OBS: Detta är utgåva 2021.1. Visa senaste utgåvan.

En skattskyldig som sålt tillgångar men inte hinner få hela köpeskillingen innan skatten ska betalas kan under vissa förutsättningar få anstånd med betalning av skatten.

När egendom har sålts

Skatteverket ska medge anstånd med betalning av slutlig skatt som hör ihop med beskattning av ersättning för såld egendom om det finns särskilda skäl och något av kriterierna i 63 kap 11 § SFL är uppfyllda:

  • Ersättningen för den avyttrade tillgången ska betalas under minst tre år.
  • Det är tveksamt om försäljningen ska bestå.

Vilken slags egendom kan det handla om?

Det kan handla om exempelvis fastigheter, bostadsrätter, närings­verk­samhet eller aktier eller andelar i handelsbolag.

Betalning erhålls under minst tre år

Syftet med bestämmelsen är att ge anstånd med betalning när en person har betalningsproblem som beror på att beskattning av en tillgång sker innan personen fått betalt. För att undvika sådana betalningsproblem kan den betalningsskyldiga få uppskov med att betala skatten till dess full betalning skett.

Möjligheten att bevilja anstånd enligt denna bestämmelse är inte reglerad i detalj utan det ankommer i stor utsträckning på Skatteverket att bestämma när anstånd ska medges (prop. 1996/97:100 s. 612–613).

Hur länge kan Skatteverket medge anstånd när betalningen fördelas på tre år eller mer?

Skatteverket får medge anstånd längst till två år räknat från den tidpunkt då den skattskyldiga skulle ha betalat skatten. Enligt förarbetena borde en rimlig anståndstid normalt inte vara mer än ett år (prop. 1996/97:100 s. 427).

Tiden beror på hur betalningarna fördelar sig under betalningstiden och hur stort belopp som har betalats ut då skatten förfaller till betalning.

När det är tveksamt om försäljningen kommer att bestå

Förarbetena anger att det anses finnas särskilda skäl att medge anstånd när det är osäkert om försäljningen kommer att bestå och anståndet beviljas då för den del av skatten som med minst ett halvt prisbasbelopp överstiger sådan del av köpeskillingen som blivit tillgänglig för lyftning före avyttringsårets utgång (prop. 1996/97:100 s. 613).

Exempel: försäljning av privatbostad

Försäljning av privatbostad – det är osäkert om köpet består på grund av tvist.

Försäljning av privatbostad

Skattepliktig vinst

300 000 kr

Skatt

66 000 kr

Köpeskilling tillgänglig för lyftning före beskattningsårets utgång

30 000 kr

Ett halvt prisbasbelopp

23 650 kr (beskattningsår 2020)

Beräkning av anståndsbelopp

Skatt

66 000 kr

Köpeskilling tillgänglig för lyftning före beskattningsårets utgång

- 30 000 kr

Ett halvt prisbasbelopp

- 23 650 kr

Anstånd beviljas med

12 350 kr

Hur länge kan Skatteverket medge anstånd om det är tveksamt om försäljningen ska bestå?

I dessa fall får anståndstiden inte heller beviljas för längre tid än två år, dock längst till tre månader efter det att det blev klart att försäljningen kommer att bestå. Om det fortfarande är tveksamt om försäljningen ska bestå även efter tvåårsperiodens utgång kan Skatteverket medge ytterligare anstånd enligt 63 kap. 15 § SFL (se Vid tillfälliga betalningsproblem). Om det handlar om ett omprövningsärende eller ett överklagat ärende kan ett ändringsanstånd komma ifråga.

Vad innebär särskilda skäl?

Särskilda skäl kan finnas när skatten till följd av försäljningsvinsten blir särskilt hög. Först om skatten blivit mer än dubbelt så stor som medeltalet av skatten för jämförbara beskattningsår bör anstånd kunna komma i fråga.

Vid beräkningen av den genomsnittliga slutliga skatten för jämförbara beskattningsår bör det normalt vara tillräckligt att ta hänsyn till de senaste tre åren. Skatteutfallet för tidigare år bör dock beaktas om detta skulle leda till ett mer rättvisande resultat. Det finns inte särskilda skäl att medge anstånd om skatten redan är betald.

Det kan också finnas särskilda skäl om den skattskyldiga inte har hunnit få betalning motsvarande skattebeloppet då skatten förfaller till betalning (prop. 2010/11:165 s. 1040).

Om den skattskyldiga fått betalt med ett belopp som motsvarar en andel av kapitalskatten innan skatten förfaller till betalning bör Skatteverket inte medge anstånd med den andelen.

Exempel: när säljaren kan förväntas få pengar i tid

Stina säljer sin fastighet för 5 000 000 kr den 15 januari år 4 (beskattningsåret). Skatten på vinsten blir 720 000 kr. Stina får ”underskott av slutlig skatt” med 830 000 kr. Skatten förfaller till betalning den 12 mars år 6. Stinas slutliga skatt har varit:

Slutlig skatt

Beskattningsår

110 000 kr

1

110 000 kr

2

120 000 kr

3

Hennes slutliga skatt för beskattningsår 4 är med anledning av försäljningen mer än dubbelt så stor som genomsnittet för de tidigare tre åren.

Enligt köpekontraktet ska betalning ske med

Belopp

Förfallodag

2 000 000 kr

20 januari år 4

2 000 000 kr

20 januari år 5

1 000 000 kr

20 januari år 6

Stina bör inte beviljas anstånd. Även om skatten är hög så har hon fått betalt i sådan tid att hon kan förväntas ha pengar när skatten förfaller till betal­ning den 12 mars år 6.

Exempel: anstånd eller ej kan bero på hur säljaren får betalt

Malin säljer sin fastighet för 5 000 000 kr den 15 december år 4 (beskattningsåret). Skatten på vinsten blir 720 000 kr. Malin får ”underskott av slutlig skatt” med 830 000 kr. Skatten förfaller till betalning den 12 mars år 6. Malins slutliga skatt har varit

Slutlig skatt

Beskattningsår

110 000 kr

1

110 000 kr

2

120 000 kr

3

Hennes slutliga skatt för beskattningsår 4 är på grund av försäljningen mer än dubbelt så stor som genomsnittet för de tidigare tre åren.

Enligt köpeavtalet ska betalning ske med

Belopp

Förfallodag

1 000 000 kr

20 december år 4

2 000 000 kr

20 december år 5

2 000 000 kr

20 december år 6

Malin har innan skatten förfallit till betalning fått mer köpeskilling än vad som motsvarar skatten. Om hon har fått belopp motsvarande skatten kontant bör hon inte få anstånd. Om däremot de första likviderna eller en stor del av dem består i att köparen övertar lånen på fastigheten bör hon kunna få anstånd under ett år.

Exempel: när försäljningen betalas under mer än tre år

Lisa säljer sin fastighet för 5 000 000 kr den 15 decem­ber år 4 (beskattningsåret). Skatten på försäljningen blir 720 000 kr. Lisa får ”underskott av slutlig skatt” med 830 000 kr. Skatten förfaller till betal­ning den 12 mars år 6.

Lisas slutliga skatt har varit

Slutlig skatt

Beskattningsår

110 000 kr

1

110 000 kr

2

120 000 kr

3

830 000 kr

4

Enligt köpeavtalet ska betalning ske med

Belopp

Förfallodag

300 000 kr

20 december år 4

300 000 kr

20 december år 5

500 000 kr

20 december år 6

500 000 kr

20 december år 7

500 000 kr

20 december år 8

500 000 kr

20 december år 9

500 000 kr

20 december år 10

500 000 kr

20 december år 11

700 000 kr

20 december år 12

700 000 kr

20 december år 13

Lisa bör därför kunna beviljas an­stånd eftersom hon inte fått betalt för fastighets­försäljningen motsvarande hela kapitalskatten på försäljningen innan skatten för beskattningsår 4 förfaller till betalning 12 mars år 6. Hon kan dock bara beviljas anstånd med 120 000 kr (720 000 - 300 000 - 300 000). Om den skattskyldiga fått betalning motsvarande en del av kapitalskatten innan den ska betalas ska anstånd nämligen inte medges med belopp motsvarande denna betalning. Lisa kan beviljas anstånd t.o.m. den 12 mars år 6, d.v.s. fram till dess hon fått ytterligare 500 000 kr i betalning för försäljningen.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Skatteförfarandelag (2011:1244) [1]

Propositioner

  • Proposition 1996/97:100 Ett nytt system för skattebetalningar, m.m. kap. 12–29 [1]
  • Proposition 1996/97:100 Ett nytt system för skattebetalningar, m.m. kap. 30 [1] [2]
  • Proposition 2010/11:165 Skatteförfarandet del 2 [1]