OBS: Detta är utgåva 2021.1. Visa senaste utgåvan.

Underlaget för avkastningsskatten beräknas i två steg

För en innehavare av en kapitalpension (KP-försäkring) beräknas underlaget för avkastningsskatt i två steg. Först beräknas ett kapitalunderlag och därefter ett skatteunderlag (3 § AvPL). I vissa fall ska ett särskilt kapitalunderlag respektive ett särskilt skatteunderlag beräknas.

Beskattningsåret är alltid kalenderår

För en innehavare av en kapitalpension är beskattningsåret för avkastningsskatt alltid kalenderår, oavsett om innehavaren är en juridisk person eller en näringsidkare med ett brutet räkenskapsår (12 § andra stycket AvPL).

Kapitalunderlag

Kapitalunderlaget motsvarar försäkringens värde vid beskattningsårets ingång. Vad som avses med försäkringens värde är beroende av vilken slags försäkring som kapitalpensionen är. Kapitalunderlaget beräknas på samma sätt som för en utländsk pensionsförsäkring (SFS 2008:136 övergångs­bestämmelserna punkt 2 stycke 1, ändrad genom SFS 2011:1278).

Ett särskilt kapitalunderlag

Om en innehavare har betalat premier till en kapitalpension efter den 1 februari 2007 ska i vissa fall ett särskilt skatteunderlag beräknas för den del av försäkringens värde som är hänförligt till premiebetalningen (SFS 2008:136 övergångs­bestämmelserna punkt 2 stycke 2–3, ändrad genom SFS 2011:1278). Ett särskilt skatteunderlag ska beräknas om någon av punkterna nedan har inträffat:

  • Försäkringsavtalet har ändrats så att den totala premie som försäkringstagaren är skyldig att betala har höjts.
  • Försäkringsavtalet har ändrats så att premiebetalningen tidigarelagts.
  • En högre premie betalats än den som försäkringstagaren enligt försäkringsavtalet är skyldig att betala under perioden.

I det fall ett särskilt skatteunderlag ska beräknas måste kapitalunderlaget för kapitalpensionen delas upp i två delar – en del som ska beskattas som pensionsförsäkring och en del som avser det särskilda kapitalunderlaget och som ska beskattas som kapitalförsäkring.

Skatteunderlaget

Skatteunderlaget är en schablonmässig avkastning på kapitalunderlaget (prop. 1992/93:187 s. 162). Skatteunderlaget beräknas genom att multiplicera kapitalunderlaget med den genomsnittliga statslåneräntan kalenderåret närmast före ingången av beskattningsåret. Skatteunderlaget ska som lägst beräknas till 0,5 procent av kapitalunderlaget. Det innebär att om den genomsnittliga statslåneräntan är lägre än 0,5 procent ska skatteunderlaget i stället beräknas till 0,5 procent av kapitalunderlaget (3 d första stycket AvPL).

Skatteunderlaget avrundas nedåt till ett helt hundratal kronor (3 d § fjärde stycket AvPL).

Ett särskilt skatteunderlag

En innehavare som har beräknat ett särskilt kapitalunderlag måste beräkna två skatteunderlag. Ett underlag som beräknas enligt föregående rubrik och ett som avser det särskilda skatteunderlaget.

Det särskilda skatteunderlaget ska beräknas som för en kapitalförsäkring (SFS 2008:136 övergångs­bestämmelserna punkt 2 stycke 3, ändrad genom SFS 2011:1278).

Skatteunderlaget avrundas nedåt till ett helt hundratal kronor (3 d § fjärde stycket AvPL).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Lag (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel [1] [2] [3] [4] [5]
  • Lag (2011:1278) om ändring av lag (2008:136) om ändring av lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel [1] [2] [3]

Propositioner

  • Proposition 1992/93:187 om individuellt pensionssparande [1]