OBS: Detta är utgåva 2021.1. Visa senaste utgåvan.

Skatteverket är både beskattningsmyndighet och central förvaltningsmyndighet i fråga om vägavgifter. Sverige ingår i ett vägavgiftssamarbete (Eurovinjettsamarbetet) tillsammans med fyra andra EU-länder.

Den rättsliga regleringen

Uttag av vägavgift regleras i lagen om vägavgift för vissa tunga fordon (LVA). Vägavgift betalas för både svenska och utländska fordon.

Den vägavgift som tas ut för svenska fordon har karaktär av en skatt eftersom den tas ut på hela vägnätet och på årsbasis, oavsett om fordonet används på väg eller inte. Den vägavgift som tas ut för utländska fordon är mer att se som en tvingande avgift (prop. 1997/98:12 s. 31).

Fordons- och viktbegreppen i LVA har samma betydelse som i lagen om vägtrafikdefinitioner, om inte annat sägs (2 § LVA).

Beslutande myndigheter

Skatteverket är både beskattningsmyndighet och central förvaltningsmyndighet i fråga om vägavgift (3 § LVA och 4 § LVA).

Transportstyrelsen beslutar för Skatteverkets räkning om vägavgift och dröjsmålsavgift samt verkställer uppbörd av sådana avgifter i fråga om fordon som är upptagna i det svenska vägtrafikregistret (4 § första stycket förordningen om vägavgift för vissa tunga fordon).

Eurovinjettsamarbetet

För att främja en fri konkurrens i och mellan medlemsstaterna när det gäller tunga lastbilstransporter har EU fattat beslut som har betydelse för uttaget av vägavgifter.

Frågorna regleras närmare i Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/62/EG av den 17 juni 1999 om avgifter på tunga godsfordon för användningen av vissa infrastrukturer.

I direktivet finns bestämmelser om minimiskattesatser för fordonsskatt och bestämmelser om vägtullar och vägavgifter. Bestämmelserna gäller bara för motorfordon eller ledad motorfordonskombination som uteslutande är avsedda för godstransport på väg och med en högsta tillåten bruttovikt av mer än 3,5 ton.

Sverige är anslutet till Eurovinjettsamarbetet som är ett samarbete i form av ett gemensamt uttag av vägavgift för tunga godstransporter vid användandet av vissa vägar. I vägavgiftssamarbetet deltar förutom Sverige även Danmark, Nederländerna och Luxemburg. Även Belgien ingår i samarbetet men tar inte längre ut någon vägavgift.

Nederländerna har för de övriga samarbetsländernas räkning upphandlat ett betal- och redovisningssystem för vägavgifter. En central direktuppdaterad databas har all information över de fordon som vägavgiften har betalats för. Kontrollerande myndigheter har direktåtkomst till den centrala databasen. Det tyska företaget AGES ansvarar för den centrala databasen samt administrerar det gemensamma betalningssystemet. AGES ansvarar också för ett fungerande försäljningsnät.

Referenser på sidan

EU-författningar

  • Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/62/EG av den 17 juni 1999 om avgifter på tunga godsfordon för användningen av vissa infrastrukturer [1]

Lagar & förordningar

  • Förordning (1997:1140) om vägavgift för vissa tunga fordon [1]
  • Lag (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon [1] [2] [3]

Propositioner

  • Proposition 1997/98:12 Vägavgift för vissa tunga fordon [1]