OBS! Det finns en senare version.

Områden: Dataskydd & sekretess

Ändring till och med: SFS 2019:127

Definitioner

1 § Termer och uttryck i denna förordning har samma betydelse och tilllämpningsområde som i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet.

Förordning (2003:1023).

Uppgifter som får behandlas i beskattningsdatabasen

2 § Beträffande personer som avses i 2 kap. 2 § lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet får i beskattningsdatabasen behandlas uppgifter

1. som behövs vid Skatteverkets handläggning av ärenden som görs med stöd av

- kupongskattelagen (1970:624),

- fastighetstaxeringslagen (1979:1152),

- lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt,

- lagen (2007:1398) om kommunal fastighetsavgift,

- skatteförfarandelagen (2011:1244),

- mervärdesskattelagen (1994:200),

- lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter,

- lagen (1999:445) om exportbutiker,

- inkomstskattelagen (1999:1229),

- lagen (2007:324) om Skatteverkets hantering av vissa borgenärsuppgifter,

- lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete, eller

- annan författning med bestämmelser om skatter och socialavgifter,

2. om planerad, beslutad, pågående eller avslutad revision och annan kontroll av skatter och avgifter,

3. om att fordran mot en person registrerats hos Kronofogdemyndigheten och om indrivningsresultat,

4. om beslut om näringsförbud,

5. om antal anställda och anställdas personnummer,

6. om plusgiro- och bankgironummer, om fullmakt lämnats för bank- eller plusgiro att ta emot skatteåterbetalning på ett konto samt uppgifter om fullmakten och kontot,

7. för förberedelsearbete vid fastighetstaxering,

8. om lagfarna köp av hela eller delar av fastigheter samt om fastighetsregleringar vid vilka mer än två hektar åkermark, betesmark och skogsmark överförs från en fastighet till en annan och där frivillig överenskommelse om likviden föreligger,

9. om tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622),

10. som behövs för

- handläggning av ärenden enligt lagen (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden,

- handläggning av ärenden enligt lagen (2012:843) om administrativt samarbete inom Europeiska unionen i fråga om beskattning,

- handläggning av ärenden enligt lagen (2015:63) om utbyte av upplysningar med anledning av FATCA-avtalet,

- handläggning av ärenden enligt lagen (2015:912) om automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton,

- handläggning av ärenden enligt lagen (2015:911) om identifiering av rapporteringspliktiga konton vid automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton,

- handläggning av ärenden enligt lagen (2017:182) om automatiskt utbyte av land-för-land-rapporter på skatteområdet, och

- annat informationsutbyte och annan handräckning enligt internationella åtaganden,

11. från aktiebolagsregistret,

12. från vägtrafikregistret,

13. från Folkhälsomyndigheten om tillstånd enligt alkohollagen och om omsättning enligt restaurangrapport,

14. från Arbetsförmedlingen om beslut om arbetsmarknadspolitiska åtgärder samt om utbetalt belopp och datum för utbetalningen,

15. från Tullverket om debiterad mervärdesskatt vid import, exportvärden, antal import- och exporttillfällen samt de tidsperioder som uppgifterna avser samt uppgifter från verket som behövs för tillämpningen av 3 kap. 30 § andra stycket mervärdesskattelagen och för fastställande, uppbörd eller kontroll av mervärdesskatt vid import,

16. från Försäkringskassan om försäkring mot kostnader för sjuklön när det gäller arbetsgivaren och den försäkrade, om sjukpenninggrundande inkomst av annat förvärvsarbete och om utsänd person,

17. om avgiftsskyldighet till sådant trossamfund som har eller har beviljats uppbördshjälp enligt 16 § lagen (1998:1593) om trossamfund samt om församlingstillhörighet inom Svenska kyrkan,

18. om att prissättningsbesked har lämnats enligt lagen (2009:1289) om prissättningsbesked vid internationella transaktioner,

19. om flyttningar av varor eller bränsle som avses i lagen (1994:1563) om tobaksskatt, lagen (1994:1564) om alkoholskatt respektive lagen (1994:1776) om skatt på energi,

20. om sjuklön enligt lagen (1991:1047) om sjuklön, och

21. som har lämnats enligt 24 § lagen (2014:1020) om redovisningscentraler för taxitrafik.

Skatteverket får meddela närmare föreskrifter om vilka uppgifter som får behandlas i beskattningsdatabasen.

Förordning (2017:391).

3 § I beskattningsdatabasen ska även de uppgifter behandlas som anges i rådets förordning (EU) nr 389/2012 av den 2 maj 2012 om administrativt samarbete i fråga om punktskatter och om upphävande av förordning (EG) nr 2073/2004.

Förordning (2012:327).

Utlämnande av uppgifter till myndigheter och andra organ

4 § På begäran av Kronofogdemyndigheten ska sådana uppgifter lämnas ut som avses i 2 kap. 3 § 1-3 lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet. På begäran av Kronofogdemyndigheten ska vidare sådana uppgifter lämnas ut som avses i 2 kap. 3 § 4, 5, 8, 10 och 11 samma lag om en person som

1. har ansökt om skuldsanering eller F-skuldsanering,

2. är registrerad som gäldenär hos Kronofogdemyndigheten,

3. är make eller likställd med make till den som har ansökt om skuldsanering eller F-skuldsanering, eller

4. är make eller likställd med make till gäldenär hos Kronofogdemyndigheten.

Kronofogdemyndigheten har rätt att ta del av sådana uppgifter om enskilda som avses i 2 kap. 3 § 1-5, 8, 10 och 11 lagen om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet vid direktåtkomst till beskattningsdatabasen enligt 2 kap. 8 § samma lag.

Förordning (2016:696).

4 a § På begäran av Kronofogdemyndigheten ska sådana uppgifter lämnas ut som avses i 2 kap. 3 § 4 och 5 lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet om en person, som omfattas av en begäran om inhämtande av bankkontoinformation enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 655/2014 av den 15 maj 2014 om inrättande av ett europeiskt förfarande för kvarstad på bankmedel för att underlätta gränsöverskridande skuldindrivning i mål och ärenden av privaträttslig natur. Förordning (2016:922).

5 § På begäran av Tullverket ska sådana uppgifter lämnas ut som avses i 2 kap. 3 § 1-5, 10 och 11 lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet om en person som

1. är eller kan antas vara gäldenär enligt tullagstiftningen,

2. är eller kan antas vara skyldig att betala skatt för vara vid import,

3. är eller kan antas vara skattskyldig enligt lagen (1994:1563) om tobaksskatt, lagen (1994:1564) om alkoholskatt, lagen (1994:1776) om skatt på energi, lagen (2016:1067) om skatt på kemikalier i viss elektronik eller lagen (2018:696) om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter,

4. avses i 3 §, eller

5. annars är föremål för Tullverkets kontrollverksamhet.

Tullverket har rätt att ta del av sådana uppgifter om enskilda som avses i 2 kap. 3 § 1-5, 10 och 11 lagen om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet vid direktåtkomst till beskattningsdatabasen enligt 2 kap. 8 § andra stycket samma lag. Förordning (2018:708).

5 a § På begäran av Tullverket ska sådana uppgifter lämnas ut som avses i 2 kap. 4 a § lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet.

Tullverket har rätt att ta del av sådana uppgifter om enskilda som avses i 2 kap. 4 a § lagen om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet vid direktåtkomst till beskattningsdatabasen enligt 2 kap. 8 § tredje stycket samma lag. Förordning (2012:895).

5 b § På begäran av en enhet inom Skatteverkets brottsbekämpande verksamhet ska uppgifter som avses i 2 kap. 3 § 1-5, 7, 8, 10 och 11 lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet lämnas ut.

En enhet inom Skatteverkets brottsbekämpande verksamhet har rätt att ta del av sådana uppgifter om enskilda som avses i 2 kap. 3 § 1-5, 7, 10 och 11 lagen om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet vid direktåtkomst till beskattningsdatabasen enligt 2 kap. 7 § samma lag.

Förordning (2017:459).

6 § På begäran av Centrala studiestödsnämnden ska uppgifter lämnas ut ur beskattningsdatabasen i den utsträckning det behövs för

1. kontroll av ansökningar om uppskov med betalning av studiemedelsavgifter i fråga om studiestöd och av ansökningar om avskrivning av studieskuld,

2. kontroll av ansökningar om studiestöd, om nedsättning av årsbelopp och om avskrivning av studielån samt fastställande av årsbelopp,

3. kontroll av ansökningar om lån till hemutrustning för flyktingar och vissa andra utlänningar samt av ärenden om återbetalning av sådana lån, eller

4. kontroll av ärenden om återbetalning av körkortslån.

De uppgifter som ska lämnas ut till Centrala studiestödsnämnden med stöd av första stycket är uppgifter om

1. överskott och underskott i inkomstslagen tjänst, näringsverksamhet och kapital, och

2. registrering i sjömansregistret. Förordning (2018:1120).

7 § Till Försäkringskassan ska uppgifter lämnas ut från beskattningsdatabasen i den utsträckning det behövs för

1. beräkning eller kontroll av sjukpenninggrundande inkomst,

2. fördelning av ålderspensionsavgifter,

3. fastställande av underhållsstöd och betalningsskyldighet för sådant stöd enligt socialförsäkringsbalken,

4. beräkning och kontroll av bostadsbidrag enligt socialförsäkringsbalken,

5. beräkning av betalningsskyldighet enligt 8 § andra stycket lagen (2004:1237) om särskild sjukförsäkringsavgift,

6. beräkning och kontroll av bostadstillägg enligt socialförsäkringsbalken, eller

7. beräkning av ersättning för sjuklönekostnad enligt 17 eller 17 d § lagen (1991:1047) om sjuklön.

De uppgifter som ska lämnas till Försäkringskassan med stöd av första stycket är uppgifter

1. enligt 19 kap. 11, 13 och 14 §§ socialförsäkringsbalken, med undantag av 13 § tredje stycket,

2. om inkomst som anges i 97 kap. 2, 4, 5, 11 och 13 §§ socialförsäkringsbalken, med undantag av 5 § tredje stycket och 13 § första stycket 1-3,

3. om fastighet, ägarandel, fastighetsbeteckning, adress och bostadsyta,

4. om avgiftsunderlag enligt 2 kap. 24 § socialavgiftslagen (2000:980) och om därpå belöpande arbetsgivaravgifter enligt 2 kap. socialavgiftslagen, skatt enligt 1 § lagen (1990:659) om löneavgift och avgift enligt 1 § lagen (1994:1920) om allmän löneavgift som beräknats för arbetsgivare under ett kalenderår,

5. om avdrag för avsättning till periodiseringsfond och expansionsfond enligt 30 och 34 kap. inkomstskattelagen (1999:1229) samt om återföring av sådana avdrag,

6. om schablonintäkt enligt 47 kap. 11 b § inkomstskattelagen,

7. om samtliga intäkts- och kostnadsposter i inkomstslagen tjänst och kapital,

8. om överskott eller underskott i inkomstslaget näringsverksamhet, och

9. om sjuklönekostnad enligt 17 b § första stycket lagen (1991:1047) om sjuklön.

Försäkringskassan har vid direktåtkomst till beskattningsdatabasen enligt 2 kap. 8 c § lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet rätt att ta del av

1. uppgifter per betalningsmottagare i en sådan arbetsgivardeklaration eller förenklad arbetsgivardeklaration som avses i 26 kap. skatteförfarandelagen (2011:1244),

2. identifikationsuppgifter för den uppgiftsskyldige och betalningsmottagaren, och

3. uppgift om den redovisningsperiod som deklarationen avser. Förordning (2017:391).

7 a § Till Statens tjänstepensionsverk ska vissa uppgifter lämnas ut från beskattningsdatabasen i den utsträckning det behövs för beräkning och kontroll av

1. pensionsersättning och särskild pensionsersättning enligt statligt kollektivavtal om trygghetsfrågor,

2. pension enligt statligt kollektivavtal om särskild pension för yrkesofficerare, eller

3. inkomstgaranti eller motsvarande förmåner för den som har varit statsråd och för vissa arbetstagare som har innehaft statlig chefsanställning.

De uppgifter som ska lämnas ut till Statens tjänstepensionsverk med stöd av första stycket är uppgifter om inkomster som är pensionsgrundande enligt 59 kap.

socialförsäkringsbalken. Förordning (2010:1715).

7 b § På begäran av Inspektionen för socialförsäkringen ska lämnas ut uppgifter som inspektionen behöver för sin systemtillsyn och effektivitetsgranskning enligt 2 § första stycket 3 och 3 § förordningen (2009:602) med instruktion för Inspektionen för socialförsäkringen. Förordning (2009:605).

7 c § Till Pensionsmyndigheten ska uppgifter lämnas ut från beskattningsdatabasen i den utsträckning det behövs för

1. pensionsberäkning,

2. beräkning av inkomstindex, eller

3. beräkning och kontroll av bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd.

De uppgifter som ska lämnas till Pensionsmyndigheten med stöd av första stycket är uppgifter

1. om pensionsgrundande inkomst med delbelopp,

2. om pensionsgrundande inkomst, utan den begränsning som anges i 59 kap. 4 § andra stycket socialförsäkringsbalken, efter avdrag för allmän pensionsavgift,

3. om tjänstepension som har redovisats i kontrolluppgifter och som avser personer som är födda 1937 eller tidigare för vilka lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta har tillämpats,

4. om samtliga intäkts- och kostnadsposter i inkomstslagen tjänst och kapital, och

5. om överskott eller underskott i inkomstslaget näringsverksamhet. Förordning (2011:1521).

7 d § På begäran av Polismyndigheten ska det lämnas ut uppgifter som myndigheten behöver för inspektioner för att kontrollera anställning av utlänningar som inte har rätt att vistas i Sverige enligt artikel 14 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/52/EG av den 18 juni 2009 om minimistandarder för sanktioner och åtgärder mot arbetsgivare för tredjelandsmedborgare som vistas olagligt.

Förordning (2014:1204).

8 §På begäran av Statistiska centralbyrån ska uppgifter lämnas ut från beskattningsdatabasen i den utsträckning som behövs för

1. framställning av officiell statistik enligt lagen (2001:99) om den officiella statistiken,

2. beräkning av bidrag och avgifter enligt lagen (2004:773) om kommunalekonomisk utjämning,

3. förande av centrala företagsregistret, eller

4. förande av registret över kontrolluppgifter.

De uppgifter som ska lämnas till Statistiska centralbyrån med stöd av första stycket är uppgifter

1. som avses i 18 § första stycket,

2. om skatteavdrag, socialavgifter och särskild löneskatt, mervärdesskatt och preliminär skatt samt sådana uppgifter om näringsverksamhet som avses i 31 kap. 7 och 10 §§ och 33 kap. 6 § skatteförfarandelagen (2011:1244) samt 6 kap. 9, 11 och 12 §§ skatteförfarandeförordningen (2011:1261),

3. om kommunalt skatteunderlag,

4. som avses i 2 kap. 3 § 1 och 2 lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet, uppgift om registrering och betalningar enligt skatteförfarandelagen, uppgifter om beslut om konkurs eller likvidation, uppgifter om antal lämnade kontrolluppgifter och uppgifter per betalningsmottagare i en arbetsgivardeklaration samt uppgift om överskott och underskott i inkomstslagen näringsverksamhet och kapital,

5. från andra kontrolluppgifter än sådana som avses i 18 §,

6. om fastighetsägare och annan innehavare av fast egendom, om ägd andel, fastighetsbeteckning, taxeringsvärde, omräknat delvärde, beskattningsnatur, typ av fång, tidpunkt för fånget och betald ersättning,

7. om bouppteckningar och dödsboanmälningar, och

8. för enkla bolag, bolagsmännens och bolagens personnummer eller organisationsnummer. Förordning (2017:391).

8 a § Av 11 kap. 11 b § socialtjänstlagen (2001:453) och 6 § förordningen (2008:975) om uppgiftsskyldighet i vissa fall enligt socialtjänstlagen (2001:453) framgår att vissa uppgifter ska lämnas till socialnämnden.

Av 13 kap. 24 a § lagen (1994:1065) om ekonomiska villkor för riksdagens ledamöter och 9 kap. 20 a § lagen (1996:304) om arvode m.m. till Sveriges företrädare i Europaparlamentet framgår att vissa uppgifter ska lämnas till Statens tjänstepensionsverk. Förordning (2010:556).

8 b § Till Migrationsverket ska uppgifter lämnas ut från beskattningsdatabasen i den utsträckning det behövs för beräkning eller kontroll av dagersättning enligt lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.

De uppgifter som ska lämnas ut med stöd av första stycket är

1. uppgifter per betalningsmottagare i en sådan arbetsgivardeklaration eller förenklad arbetsgivardeklaration som avses i 26 kap. skatteförfarandelagen (2011:1244),

2. identifikationsuppgifter för den uppgiftsskyldige och betalningsmottagaren, och

3. uppgift om den redovisningsperiod som deklarationen avser.

Migrationsverket har rätt att ta del av uppgifterna vid direktåtkomst till beskattningsdatabasen enligt 2 kap. 8 b § lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet. Förordning (2017:391).

8 c § Till Arbetsförmedlingen ska uppgifter lämnas ut från beskattningsdatabasen i den utsträckning det behövs för beräkning eller kontroll av stöd till arbetsgivare enligt förordningen (2018:43) om stöd för nystartsjobb, förordningen (2017:462) om särskilda insatser för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga, förordningen (2018:42) om särskilt anställningsstöd eller förordningen (2013:1157) om stöd för yrkesintroduktionsanställningar.

De uppgifter som ska lämnas ut med stöd av första stycket är

1. uppgifter per betalningsmottagare i en sådan arbetsgivardeklaration eller förenklad arbetsgivardeklaration som avses i 26 kap. skatteförfarandelagen (2011:1244),

2. identifikationsuppgifter för den uppgiftsskyldige och betalningsmottagaren, och

3. uppgift om den redovisningsperiod som deklarationen avser.

Arbetsförmedlingens direktåtkomst till beskattningsdatabasen enligt 2 kap. 8 d § lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet får endast avse uppgifter som behövs i ett ärende om stöd till arbetsgivare enligt de författningar som anges i första stycket. Vid direktåtkomsten har Arbetsförmedlingen rätt att ta del av sådana uppgifter som avses i andra stycket.

Förordning (2018:44).

8 d § Till arbetslöshetskassorna ska uppgifter lämnas ut från beskattningsdatabasen i den utsträckning det behövs för beräkning eller kontroll av arbetslöshetsersättning enligt lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring.

De uppgifter som ska lämnas ut med stöd av första stycket är

1. uppgifter per betalningsmottagare i en sådan arbetsgivardeklaration eller förenklad arbetsgivardeklaration som avses i 26 kap. skatteförfarandelagen (2011:1244),

2. identifikationsuppgifter för den uppgiftsskyldige och betalningsmottagaren, och

3. uppgift om den redovisningsperiod som deklarationen avser. Förordning (2017:391).

8 e § På begäran av Riksbanken ska uppgifter om organisationsnummer och uppgifter från resultat- och balansräkningar lämnas ut från beskattningsdatabasen till Statistiska centralbyrån. Uppgifter ska dock endast lämnas ut i den utsträckning som detta behövs för förande av den databas som avses i lagen (2014:484) om en databas för övervakning av och tillsyn över finansmarknaderna.

Förordning (2017:1122).

Utlämnande av uppgifter till enskilda på medium för automatiserad behandling

9 § Utlämnande av uppgifter enligt 10-14 §§ får göras på medium för automatiserad behandling, om det inte finns hinder mot det enligt någon författning. Förordning (2019:127).

10 § Uppgifter om en arbetstagares eller uppdragstagares namn och personnummer, slag av preliminär skatt som personen skall betala samt uppgifter till ledning för beräkning av skatteavdrag för betalning av preliminär skatt, får lämnas ut till arbetsgivare eller uppdragsgivare.

10 a § Uppgifter om en uppdragstagares registrering för mervärdesskatt eller som arbetsgivare, slag av preliminär skatt som personen ska betala samt företagsform får lämnas ut till uppdragsgivare för kontroll i samband med upphandling och under avtalstiden.

I fråga om en uppdragstagare som är registrerad som arbetsgivare får även uppgift om beslutade arbetsgivaravgifter lämnas ut enligt första stycket.

Förordning (2013:5).

11 § Uppgifter i beskattningsdatabasen får lämnas ut till den som har tillstånd enligt 3 § första stycket kreditupplysningslagen (1973:1173) att bedriva kreditupplysningsverksamhet eller bedriver - kreditupplysningsverksamhet som är undantagen från tillståndsplikt enligt andra eller fjärde stycket nämnda paragraf. Uppgifter som grundar sig på brott får inte lämnas ut. Förordning (2001:786).

12 § Uppgifter som utgör underlag för beräkning av avgift till registrerat trossamfund får lämnas ut till trossamfundet.

12 a § De uppgifter som avses i 8 d § får lämnas ut till arbetslöshetskassorna på medium för automatiserad behandling. Förordning (2017:391).

13 § Uppgifter om den enskilde själv får lämnas ut till denne.

Förordning (2019:127).

13 a § Har betecknats 15 § genom förordning (2019:127).

14 § Uppgifter om köpare, säljare, köpeskilling, taxeringsuppgifter, överlåtelsedatum och identifikationsuppgifter beträffande fastighetsöverlåtelser som legat till grund för fastställande av riktvärden i ett värdeområde där den enskildes fastighet är belägen får lämnas ut till denne.

Uppgifter om en fastighets indelning i typ av taxeringsenhet, taxeringsvärde för varje taxeringsenhet och värde av varje värderingsenhet som ingår i en taxeringsenhet får lämnas ut till en enskild. Förordning (2019:127).

Utlämnande av uppgifter till Europeiska kommissionen

15 § Skatteverket ska lämna de uppgifter som avses i 12 a § första stycket 1 lagen (2013:388) om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler till Europeiska kommissionen.

Av förordningen (2016:605) om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler framgår att Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser får meddela föreskrifter om på vilket sätt uppgifterna ska lämnas.

Förordning (2019:127).

Direktåtkomst för enskilda

16 § En registrerad får ha sådan direktåtkomst till uppgifter om sig själv som avses i 2 kap. 9 § lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet. Vid sådan direktåtkomst ska den registrerades identitet kontrolleras genom en säker metod för identifiering. Förordning (2013:5).

17 § Av förordning (EU) nr 904/2010 framgår att behörig myndighet i annat land inom EU får ha direktåtkomst till uppgifter om mervärdesskatt. Förordning (2011:1551).

Bevarande och gallring av uppgifter i beskattningsdatabasen

18 § Från gallring i beskattningsdatabasen ska för varje beskattningsår undantas uppgifter om

- namn, personnummer, organisationsnummer, samt särskilt registrerings- och redovisningsnummer,

- hemortskommun och församling,

- personnummer för make eller annan med vilken sambeskattning sker,

- kontrolluppgifter och uppgifter per betalningsmottagare i en arbetsgivardeklaration avseende inkomstslagen tjänst och kapital, pensionsförsäkring, pensionssparkonto och tjänstepensionsavtal,

- intäkts- och kostnadsposter i varje inkomstslag i beslut om slutlig skatt i fråga om statlig och kommunal inkomstskatt,

- allmänna avdrag,

- antal dagar för vilka sjöinkomst har erhållits,

- tillgångar och skulder,

- beslut om beskattning när det gäller sådan skatt eller avgift som avses i 56 kap. 3 § skatteförfarandelagen (2011:1244), dock inte skälen för beslutet, och

- beslut om fastighetstaxering, dock inte skälen för beslutet.

Bouppteckningar ska undantas från gallring.

Riksarkivet får meddela föreskrifter om när, på vilket sätt och till vilken arkivmyndighet uppgifterna ska överlämnas. Riksarkivet ska höra Skatteverket innan myndigheten meddelar sådana föreskrifter. Förordning (2017:391).

19 § Inkomstdeklarationer och andra handlingar, som lämnats till ledning för bestämmande av underlag för att ta ut skatt eller avgift eller upprättats eller omhändertagits för granskning av Skatteverket för kontroll enligt bestämmelserna i skatteförfarandelagen (2011:1244) och som avser aktiebolag eller ekonomisk förening, ska gallras elva år efter utgången av det kalenderår under vilket beskattningsåret gått ut.

Uppgifter och handlingar som omfattas av 12 a § första stycket 2 lagen (2013:388) om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler ska gallras elva år efter utgången av det kalenderår under vilket beskattningsåret gått ut. Om beslut om återbetalning eller omprövning av skatt meddelats senare än ett år efter utgången av det kalenderår under vilket beskattningsåret gått ut ska dock uppgifterna och handlingarna gallras tio år efter utgången av det kalenderår då beslutet meddelades. Uppgifter och handlingar som avser stickprovskontroller ska gallras tio år efter utgången av det kalenderår under vilket kontrollen avslutats.

Skattedeklarationer som avser aktiebolag eller ekonomisk förening ska gallras elva år efter utgången av det kalenderår under vilket beskattningsåret gått ut. Detsamma gäller andra handlingar som avser aktiebolag eller ekonomisk förening och som innehåller uppgifter som avses i 42 a kap. 1 § skatteförfarandelagen (2011:1244).

Uppgifter och handlingar som registrerats vid revision och som omfattas av gallringsskyldighet enligt 2 kap. 11 § och 12 § 1 lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet får bevaras under den längre tid som behövs för att verket ska kunna fullgöra sin verksamhet. Förordning (2017:290).

20 § Uppgifter som omfattas av gallringsskyldighet enligt 2 kap. 11 § och 12 § 1 lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet ska undantas från gallring om uppgifterna avser ett aktiebolag eller en ekonomisk förening vars styrelse hade sitt säte eller, om sådant saknas, vars förvaltning utövades i Göteborgs kommun eller en kommun som ligger i Östergötlands, Gotlands eller Västernorrlands län den 1 november året före det år då beslut om slutlig skatt enligt 56 kap. 2 § skatteförfarandelagen (2011:1244) fattades. Förordning (2011:1458).

21 § Riksarkivet får, efter att ha inhämtat synpunkter från Skatteverket, meddela föreskrifter om att handlingar eller uppgifter som ska gallras enligt 1 kap. 8 § och 2 kap. 11 och 12 §§ lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet får bevaras under längre tid.

Riksarkivet får meddela föreskrifter om att handlingar eller uppgifter som undantas från gallring ska överlämnas till en arkivmyndighet. Förordning (2015:913).

21 a § Riksarkivet får, efter samråd med Skatteverket, meddela föreskrifter om undantag från bestämmelserna i 20 § andra stycket skatteregisterlagen (1980:343) för uppgifter och handlingar som tillförts registret före den 1 oktober 2001.

Förordning (2010:744).

Avgifter

22 § Skatteverket fastställer avgifter för utlämnande av uppgifter ur beskattningsdatabasen. Avgift skall inte tas ut när uppgifter lämnas ut till annan myndighet och utlämnandet följer av en skyldighet i lag eller förordning.

Förordning (2003:1023).

Övrigt

23 § Bestämmelser om gallring av representativa överlåtelser och förteckning av uppgifter som avses i 2 § 8 till ledning för bestämningen av värdenivåer vid allmän fastighetstaxering och vid omräkning finns i 1 A kap. 1-5 §§ fastighetstaxeringsförordningen (1993:1199).

Förordning (2018:236).

24 § Skatteverket får meddela närmare föreskrifter om verkställighet av bestämmelserna i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet och denna förordning. Förordning (2003:1023).

Övergångsbestämmelser

2001:1250

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2002. De nya bestämmelserna i 2 §, 8 § andra stycket och 19 § tillämpas första gången vid 2002 års taxering. De äldre bestämmelserna i 2 § och 8 § andra stycket tillämpas dock fortfarande beträffande kontrolluppgifter som skall lämnas enligt den upphävda lagen (1990:325) om självdeklaration och kontrolluppgifter.

2002:819

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2003. 2 § i sin äldre lydelse gäller dock fortfarande i fråga om behandling av uppgifter som avser redovisningsperioder och skattepliktiga händelser för vilka lagen (1984:151) om punktskatter och prisregleringsavgifter är tillämplig.

2004:1041

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2005.

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om bidrag och avgifter för år 2004 och tidigare år samt i fråga om uppgifter om arvsskatt och gåvoskatt. Förordning (2004:1355).

2004:1354

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2005. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om uppgifter om arvsskatt och gåvoskatt.

2006:1454

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2007.

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för rekryteringsbidrag som lämnats enligt den upphävda lagen (2002:624) om rekryteringsbidrag till vuxenstuderande.

2007:598

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om statlig förmögenhetsskatt som avser 2007 och tidigare års taxeringar.

Förordning (2007:1427).

2007:1425

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008 och tillämpas första gången i fråga om uppgifter som avser 2008 års taxering. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om uppgifter som avser 2007 och tidigare års taxeringar.

2011:1458

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012.

2. För handläggning av ärenden som sker eller har skett med stöd av taxeringslagen (1990:324), skattebetalningslagen (1997:483), lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter samt lagen (2007:592) om kassaregister m.m.

gäller 2 § i sin äldre lydelse.

3. För 2013 och tidigare års taxeringar gäller 8 § andra stycket 2, 18 § och 20 § i sin äldre lydelse.

4. I fråga om uppgifter enligt skattebetalningslagen (1997:483) gäller 8 § andra stycket 4 i sin äldre lydelse.

5. För självdeklarationer och andra handlingar som lämnats, upprättats eller omhändertagits enligt taxeringslagen (1990:324) eller lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter gäller 19 § i sin äldre lydelse.

2013:899

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2014.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för uppgifter från Statens folkhälsoinstitut om tillstånd enligt alkohollagen (2010:1622) och om omsättning enligt restaurangrapport.

2017:391

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2017 i fråga om 2 § och i övrigt den 1 januari 2019.