Områden: Mervärdesskatt

Datum: 2016-11-29

Dnr: 131 280636-16/111

Nytt: 2023-05-31

En ny mervärdesskattelag (2023:200) träder i kraft den 1 juli 2023. Det medför att paragrafhänvisningarna till mervärdesskattelagen (1994:200) och vissa begrepp i ställningstagandet blir inaktuella. Skatteverkets uppfattning är att den rättsliga bedömningen dock kvarstår oförändrad varför ställningstagandet ska finnas kvar. Mer information om den förändrade terminologin och en jämförelsetabell mellan GML och ML (paragrafnyckel) finns i Rättslig vägledning under Mervärdesskatt fr.o.m. 1 juli 2023 > Systematik och terminologi i ML jämförd med GML.

1 Sammanfattning

Utmärkande för den verksamhet som bedrivs med turfiskebåtar är att fiskare transporteras ut till platser på havet eller på en insjö där det finns möjlighet till bra fiske av önskat slag. Efter avslutat fiske återvänder båten till den svenska avgångshamnen utan besök i annan hamn. Det finns ofta en kiosk eller mindre servering ombord på båten där passagerarna kan köpa enklare förtäring.

En tjänst avseende transport av personer som fiskar är omsatt inom landet när fisketuren inte till någon del genomförs i något annat land. Tillhandahållande av en restaurangtjänst ombord på en turfiskebåt utgör omsättning inom landet när båten finns i Sverige. Även försäljning av varor ombord på en turfiskebåt utgör en omsättning inom landet.

Uthyrning av fiskeutrustning till en privatperson ombord på en turfiskebåt är en omsättning inom landet när uthyraren är etablerad i Sverige. Uthyrning till en beskattningsbar person är omsatt inom landet när köparen är etablerad i Sverige.

Persontransporten ska beskattas med skattesatsen 6 procent. För det fall andra varor och tjänster tillhandahålls ombord efter kundens val mot särskild ersättning kan andra skattesatser vara tillämpliga.

Vid bokning för större sällskap kan det även tillhandahållas andra tjänster t.ex. tillgång till utrustning, fika eller enklare måltid till ett paketpris. Vid försäljning av en sådan sammansatt tjänst anser Skatteverket att det är ett enda tillhandahållande och att den väsentliga delen av tillhandahållandet är persontransporten. Den sammansatta tjänsten ska beskattas med 6 procent.

Detta ställningstagande ersätter ställningstagandet ”Fisketurer, mervärdesskatt” från den 17 december 2010, dnr 131 768614-10/111. Ställningstagandet innebär en ändring mot tidigare synsätt i hur en transaktion där det ingår flera olika delar i form av varor och/eller tjänster ska behandlas. Vissa sammansatta tjänster kan beskattas med 6 procent. Ställningstagandet har dessutom begränsats till att avse sådan verksamhet som är utmärkande för turfiske.

2 Frågeställning

Skatteverket har fått följande frågor när det gäller verksamhet med turfiskebåtar.

  • När ska svensk mervärdesskatt redovisas för aktuella tillhandahållanden?
  • Hur ska beskattningsunderlaget bestämmas vid paketpris?
  • Vilka skattesatser ska tillämpas å olika tillhandahållanden som sker inom ramen för verksamhet med turfiskebåtar?

Detta ställningstagande ersätter ställningstagandet med samma namn ”Fisketurer, mervärdesskatt8” från den 17 december 2010, dnr 131 768614-10/111. Ställningstagandet innebär en ändring mot tidigare synsätt i hur en transaktion där det ingår flera olika delar i form av varor och/eller tjänster ska behandlas. Vissa sammansatta tjänster kan beskattas med 6 procent.

3 Gällande rätt m.m.

3.1 Beskattningsland

En tjänst som tillhandahålls en beskattningsbar person som agerar i denna egenskap är omsatt inom landet om den beskattningsbara personen antingen har sitt säte i Sverige eller ett fast etableringsställe här i landet till vilket tjänsten tillhandahålls. Om tjänsten tillhandahålls ett fast etableringsställe som den beskattningsbara personen har i ett annat land har den dock omsatts utomlands (5 kap. 5 § mervärdesskattelagen [1994:200], ML och artikel 44 i rådets direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt, mervärdesskattedirektivet).

En tjänst som tillhandahålls någon som inte är en beskattningsbar person är omsatt inom landet om den som tillhandahåller tjänsten antingen har sätet för sin ekonomiska verksamhet i Sverige eller har ett fast etableringsställe här från vilket tjänsten tillhandahålls (5 kap. 6 § ML och artikel 45 i mervärdesskattedirektivet).

En persontransport är omsatt inom landet om transporten inte till någon del genomförs i ett annat land. Syftet med bestämmelsen är att beskattningsrätten ska tillfalla Sverige även om persontransporttjänsten till någon del utförs på internationellt vatten (5 kap. 9 § första stycket ML samt prop. 2010/11:28 s. 53).

I mervärdesskattedirektivet regleras beskattningsland för persontransporttjänster på ett annat sätt än i ML. Det avgörande ska vara den plats där transporten äger rum proportionellt mot de avstånd som tillryggaläggs. Sverige får fortsätta att tillämpa undantag för persontransporter så länge någon av de övriga medlemsstaterna som ingick i gemenskapen den 31 december 1994 tillämpar en liknande bestämmelse (artikel 48 och 380 i mervärdesskattedirektivet).

En restaurang- eller cateringtjänst är omsatt inom landet, om den fysiskt utförs i Sverige (5 kap. 13 § ML och artikel 55 i mervärdesskattedirektivet).

En vara är omsatt inom landet om den finns här då den tas om hand av köparen utom i vissa angivna situationer (5 kap. 3 § ML och artikel 31 i mervärdesskattedirektivet).

Omsättning av en vara på ett fartyg under den del av en persontransport som genomförs inom EU anses omsatt inom landet om avgångsorten finns i Sverige (5 kap. 2 b § ML och artikel 37 i mervärdesskattedirektivet).

3.2 Skattesats och beskattningsunderlag

Enligt huvudregeln ska skatt tas ut med 25 procent av beskattningsunderlaget. Vid omsättning av livsmedel samt restaurang- och cateringtjänster (exkl. spritdrycker, vin och starköl) ska skatt tas ut med 12 procent av beskattningsunderlaget. Vid personbefordran, utom sådan befordran där resemomentet är av underordnad betydelse tas skatt ut med 6 procent av beskattningsunderlaget (7 kap. 1 § ML).

Om en omsättning endast delvis medför skattskyldighet ska en gemensam ersättning för särskiljbara prestationer delas upp för att fastställa beskattningsunderlaget. Motsvarande gäller när skatt tas ut med olika skattesatser (7 kap. 7 § ML).

Högsta förvaltningsdomstolen har meddelat flera olika domar som rör frågan om det är ett eller flera tillhandahållanden. I vissa mål har domstolen kommit fram till att det varit fråga om ett enda tillhandahållande och i andra att det varit fråga om flera separata tillhandahållanden.

Högsta förvaltningsdomstolen har sammanfattat EU-domstolens praxis rörande sammansatta tillhandahållanden på följande sätt (HFD 2012 ref. 30).

  • Det ska göras en samlad bedömning av de omständigheter som kännetecknar transaktionen i fråga för att kunna avgöra om det rör sig om två eller flera separata tillhandahållanden eller ett enda tillhandahållande.
  • Varje transaktion ska som regel anses som separat och självständig. En transaktion, som ur ekonomisk synvinkel utgörs av ett enda tillhandahållande, får inte delas upp fiktivt så att mervärdesskattesystemets funktion undergrävs.
  • Ett enda tillhandahållande föreligger när två eller flera delar har ett så nära samband att de tillsammans objektivt sett utgör ett enda odelbart ekonomiskt tillhandahållande och att det därför vore konstlat att försöka skilja de olika delarna från varandra.
  • Ett enda tillhandahållande föreligger dessutom när en eller flera delar utgör det huvudsakliga tillhandahållandet medan andra delar måste betraktas som underordnade tillhandahållanden som skattemässigt ska behandlas på samma sätt som det huvudsakliga.
  • Ett tillhandahållande ska anses som underordnat när kunderna inte efterfrågar detta i sig utan det endast är ett medel att på bästa sätt få det huvudsakliga tillhandahållandet.

Det är fråga om ett enda tillhandahållande när två eller flera delar eller handlingar som en beskattningsbar person tillhandahåller en kund har ett så nära samband att de objektivt sett utgör ett enda odelbart ekonomiskt tillhandahållande och det därför vore konstlat att skilja dem åt. Det är också ett enda tillhandahållande när en eller flera delar ska betraktas som det huvudsakliga tillhandahållandet. De underordnade delarna ska då skattemässigt behandlas som det huvudsakliga tillhandahållandet (C-349/96 CPP punkterna 29-30 och C-18/12 Zamberk punkt 28).

Flera formellt sett fristående tillhandahållanden, som skulle kunna utföras separat och som var för sig skulle vara skattepliktiga eller undantagna från skatteplikt, ska under vissa omständigheter utgöra en enda transaktion när de inte är självständiga (C-276/09 Everything Everywhere punkt 23 och C-425/06 Part Service punkt 51).

Ett tillhandahållande, som ur ett ekonomiskt perspektiv utgörs av en enda tjänst, får inte delas upp på ett fiktivt sätt med följden att mervärdesskattesystemets funktion försämras (C-224/11, BGŻ Leasing, punkt 31).

Det är den genomsnittliga köparens uppfattning av om det är fråga om ett eller flera tillhandahållanden som ska ligga till grund för bedömningen. Att några köpare har en annan uppfattning saknar betydelse (C-18/12, Zamberk, punkterna 30 och 35-36).

Om ett företag debiterar sina köpare ett enda pris kan detta vara en indikation att det är fråga om en huvudsaklig tjänst som tillhandahålls. Separat fakturering och prissättning ska inte vara avgörande för bedömningen utan detta ska bara vara indikationer för om det är fråga om en huvudsaklig tjänst eller flera olika tjänster (C-349/96 CPP punkt 31, C-117/11 Purple Parking punkt 34, C-224/11 BGZ Leasing punkt 44 och C-18/12 Zamberk punkt 32).

Även hur ett tillhandahållande marknadsförs gentemot kund kan ha betydelse när man ska avgöra vad den genomsnittlige köparen egentligen efterfrågar (C-117/11, Purple Parking, punkt 36).

Skatterättsnämnden har i ett förhandsbesked ansett att fartygstransport av passagerare till olika fiskeplatser utgör personbefordran. Passagerare transporterades till olika fiskeplatser som ofta låg långt ute till havs. Kunden valde destinationen i samband med bokningen och priset för transporten var beroende av avståndet till den valda destinationen. Vissa förflyttningar med fartyget skedde också på fiskeplatserna. Passagerarna fiskade med egen utrustning utan någon hjälp från besättningen. Någon servering eller annat tillhandahållande förekom inte. Bolagets kostnader avsåg helt och hållet fartyget med besättning. Nämnden ansåg inte att resemomentet var av underordnad betydelse, varför beskattning kunde ske enligt den lägre skattesatsen 6 procent (SRN 2004-10-05).

4 Bedömning

Det förekommer reguljära fisketurer på mellan tre och åtta timmar till havs och på de stora insjöarna, enligt tidtabell och med angivet pris/person. Priset varierar med hänsyn till hur många timmar turen tar. Det finns i vissa fall möjlighet att hyra eller köpa fiskeutrustning.

Utmärkande för den verksamhet som bedrivs med turfiskebåtar är att fiskare transporteras ut till platser på havet eller på en insjö där det finns möjlighet till bra fiske av önskat slag. Hur många timmar fisketuren varar styrs ofta av avståndet till fiskeplatsen. Fisket sker från båten när den ligger stilla eller driver omkring. Vid otillfredsställande fiske på en plats flyttas båten till en annan plats. Vid avslutat fiske återvänder båten till den svenska avgångshamnen utan besök i annan hamn. Det finns ofta en kiosk eller mindre servering ombord på båten där passagerarna kan köpa enklare förtäring.

En del företag erbjuder bokning av hela båten för att större sällskap t.ex. företag, skolklasser etc. ska genomföra en fisketur. I priset kan utöver själva fisketuren ingå tillgång till fiskeutrustning, fika eller enklare måltid samt andra arrangemang.

4.1 Beskattningsland

Skatteverket anser att resemomentet inte är av underordnad betydelse om en fisketur tillhandahålls på ett sätt som är utmärkande för verksamhet med turfiskebåtar. Passagerarna betalar för att transporteras till en eller flera fiskeplatser och sedan tillbaka till avgångsplatsen.

En tjänst avseende transport av personer som fiskar är omsatt inom landet när fisketuren inte till någon del genomförs i något annat land. Det har ingen betydelse att båten delvis går över internationellt vatten. Beskattning ska ändå ske i Sverige. Genomförs fisketuren till någon del i ett annat land är tjänsten i sin helhet omsatt utomlands.

När det gäller restaurangtjänster anser Skatteverket att dessa är omsatta inom landet eftersom turfiskebåten finns i Sverige. Även försäljning av varor ombord på en turfiskebåt utgör en omsättning inom landet.

Uthyrning av fiskeutrustning ombord på en turfiskebåt, till någon som inte är en beskattningsbar person är en omsättning inom landet om uthyraren har sätet för sin ekonomiska verksamhet i Sverige eller har ett fast etableringsställe här från vilket tjänsten tillhandahålls. Uthyrning till en beskattningsbar person som agerar i denna egenskap är en omsättning inom landet om köparen antingen har sitt säte i Sverige eller ett fast etableringsställe här till vilket tjänsten tillhandahålls.

4.2 Skattesats och beskattningsunderlag

Enligt Skatteverkets bedömning utgör betalningen för att få följa med en turfiskebåt ersättning för en sådan personbefordran som ska beskattas med skattesatsen 6 procent.

För det fall andra varor och tjänster tillhandahålls ombord efter kundens val mot särskild ersättning kan andra skattesatser vara tillämpliga. Uthyrning och försäljning av fiskeutrustning ska beskattas med skattesatsen 25 procent. Även skattesatsen 12 procent kan bli aktuell vid försäljning av livsmedel t.ex. godis, kaffe, kakor, läsk som sker från kiosk eller motsvarande ombord på båten. Skattesatsen 12 procent gäller även vid tillhandahållande av en restaurang- eller cateringtjänst med undantag för spritdrycker, vin och starköl där skattesatsen är 25 procent.

En del företag tillhandahåller andra tjänster tillsammans med persontransporten till ett paketpris när kunden bokar alla eller en stor del av platserna på båten dvs. en bokning för ett större sällskap. Det kan vara fråga om tillgång till fiskeutrustning för de som inte har egen, fika eller enklare måltid. Vid försäljning av en sådan sammansatt tjänst anser Skatteverket att det är ett enda tillhandahållande och att den väsentliga delen av tillhandahållandet är persontransporten. Den sammansatta tjänsten ska därför beskattas med 6 procent.