OBS: Detta är utgåva 2020.8. Visa senaste utgåvan.

En EES-medborgare har uppehållsrätt som studerande om hen är inskriven som studerande vid en erkänd utbildningsanstalt, har tillräckliga tillgångar för sin och sina familjemedlemmars försörjning och har en heltäckande sjukförsäkring för sig och familjemedlemmarna som gäller i Sverige.

Krav för att betraktas som studerande

För att en EES-medborgare ska ha uppehållsrätt som studerande måste hen enligt 3 a kap. 3 § 3 UtlL

  • vara inskriven som studerande vid en erkänd utbildningsanstalt i Sverige
  • enligt en försäkran om detta har tillräckliga tillgångar för sin och sina familjemedlemmars försörjning
  • ha en heltäckande sjukförsäkring för sig och familjemedlemmarna som gäller i Sverige.

För att EES-medborgaren ska kunna bli folkbokförd måste personen

  • vara inskriven på en erkänd utbildningsanstalt
  • göra vistelsetiden om minst ett år antaglig genom att visa ett antagningsbesked eller liknande från utbildningsanstalten som visar att studietiden är minst ett år.
  • lämna en försäkran om att hen har tillräckliga medel för sin och eventuella familjemedlemmars försörjning
  • visa att hen och eventuella familjemedlemmar omfattas av en heltäckande sjukförsäkring som gäller i Sverige.

Erkänd utbildningsanstalt

Med en erkänd utbildningsanstalt menas en utbildningsanstalt vars gymnasieprogram, högskole- och universitetsstudier har statligt eller kommunalt bidrag. Grundskolestudier omfattas inte (prop. 2005/06:77 s. 185). Svenska för invandrare (sfi) är en kommunal vuxenutbildning och ingår inte i begreppet erkänd utbildningsanstalt.

EES-medborgare som enbart ska studera under två terminer ska inte folkbokföras

Två terminers studier, det vill säga ett läsår, är normalt inte ett helt kalenderår. Det innebär att en EES-medborgare som enbart ska studera under två terminer inte har visat uppehållsrätt med sådan varaktighet att hen kan folkbokföras.

Det finns visserligen inte något krav i lagstiftningen på att EES-medborgaren ska ha antagits till studier med en minsta varaktighet för att kunna folkbokföras. Men det måste kunna antas att personen kommer att tillbringa sin dygnsvila i landet under minst ett år. Kammarrätten har prövat ett mål där en EES-medborgare var registrerad som studerande vid universitet och läste fristående kurser med avsikt att ta en kandidatexamen. EES-medborgaren visade att han var registrerad på kurser under höstterminen 2017 och hade sökt kurser för vårterminen 2018. Det framgick vidare att mannen hade för avsikt att läsa ytterligare en kurs under höstterminen 2018. Enligt kammarrätten saknades det anledning att ifrågasätta mannens uppgifter om hans avsikt att studera och ta en kandidatexamen. Det kunde därför enligt kammarrätten antas att mannen skulle komma att vistas i landet under minst ett år. Mannen skulle därför folkbokföras (KRNS 2018-06-12, mål nr 419-18).

Det europeiska sjukförsäkringskortet (EHIC) styrker heltäckande sjukförsäkring för en studerande

För att ha uppehållsrätt som studerande behöver EES-medborgaren ha en heltäckande sjukförsäkring för sig och eventuella familjemedlemmar som gäller i Sverige (3 a kap. 3 § 3 UtlL).

Det europeiska sjukförsäkringskortet (EHIC) erbjuder en allsidig täckning när den berörda ESS-medborgaren inte flyttar, i den mening som avses med förordning 883/2004, till den mottagande medlemsstaten utan har avsikt att återvända, t.ex. vid studier. Enligt Skatteverkets bedömning uppfyller därför en studerande kravet på heltäckande sjukförsäkring genom att visa upp EHIC.

EES-medborgare som studerar i Sverige är normalt fortsatt sjukförsäkrade i sina hemländer.

EHIC med kort giltighetstid

För att kunna bli folkbokförd behöver EES-medborgarens vistelse i Sverige kunna antas komma att uppgå till minst ett år (3 § FOL). Ibland utfärdas EHIC med en giltighetstid kortare än ett år. Det är i regel normalt endast fråga om en administrativ åtgärd att få ett nytt kort när det gamla har löpt ut. Skatteverket bedömer därmed att kravet på en heltäckande sjukförsäkring är uppfyllt, trots att giltighetstiden av EHIC är kortare än ett år.

Ersättningsblankett för EHIC

I vissa fall visar studerande upp en ersättningsblankett för EHIC. En sådan ersättningsblankett kan godtas som bevis om heltäckande sjukförsäkring om den är utfärdad av samma socialförsäkringsinstitution som utfärdar EHIC i det aktuella landet och om det klart framgår att blanketten ersätter EHIC. Skatteverket bedömer, på motsvarande sätt som för EHIC, att det normalt inte finns anledning att ifrågasätta vistelsens varaktighet enbart utifrån den omständigheten att ersättningsblanketten har en kort giltighetstid.

Studerande kan visa en privat sjukförsäkring

Om den studerande inte kan visa något EHIC, utan i stället hänvisar till en privat sjukförsäkring ska Skatteverket pröva om den kan anses heltäckande.

Kammarkollegiets sjukförsäkringar för utländska studenter

Universitet och högskolor kan teckna försäkringar för inresande utbytesstudenter hos Kammarkollegiet. Försäkringen täcker endast akut sjukvård och är därför enligt Skatteverkets bedömning inte att betrakta som en heltäckande sjukförsäkring.

Familjemedlem till studerande

Om en EES-medborgare har uppehållsrätt som studerande har även EES-medborgarens familjemedlemmar uppehållsrätt (3 a kap. 4 § första stycket UtlL).

EES-medborgaren ska lämna en försäkran om att hen har tillräckliga medel även för familjemedlemmarnas försörjning. Det krävs också att det även för familjemedlemmarna finns en heltäckande sjukförsäkring som gäller i Sverige (3 a kap. 3 § 4 UtlL).

Det är enligt Skatteverkets bedömning inte tillräckligt att familjemedlemmen visar upp ett europeiskt sjukförsäkringskort (EHIC), eftersom hen inte själv är studerande.

Referenser på sidan

Domar & beslut

  • KRNS 2018-06-12, mål nr 419-18 [1]

Lagar & förordningar

Propositioner

  • Proposition 2005/06:77 Genomförande av EG-direktiven om unionsmedborgares rörlighet inom EU och om varaktigt bosatta tredjelandsmedborgares ställning [1]