OBS: Detta är utgåva 2021.1. Visa senaste utgåvan.

Här kan du läsa om när en fysisk person blir skyldig att lämna inkomstdeklaration.

När är en fysisk person skyldig att lämna inkomstdeklaration?

En fysisk person ska lämna en inkomstdeklaration, om något av följande är aktuellt (30 kap. 1 § SFL)

  1. intäkterna i inkomstslagen tjänst och näringsverksamhet har uppgått till sammanlagt minst 42,3 procent av prisbasbeloppet under beskattningsåret
  2. sådan intäkt i inkomstslaget tjänst som avses i 11 kap. 45 § (förbjudna lån), 50 kap. 7 § (kapitalvinst på andel i HB som äger del i fåmansföretag) samt 57 kap. 20 och 21 §§ IL (kapitalvinst på kvalificerad andel) eller intäkt av passiv näringsverksamhet har uppgått till sammanlagt minst 100 kronor under beskattningsåret
  3. intäkterna i inkomstslaget kapital har uppgått till sammanlagt minst 200 kronor under beskattningsåret
  4. personen är begränsat skattskyldig och den skatte- eller avgiftspliktiga intäkten har uppgått till sammanlagt minst 100 kronor under beskattningsåret
  5. underlag för statlig fastighetsskatt, kommunal fastighetsavgift, avkastningsskatt på pensionsmedel eller särskild löneskatt på pensionskostnader ska fastställas
  6. uppgift om skalbolag enligt 31 kap. 14 § SFL ska lämnas.

När det gäller beräkningen av intäkter enligt punkten 3 ovan ska inte intäkter som omfattas av kontrolluppgiftsskyldighet enligt 17 kap. (ränta m.m.) eller 19 kap. SFL (avkastning på delägarrätter) räknas med. Schablonintäkter som finns med på kontrolluppgift om enligt 22 kap. 16 § (schablonintäkt på investeringssparkonto) eller 17–21 §§ SFL (schablonintäkt på fonder) ska inte heller räknas med.

Skattefria inkomster

När man bedömer deklarationsskyldigheten tar man inte hänsyn till intäkter som är skattefria eller som personen inte är skattskyldig för enligt inkomstskattelagen.

Inkomster som helt eller delvis undantas från beskattning enligt sexmånaders- eller ettårsreglerna (3 kap. 9 § IL) eller skatteavtal och inkomster som ingår i avgiftsunderlaget för egenavgifter ska dock räknas med (30 kap. 5 § SFL).

Begränsat skattskyldiga personer

Begränsat skattskyldiga fysiska personer är skattskyldiga enligt IL för vissa uppräknade inkomster (3 kap. 18­-20 §§ IL) och därför deklarationsskyldiga om den sammanlagda intäkten uppgår till minst 100 kr under beskattningsåret (30 kap. 1 § 4 SFL). Det är storleken på intäkterna som är av betydelse och inte överskottet i inkomstslaget.

Vilka inkomster ska tas med vid beräkningen för att bestämma deklarationsskyldigheten?

När man avgör om det finns en deklarationsskyldighet ska man räkna med inkomst som är undantagen från beskattning enligt skatteavtal (30 kap. 5 § andra stycket SFL). Däremot ska man inte räkna med inkomster som personen är skattskyldig för enligt SINK, A-SINK eller KupL (30 kap. 5 § första stycket SFL). Även om inkomsten är undantagen från beskattning enligt skatteavtal finns inga undantag för begränsat skattskyldiga personer avseende de uppgifter som ska lämnas i inkomstdeklarationen.

Exempel: inkomst från aktieförsäljning

Erkki är begränsat skattskyldig, men har tidigare varit bosatt i Sverige. Idag bor Erkki i USA. Erkki är skattskyldig för kapitalvinster enligt den s.k. tioårsregeln (3 kap. 19 § IL) och även enligt skatteavtalet med USA. Under året säljer Erkki aktier för sammanlagt 10 000 kr. Han gör dock en förlust på aktieförsäljningen med 1 000 kr.

Erkki har också tillfälligt arbetat i Sverige under året och fått lön med 20 000 kr. Hans tjänsteinkomster beskattas enligt SINK.

Erkki är deklarationsskyldig i Sverige för aktieförsäljningen eftersom hans intäkt är större än 100 kr. Inkomsten som beskattas med SINK ska inte tas i med deklarationen och inkomsten ska inte heller räknas med när deklarationsskyldigheten ska bedömas.

Exempel: inkomst från fast driftställe enligt IL där inkomsten är undantagen från beskattning enligt skatteavtal

Helena är begränsat skattskyldig och bedriver byggnadsverksamhet på en viss plats i Sverige i nio månader. Helena är skattskyldig för verksamheten enligt IL eftersom det uppkommer ett fast driftställe enligt svensk intern rätt. Men enligt skatteavtalet med Helenas hemland måste byggnadsverksamhet pågå i mer än tolv månader för att vara ett fast driftställe. Därför är inkomsten undantagen från beskattning i Sverige enligt skatteavtalet. Däremot ska inkomsten räknas med när man bedömer Helenas deklarationsskyldighet. Helenas skattepliktiga intäkt uppgår till mer än 100 kronor. Eftersom det är storleken på intäkterna som är av betydelse och inte överskottet i verksamheten, så är Helena deklarationsskyldig. Även om inkomsten är undantagen från beskattning enligt skatteavtal finns inga undantag för de uppgifter som ska lämnas i inkomstdeklarationen.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar