OBS: Detta är utgåva 2021.1. Visa senaste utgåvan.

FL:s regler tillämpas vid ändring av Skatteverkets beslut enligt lagen om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete (HUSFL). När återbetalning ska ske fattas beslut dock med stöd av HUSFL.

FL:s bestämmelser gäller

Skatteverket är beslutande myndighet i ärenden enligt lagen om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete, s.k. rot- och rutarbete (4 § HUSFL). Lagen saknar regler om ändring av beslut. Förvaltningslagens regler om ändring av beslut är därför tillämpliga på de beslut Skatteverket fattar med stöd av lagen.

När återbetalning ska ske

Om en utbetalning till en utförare har skett utan att förutsättningarna för utbetalning har varit uppfyllda korrigeras det inte genom en ändring av beslutet om utbetalning utan genom att Skatteverket beslutar om återbetalning med stöd av 14 § HUSFL (prop. 2008/09:77 s. 45-47 och KRNJ 2014-10-09, mål nr 1049-14).

Nytt: 2021-02-05

Eftersom beslut om återbetalning gäller omedelbart (23 § HUSFL) påverkar en begäran om ändring av ett sådant beslut inte skyldigheten att betala enligt beslutet. Om utföraren vill skjuta upp betalningen i sådant fall kan hen ansöka om anstånd (23 a § HUSFL).

Bestämmelserna i 23 och 23 a §§ HUSFL trädde i kraft den 1 januari 2021 och tillämpas på beslut om återbetalning som avser en begäran om utbetalning som har lämnats efter den 31 december 2020 (ikraftträdande- och övergångsbestämmelser till lagen [2020:1069] om ändring i lagen [2009:194] om förfarande vid skattereduktion för hushållsarbete).

Kompletterande information

Referenser på sidan

Domar & beslut

  • KRNJ 2014-10-09, mål nr 1049-14 [1]

Lagar & förordningar

  • Lag (2009:194) om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete [1] [2] [3] [4]
  • Lag (2020:1069) om ändring i lagen (2009:194) om förfarande vid skattereduktion för hushållsarbete [1]

Propositioner

  • Proposition 2008/09:77 Ett enklare system för skattereduktion för hushållsarbete [1]