgifter ska Skatteverket även tillämpa de grundläggande dataskydds­bestämmelserna.

Personuppgifter får bara behandlas för särskilda, uttryckligt angivna och berättigade ändamål. I SdbL står det för vilka ändamål Skatteverket får behandla uppgifter elektroniskt i beskattningsverksamheten. Att lämna ut uppgifter till personer som direkt eller indirekt berörs av ett ärende, t.ex. skattskyldiga, arbetsgivare och borgenärer, omfattas av de primära ändamålen (prop. 2000/01:33 s. 99). Att lämna ut uppgifter i enlighet med en uppgiftsskyldighet som finns i en lag eller förordning omfattas av de sekundära ändamålen.

Nytt: 2020-06-02

Exempel på sådan uppgiftsskyldighet finns i lagen (2016:774) om uppgiftsskyldighet vid samverkan mot viss organiserad brottslighet och uppgiftsskyldighet enligt 7 och 9 §§ lagen (1997:1024) om Skatteverkets brottsbekämpande verksamhet.

Skatteverket får behandla uppgifter för att lämna ut dem i enlighet med offentlighetsprincipen (2 kap. TF), även om ett sådant utlämnande inte omfattas av de ändamål med behandlingen av uppgifterna som anges i SdbL. Ett utlämnande enligt TF anses inte oförenligt med det ursprungliga ändamålet med behandlingen.

Sekretess får inte hindra utlämnandet

För att Skatteverket ska kunna lämna ut uppgifter eller handlingar krävs det, förutom ett rättsligt stöd för behandlingen, att sekretess inte hindrar ett utlämnande. En sekretessprövning måste därför alltid ske innan handlingar eller uppgifter lämnas ut.

SdbL reglerar om ett utlämnande av uppgifter från beskattningsverksamheten får ske elektroniskt. Bestämmelser om att ett utlämnande får ske elektroniskt är dock inte sekretessbrytande bestämmelser och därför måste alltid en sekretessprövning göras i det enskilda fallet innan uppgifter lämnas ut. Om det råder sekretess för uppgifterna måste det finnas en sekretessbrytande bestämmelse som möjliggör utlämnandet. Det gäller oavsett om uppgifterna lämnas ut till en enskild, en myndighet eller självständig verksamhetsgren inom Skatteverket. Det finns flera bestämmelser i SdbF som innebär att Skatteverket ska lämna ut uppgifter i vissa fall, både till andra myndigheter, andra verksamhetsgrenar inom Skatteverket och enskilda. Bestämmelser som innebär att uppgifter ska lämnas ut är sekretessbrytande.

Utlämnandet ska kunna göras på ett säkert sätt

Om utlämnandet ska ske elektroniskt krävs det, förutom ett rättsligt stöd för den behandlingen och att sekretess inte hindrar att uppgifterna lämnas ut, att utlämnandet kan ske på ett säkert sätt. Eftersom utlämnandet av personuppgifter är en behandling i sig, så måste det uppfylla säkerhetskraven i EU:s dataskyddsförordning.

Kraven om säkerhet enligt EU:s dataskyddsförordning gäller bara för personuppgifter. Kraven gäller alltså inte för uppgifter om juridiska personer och avlidna.

Lämna ut personuppgifter i elektronisk form till en annan verksamhetsgren inom Skatteverket

Skatteverket har flera självständiga verksamhetsgrenar, t.ex. beskattningsverksamhet, folkbokföringsverksamhet och brottsbekämpande verksamhet. Det är olika bestämmelser som reglerar verksamhetsgrenarnas behandling av personuppgifter och andra uppgifter. Dessutom gäller eventuell sekretess mellan verksamhetsgrenarna. Detta innebär bland annat att andra verksamhetsgrenar inte får medges direktåtkomst till uppgifter i beskattningsdatabasen utan att det finns sekretessbrytande bestämmelser som tillåter det. Den enda verksamhetsgrenen som har direktåtkomst är den brottsbekämpande verksamheten.

Inom beskattningsverksamheten är direktåtkomsten inte begränsad i SdbL, men de anställdas åtkomst begränsas genom bestämmelserna om grundläggande principer och säkerhet vid behandling m.m. De anställda ska bara ha åtkomst till de uppgifter som de behöver för att kunna utföra sina arbetsuppgifter.

Direktåtkomst för den brottsbekämpande verksamheten

Den brottsbekämpande verksamheten på Skatteverket får ha direktåtkomst till uppgifter om (2 kap. 7 § SdbL)

 • en fysisk persons identitet, medborgarskap, bosättning och familjeförhållanden
 • en juridisk persons identitet, säte, ägarförhållande samt firmatecknare och andra företrädare
 • registrering för skatter och avgifter
 • underlag för att fastställa skatter och avgifter
 • bestämmande av skatter och avgifter
 • revision och annan kontroll av skatter och avgifter
 • yrkanden och grunder i ett ärende
 • beslut, betalning, redovisning och övriga åtgärder i ett ärende.

Den brottsbekämpande verksamheten får bara använda direktåtkomsten till uppgifterna för sådan verksamhet som anges i lagen (1997:1024) om Skatteverkets medverkan i brottsutredningar och behandlingen ska vara tillåten enligt de registerförfattningar som tillämpas inom den brottsbekämpande verksamheten.

Det finns en sekretessbrytande bestämmelse som gör den brottsbekämpande verksamhetens direktåtkomst till de ovan uppräknade uppgifterna möjlig (5 b § SdbF).

Lämna ut personuppgifter i elektronisk form till andra myndigheter

Skatteverket får under vissa förutsättningar lämna ut uppgifter i elektronisk form från beskattningsverksamheten till andra myndigheter.

Uppgifter på medium för automatiserad behandling

Skatteverket får lämna ut uppgifter från beskattningsdatabasen till en annan myndighet på ett medium för automatiserad behandling, om den mottagande myndigheten får ta del av uppgifterna enligt gällande sekretessbestämmelser. Det är upp till Skatteverket att bestämma om uppgifterna ska lämnas ut på detta sätt (prop. 2000/01:33 s. 111 f.).

Uppgifter genom direktåtkomst

Skatteverket får lämna ut uppgifter från beskattningsdatabasen till en annan myndighet genom att ge myndigheten direktåtkomst, om det finns en särskild bestämmelse som tillåter direktåtkomst.

Det finns bestämmelser i SdbL och SdbF som ger Skatteverket möjlighet att medge vissa andra myndigheter direktåtkomst till angivna uppgifter i beskattningsdatabasen. Vidare finns en bestämmelse som medger att Skatteverkets brottsbekämpande verksamhet får ha direktåtkomst till vissa uppgifter i beskattningsdatabasen. Direktåtkomst får inte medges till elektroniska handlingar (prop. 2000/01:33 s. 130).

En bestämmelse om att direktåtkomst är tillåten medför inte att eventuell sekretess för uppgifterna bryts. Om de uppgifter som ska lämnas ut är sekretessbelagda krävs det att en sekretessbrytande bestämmelse kan tillämpas för att det ska vara tillåtet att lämna ut uppgifterna. Skatteverket måste alltså göra en sekretessprövning av om Skatteverket kan lämna ut uppgifterna innan direktåtkomst medges.

Att en annan myndighet – eller en annan verksamhetsgren inom Skatteverket – får ha direktåtkomst till uppgifter i beskattningsdatabasen innebär inte att samtliga anställda vid den andra myndigheten eller verksamhetsgrenen får ha tillgång till uppgifterna. Missbruk av uppgifterna måste förhindras i enlighet med grundläggande principer och säkerhet vid behandling. Det kan t.ex. innebära att åtkomsten till olika uppgifter inom den andra myndigheten är starkt begränsad till olika behörighetsnivåer, vilket i sin tur innebär att är ett högst begränsat antal personer som har tillgång till samtliga uppgifter (prop. 2000/01:33 s. 131).

Under rubrikerna nedan listas situationer där Skatteverket enligt bestämmelser i SdbL och SdbF får medge direktåtkomst för

Direktåtkomst för Kronofogden

Skatteverket får medge Kronofogden direktåtkomst till uppgifter i beskattningsdatabasen om

 1. en fysisk persons identitet, medborgarskap, bosättning och familjeförhållanden
 2. en juridisk persons identitet, säte, ägarförhållande samt firmatecknare och andra företrädare
 3. registrering för skatter och avgifter
 4. underlag för att fastställa skatter och avgifter
 5. bestämmande av skatter och avgifter
 6. uppgifter som behövs för handläggning enligt BorgL
 7. yrkanden och grunder i ett ärende
 8. beslut, betalning, redovisning och övriga åtgärder i ett ärende.

Direktåtkomst till uppgifterna i punkterna 4-8 får, enligt 2 kap. 8 § första stycket SdbL, bara avse en person som

 • har ansökt om skuldsanering eller F-skuldsanering
 • är registrerad som gäldenär hos Kronofogdemyndigheten
 • är make, maka eller likställd med make eller maka till den som har ansökt om skuldsanering eller F-skuldsanering
 • är make, maka eller likställd med make eller maka till en gäldenär hos Kronofogden.

Det finns en sekretessbrytande bestämmelse som gör Kronofogdens direktåtkomst till de ovan uppräknade uppgifterna möjlig (4 § SdbF).

Direktåtkomst för Tullverket

Skatteverket får enligt 2 kap. 8 § andra stycket SdbL medge Tullverket direktåtkomst till uppgifter i beskattningsdatabasen om

 • en fysisk persons identitet, medborgarskap, bosättning och familjeförhållanden
 • en juridisk persons identitet, säte, ägarförhållande samt firmatecknare och andra företrädare
 • registrering för skatter och avgifter
 • underlag för att fastställa skatter och avgifter
 • bestämmande av skatter och avgifter
 • yrkanden och grunder i ett ärende
 • beslut, betalning, redovisning och övriga åtgärder i ett ärende.

Direktåtkomst till de ovan angivna uppgifterna får bara avse en person som

 • är eller kan antas vara gäldenär enligt tullagstiftningen
 • är skyldig att betala skatt för en vara vid import
 • är föremål för Tullverkets kontrollverksamhet enligt LPK.

Skatteverket får medge Tullverket direktåtkomst till uppgifter och handlingar som ingår i EMCS-systemet (2 kap. 8 § tredje stycket SdbL).

Det finns sekretessbrytande bestämmelser som gör Tullverkets direktåtkomst till de ovan uppräknade uppgifterna möjlig (5–5 a §§ SdbF).

Direktåtkomst för socialnämnder

Skatteverket får medge en socialnämnd direktåtkomst till uppgifter i beskattningsdatabasen om

 • en fysisk persons identitet, medborgarskap, bosättning och familjeförhållanden
 • underlag för att fastställa skatter och avgifter
 • bestämmande av skatter och avgifter.

Direktåtkomst till de ovan angivna uppgifterna får endast ges om uppgifterna behövs hos socialnämnden i ett ärende om ekonomiskt bistånd enligt 4 kap. SoL eller i ett ärende om återkrav m.m. av sådant bistånd, enligt 9 kap. SoL. För att Skatteverket ska kunna medge socialnämnden direktåtkomst måste Skatteverket se till att handläggarna hos socialnämnden genom direktåtkomsten bara kan ta del av sådana uppgifter som är aktuella i ärenden hos nämnden (2 kap. 8 a § SdbL).

Det finns en sekretessbrytande bestämmelse som gör socialnämnders direktåtkomst till de ovan uppräknade uppgifterna möjlig (8 a § SdbF).

Direktåtkomst för Migrationsverket

Skatteverket får medge Migrationsverket direktåtkomst till uppgifter i beskattningsdatabasen om uppgifterna behövs i ett ärende om dagersättning åt asylsökande enligt lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. (2 kap. 8 b § SdbL).

Direktåtkomsten får endast omfatta

 • uppgifter per betalningsmottagare i en sådan arbetsgivardeklaration eller förenklad arbetsgivardeklaration som avses i 26 kap. SFL
 • identifikationsuppgifter för den uppgiftsskyldige och betalningsmottagaren, och
 • uppgift om den redovisningsperiod som deklarationen avser.

Det finns en sekretessbrytande bestämmelse som gör Migrationsverkets direktåtkomst till de ovan uppräknade uppgifterna möjlig (8 b § SdbF).

Direktåtkomst för Försäkringskassan

Skatteverket får enligt 2 kap. 8 c § SdbL medge Försäkringskassan direktåtkomst till uppgifter i beskattningsdatabasen om uppgifterna behövs i ett ärende om

Direktåtkomsten får endast omfatta

 • uppgifter per betalningsmottagare i en sådan arbetsgivardeklaration eller förenklad arbetsgivardeklaration som avses i 26 kap. SFL
 • identifikationsuppgifter för den uppgiftsskyldiga och betalningsmottagaren
 • uppgifter om den redovisningsperiod som deklarationen avser.

Det finns en sekretessbrytande bestämmelse som gör Försäkringskassans direktåtkomst till de ovan uppräknade uppgifterna möjlig (7 § tredje stycket SdbF).

Direktåtkomst för Arbetsförmedlingen

Skatteverket får medge Arbetsförmedlingen direktåtkomst till uppgifter i beskattningsdatabasen om uppgifterna behövs i ett ärende om stöd till arbetsgivare för anställning av en enskild person (2 kap. 8 d § SdbL).

Direktåtkomsten får endast omfatta

 • uppgifter per betalningsmottagare i en sådan arbetsgivardeklaration eller förenklad arbetsgivardeklaration som avses i 26 kap. SFL
 • identifikationsuppgifter för den uppgiftsskyldiga och betalningsmottagaren
 • uppgifter om den redovisningsperiod som deklarationen avser.

Det finns en sekretessbrytande bestämmelse som gör Arbetsförmedlingens direktåtkomst till de ovan uppräknade uppgifterna möjlig (8 c § tredje stycket SdbF).

Lämna ut uppgifter i elektronisk form till enskilda

Skatteverket får lämna ut uppgifter från beskattningsdatabasen till enskilda på medium för automatiserad behandling om detta är särskilt reglerat och det inte finns något hinder mot det enligt någon författning (2 kap. 6 § SdbL och 9 § SdbF). Skatteverket får bara lämna ut uppgifter från beskattningsdatabasen till enskilda genom direktåtkomst om det är särskilt reglerat (2 kap. 9 § SdbL). Med enskilda menas både fysiska och juridiska personer.

Uppgifter på medium för automatiserad behandling

Tabellen visar vilka uppgifter som Skatteverket får lämna ut till enskilda på medium för automatiserad behandling.

Mottagare

Uppgifter som får lämnas ut

Tillämplig bestämmelse

Enskilda

Uppgifter om den enskilda själv.

2 kap. 6 § SdbL och 13 § första stycket SdbF

Fastighetsägare

Uppgifter om

 • köpare och säljare
 • köpeskilling
 • taxeringsuppgifter
 • överlåtelsedatum
 • identifikationsuppgifter för fastighetsöverlåtelser som har behövts för att fastställa riktvärden i ett värdeområde där den enskildas fastighet är belägen.

2 kap. 6 § SdbL och 13 § andra stycket SdbF

Arbetsgivare eller uppdragsgivare

Uppgifter

 • om en arbetstagares eller uppdragstagares namn och personnummer
 • om vilket slag av preliminärskatt som personen ska betala
 • som behövs för att beräkna skatteavdrag för preliminär skatt.

2 kap. 6 § SdbL och 10 § SdbF

Uppdragsgivare

Uppgifter om en uppdragstagares

 • registrering för mervärdesskatt eller som arbetsgivare
 • typ av preliminärskatt som personen ska betala
 • företagsform
 • Uppgifterna får lämnas ut för kontroll i samband med upphandling och under avtalstiden.
 • Om den aktuella uppdragstagaren är registrerad som arbetsgivare får även uppgifter om beslutade arbetsgivaravgifter lämnas ut.

2 kap. 6 § SdbL och 10 a § SdbF

Kreditupplysningsföretag, d.v.s.

 • den som har tillstånd enligt 3 § första stycket kreditupplysningslagen (1973:1173) att bedriva kreditupplysningsverksamhet
 • den som bedriver kreditupplysningsverksamhet som är undantagen från tillståndsplikt enligt 3 § andra eller fjärde stycket kreditupplysningslagen.

Uppgifter i beskattningsdatabasen, med undantag för uppgifter som grundar sig på brott.

2 kap. 6 § SdbL och 11 § SdbF

Trossamfund

Uppgifter som utgör underlag för beräkning av avgift till registrerat trossamfund.

2 kap. 6 § SdbL och 12 § SdbF

Behörig myndighet i ett annat EU-land

Uppgifter om mervärdesskatt.

Rådets förordning (EU) nr 904/2010 av den 7 oktober 2010 om administrativt samarbete och kampen mot mervärdesskattebedrägeri (3)

Behörig myndighet i ett annat EU-land

Vissa uppgifter på punktskatteområdet.

Rådets förordning (EU) nr 389/2012 av den 2 maj 2012 om administrativt samarbete i fråga om punktskatter och om upphävande av förordning (EG) nr 2073/2004 (1)

Direktåtkomst för enskilda

Skatteverket får lämna ut vissa uppgifter i beskattningsdatabasen till enskilda genom att medge direktåtkomst. Direktåtkomsten får bara avse uppgifter om den enskilde själv.

Vid direktåtkomsten ska den enskildas identitet kontrolleras genom en säker metod för identifiering (2 kap. 9 § SdbL och 16 § SdbF). Det måste också finnas tillräckligt säkra tekniska lösningar. Möjligheten för enskilda att få åtkomst till uppgifter om sig själva innebär inte en rättighet att ta del av samtliga uppgifter som finns i Skatteverkets databas. I databasen kan det finnas uppgifter som den enskilda inte bör ta del av, t.ex. uppgifter om planerade revisioner och liknande åtgärder (prop. 2000/01:33 s. 115).

Exempel på uppgifter som lämnas ut till enskilda genom direktåtkomst är de förifyllda uppgifterna på en inkomstdeklaration och uppgifter som utförare av rottjänster har lämnat.

Direktåtkomst för en behörig myndighet i ett EU-land

Skatteverket kan även medge en behörig myndighet i ett annat EU-land direktåtkomst till uppgifter i beskattningsdatabasen om mervärdesskatt. En utländsk myndighet jämställs i detta sammanhang med enskilda (2 kap. 6 § SdbL och 17 § SdbF).

Avgifter för att lämna ut uppgifter

Skatteverket bestämmer vilka avgifter som ska tas ut för att lämna ut uppgifter ur beskattningsdatabasen. Någon avgift ska dock inte tas ut när uppgifter lämnas ut till en annan myndighet och utlämnandet följer av en skyldighet i en lag eller förordning (2 kap. 14 § SdbL och 22 § SdbF).

Rätten att ta ut avgifter får inte inskränka

 • allmänhetens rätt att ta del av, och mot fastställd avgift, få en kopia av en allmän handling enligt TF (2 kap. 14 § SdbL)
 • registrerades rätt till kostnadsfri information enligt artikel 12.5 i EU:s dataskyddsförordning.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Propositioner

 • Proposition 1997/98:44 Personuppgiftslag [1]
 • Proposition 2000/01:33 Behandling av personuppgifter inom skatt, tull och exekution [1] [2] [3] [4] [5]
 • Proposition 2007/08:160 Utökat elektroniskt informationsutbyte [1]