OBS: Detta är utgåva 2023.16. Visa senaste utgåvan.

En EES-medborgare har uppehållsrätt som studerande om hen är inskriven som studerande vid en erkänd utbildningsanstalt i Sverige, har tillräckliga tillgångar för sin och sina familjemedlemmars försörjning och har en heltäckande sjukförsäkring för sig och familjemedlemmarna som gäller i Sverige.

Nytt: 2023-06-22

Skatteverket bedömer att en person som är bosatt i landet omfattas av en heltäckande sjukförsäkring genom den allmänna hälso- och sjukvård som regionerna tillhandahåller åt alla som är bosatta i regionen. Någon ytterligare försäkring behövs inte för att anses omfattas av en heltäckande sjukförsäkring enligt 3 a kap. 3 § 3 utlänningslagen.

När har en EES-medborgare uppehållsrätt som studerande?

För att en EES-medborgare ska ha uppehållsrätt som studerande måste hen uppfylla följande krav (3 a kap. 3 § 3 UtlL):

  • Vara inskriven som studerande vid en erkänd utbildningsanstalt i Sverige.
  • Enligt en försäkran om detta ha tillräckliga tillgångar för sin och sina familjemedlemmars försörjning.
  • Ha en heltäckande sjukförsäkring för sig och familjemedlemmarna som gäller i Sverige.

Inskriven på en erkänd utbildningsanstalt

Med en erkänd utbildningsanstalt menas en utbildningsanstalt vars gymnasieprogram, högskole- och universitetsstudier har statligt eller kommunalt bidrag. Grundskolestudier omfattas dock inte (prop. 2005/06:77 s. 185). Enligt Skatteverkets bedömning omfattas inte heller vuxenutbildning för invandrare (sfi) eller svenskastudier för yrkespersonal (t.ex. SFM-studier, svenska för medicinsk personal), oavsett om studierna är studiemedelsberättigade eller inte.

Tillräckliga tillgångar för sin försörjning

För att ha uppehållsrätt som studerande behöver en EES-medborgare, som är inskriven som studerande vid en erkänd utbildningsanstalt, även lämna en försäkran om att hen har tillräckliga tillgångar för sin och sina familjemedlemmars försörjning (3 a kap. 3 § 3 UtlL).

Heltäckande sjukförsäkring

För att ha uppehållsrätt som studerande behöver EES-medborgaren dessutom ha en heltäckande sjukförsäkring för sig och eventuella familjemedlemmar som gäller i Sverige (3 a kap. 3 § 3 UtlL).

Regionerna ska tillhandahålla en god hälso- och sjukvård åt de som är bosatta i regionen (8 kap. 1 § hälso- och sjukvårdslagen [2017:30]). Frågan om bosättning enligt hälso- och sjukvårdslagen ska bedömas på samma sätt som den enligt folkbokföringslagen (prop. 1981/82:97 s. 115). Det innebär att en person som uppfyller kraven för bosättning i landet enligt 3 § folkbokföringslagen också kan anses ha rätt till sjukvård enligt hälso- och sjukvårdslagens mening och därmed omfattas av en heltäckande sjukförsäkring.

Doktorander och post doktorer

En doktorand eller post doktor har i de flesta fall uppehållsrätt som arbetstagare.

När folkbokför Skatteverket en person som har uppehållsrätt som studerande?

Skatteverket ska folkbokföra en EES-medborgare med uppehållsrätt som studerande om det kan antas att personen kommer att vara bosatt i Sverige under minst ett år (3 och 4 §§ FOL). Det finns inte något krav på att en EES-medborgare som har uppehållsrätt som studerande ska ha antagits till studier med en minsta varaktighet för att folkbokföras, men det måste kunna antas att personen kommer att vara bosatt i Sverige i minst ett år.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Folkbokföringslag (1991:481) [1]
  • Hälso- och sjukvårdslag (2017:30) [1]
  • Utlänningslag (2005:716) [1] [2] [3]

Propositioner

  • Proposition 2005/06:77 Genomförande av EG-direktiven om unionsmedborgares rörlighet inom EU och om varaktigt bosatta tredjelandsmedborgares ställning [1]