OBS: Detta är utgåva 2020.9. Visa senaste utgåvan.

Skatteförfarandelagen listar de uppgifter som ska lämnas. Uppgiftsskyldiga måste dock bara lämna sådana uppgifter de har kännedom om eller tillgång till. Uppgifterna ska lämnas på ett fastställt formulär.

Uppgifter som ska inkluderas i rapporteringen

Uppgifter om rapporteringspliktiga arrangemang ska innehålla följande (33 b kap. 16 § SFL):

 • identiteten inklusive hemvist för rådgivare och användare samt i vissa fall personer som är anknutna till användaren
 • uppgifter om de kännetecken som gör arrangemanget rapporteringspliktigt
 • en sammanfattning av innehållet i arrangemanget och det namn under vilket arrangemanget är allmänt känt, om det finns ett sådant
 • en övergripande beskrivning av relevant affärsverksamhet eller relevanta arrangemang
 • det datum då genomförandet av arrangemanget påbörjades eller då arrangemanget ska genomföras
 • uppgift om de nationella bestämmelser som ligger till grund för arrangemanget
 • värdet av arrangemanget
 • uppgift om den eller de medlemsstater i vilken användaren eller användarna har hemvist och andra medlemsstater som sannolikt kommer att beröras av arrangemanget
 • nödvändiga identifikationsuppgifter inklusive hemvist för varje annan person i en medlemsstat som sannolikt kommer att beröras av arrangemanget
 • referensnummer om något sådant har tilldelats det rapporteringspliktiga arrangemanget av Skatteverket eller en annan medlemsstats behöriga myndighet.

Uppgifter behöver bara lämnas i den mån man har har kännedom om eller tillgång till dem

Uppgifter om ett rapporteringspliktigt arrangemang ska bara lämnas i den utsträckning som den uppgiftsskyldige har kännedom om eller tillgång till uppgifterna (33 b kap. 17 § SFL) och skyldigheten för en rådgivare att lämna uppgifter gäller endast om denne inte är förhindrad att lämna uppgifterna på grund av tystnadsplikten för advokater (33 b kap. 18 § SFL).

Det finns inte någon skyldighet att efterfråga uppgifter eller information för att uppfylla uppgiftsskyldigheten (prop. 2019/20:74 s. 123).

Formkrav

Uppgifter om rapporteringspliktiga arrangemang ska lämnas enligt ett fastställt formulär (38 kap. 1 § SFL).

Kompletterande information

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Propositioner

 • Proposition 2019/20:74 Genomförande av EU:s direktiv om automatiskt utbyte av upplysningar som rör rapporteringspliktiga gränsöverskridande arrangemang [1]