OBS: Detta är utgåva 2021.1. Sidan är avslutad 2023.

Omsättning av en vara som inte ska transporteras till köparen är omsatt inom landet om varan finns i Sverige när den tas om hand av köparen (5 kap. 3 § ML). Här kan du läsa om olika situationer då denna bestämmelse är tillämplig.

När transport inte är avtalad

En vara som enligt avtalet inte ska transporteras till köparen är omsatt inom landet om den finns här då den tas om hand av köparen under förutsättning att något annat inte gäller enligt 5 kap. 2-2d §§ ML (5 kap. 3 § ML). Bestämmelsen avser inte försäljning i butik eller andra former av avhämtningsköp. Även om köparen i sådana fall är ansvarig för transporten så ingår det i avtalet att varan ska transporteras från säljarens lokaler.

Bestämmelsen i 5 kap. 3 § ML motsvaras av artikel 31 i mervärdesskattedirektivet.

Varan finns redan hos köparen

Bestämmelsen kan vara tillämplig då varan redan finns hos en person, t.ex. på grund av avtal om förvaring, och varan sedan enligt särskilt avtal säljs till denna person utan att varan förflyttas. Om varan finns hos köparen här i Sverige är den alltså omsatt inom landet enligt 5 kap. 3 § ML.

Vara i konsignationslager

En kommissionär förmedlar varor i eget namn för annans räkning. Varor kan läggas i lager hos kommissionären för uppdragsgivarens räkning, s.k. konsignationslager. Under tiden varorna ligger i lagret är kommissionärens uppdragsgivare (kommittenten) ägare till dessa. Omsättningen mellan kommittenten och kommissionären sker samtidigt som kommissionären omsätter varan i sin tur. Bestämmelsen i 5 kap. 3 § ML är i ett sådant fall tillämplig på omsättningen mellan kommittenten och kommissionären (Skatteverkets ställningstagande Omsättningsland vid omsättning i samband med import).

Från och med den 1 januari 2020 har det införts förenklingsregler vid överföring av varor mellan EU-länder till s.k. avropslager som även kan bli tillämpliga när varan placeras i ett lager hos kommissionären i Sverige för försäljning i kommission. En tillämpning av de reglerna kan då innebära att kommittenten inte gör någon omsättning till kommissionären här i landet enligt 5 kap. 3 § ML utan istället gör kommissionären ett unionsinternt förvärv. Läs mer om reglerna om avropslager på sidan Avropslager.

Omsättning ombord

Skatteverket har bedömt att 5 kap. 3 § ML även kan tillämpas i vissa fall när omsättning har skett ombord på transportmedel (Skatteverkets ställningstagande Verksamhet med turfiskebåtar, mervärdesskatt). Läs mer om omsättning ombord på fartyg, luftfartyg och tåg i utrikes trafik.

Flerpartshandel inom EU

Bestämmelsen i 5 kap. 3 § ML är även tillämplig när en utländsk beskattningsbar person omsätter varor i Sverige som mellanman vid så kallad trepartshandel, och kan även bli tillämplig på andra omsättningar vid handel med flera parter inom EU. Läs mer på sidan Handel med tre eller flera parter.

Referenser på sidan

EU-författningar

  • RÅDETS DIREKTIV 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt [1]

Lagar & förordningar

  • Mervärdesskattelag (1994:200) [1] [2]

Ställningstaganden

  • Omsättningsland för omsättning i samband med import, mervärdesskatt [1]
  • Verksamhet med turfiskebåtar, mervärdesskatt [1]