OBS: Detta är utgåva 2021.1. Visa senaste utgåvan.

Skatteförfarandelagen anger vilka uppgifter som ska lämnas. Uppgiftsskyldiga måste dock bara lämna sådana uppgifter de har kännedom om eller tillgång till. Uppgifterna ska lämnas på ett fastställt formulär.

Vilka uppgifter ska en uppgiftsskyldig rådgivare eller användare lämna?

En rapport om ett rapporteringspliktigt arrangemang ska innehålla följande uppgifter (33 b kap. 16 § SFL):

 • identiteten inklusive hemvist för rådgivare och användare samt i vissa fall personer som är anknutna till användaren
 • uppgifter om de kännetecken som gör arrangemanget rapporteringspliktigt
 • en sammanfattning av innehållet i arrangemanget och det namn under vilket arrangemanget är allmänt känt, om det finns ett sådant samt en övergripande beskrivning av relevant affärsverksamhet eller relevanta arrangemang
 • det datum då genomförandet av arrangemanget påbörjades eller då arrangemanget ska genomföras
 • uppgift om de nationella bestämmelser som ligger till grund för arrangemanget
 • värdet av arrangemanget
 • uppgift om den eller de medlemsstater i vilken användaren eller användarna har hemvist och andra medlemsstater som sannolikt kommer att beröras av arrangemanget
 • nödvändiga identifikationsuppgifter inklusive hemvist för varje annan person i en medlemsstat som sannolikt kommer att beröras av arrangemanget
 • referensnummer om något sådant har tilldelats det rapporteringspliktiga arrangemanget av Skatteverket eller en annan medlemsstats behöriga myndighet.

Punkterna förklaras mer i detalj under respektive rubrik nedan.

Uppgift om identitet inklusive hemvist för rådgivare och användare

En uppgiftsskyldig ska lämna nödvändiga identifikationsuppgifter, inklusive hemvist, för rådgivare, användare och, när dessa har betydelse för det rapporteringspliktiga arrangemanget, också för personer som är anknutna till användaren (33 b kap. 16 § första stycket 1 SFL). Med nödvändiga identifikationsuppgifter avses (7 kap. 2 b § SFF)

 • namn
 • personnummer
 • samordningsnummer
 • organisationsnummer eller motsvarande registreringsnummer
 • utländska skatteregistreringsnummer eller motsvarande.

Om uppgifterna avser en fysisk person ska även födelsedatum och födelseort anges.

Med hemvist avses skatterättslig hemvist. Om en person har hemvist i mer än ett land ska alla dessa länder anges (prop. 2019/20:74 s. 214).

Identifikationsuppgifter ska lämnas för både svenska och utländska rådgivare, användare och anknutna personer. Uppgifter om rådgivare respektive användare kan bara lämnas om det finns någon som uppfyller definitionen av respektive begrepp. Ett arrangemang kan genomföras utan inblandning av någon rådgivare. Omvänt behöver det i fråga om s.k. marknadsförbara arrangemang inte finnas någon användare av arrangemanget vid den tidpunkt när inrapportering görs. Uppgifter om användare ska då lämnas senare, jfr 33 b kap. 21 § SFL (prop. 2019/20:74 s. 214).

För de marknadsförbara arrangemangen behöver en rådgivare bara lämna uppgifter om användare som rådgivaren har någon koppling till, och inte användare som har tillhandahållits samma marknadsförbara arrangemang av någon annan rådgivare. Däremot ska uppgifter lämnas om vem som ursprungligen har utformat det marknadsförbara arrangemanget under förutsättning att den uppgiftsskyldiga har kännedom om eller tillgång till den uppgiften. Samma sak gäller andra rådgivare i tidigare led som har bidragit till att den uppgiftsskyldiga rådgivaren kan marknadsföra arrangemanget (prop. 2019/20:74 s. 214).

Uppgifter om personer som är anknutna till användaren ska lämnas om de anknutna personerna har betydelse för det rapporteringspliktiga arrangemanget (prop. 2019/20:74 s. 118). Sådan information ska bara lämnas om den är relevant, d.v.s. om informationen behövs för att Skatteverket, eller en utländsk skattemyndighet, ska kunna göra en korrekt bedömning av arrangemanget och dess konsekvenser (prop. 2019/20:74 s. 214).

Uppgifter om de kännetecken som gör arrangemanget rapporteringspliktigt

Den uppgiftsskyldiga ska lämna uppgift om vilken eller vilka av kännetecknen i 13–25 §§ RAL som gör arrangemanget rapporteringspliktigt (33 b kap. 16 § första stycket 2 SFL).

Om arrangemanget träffas av flera kännetecken ska samtliga kännetecken anges.

En sammanfattning av innehållet i arrangemanget och en övergripande beskrivning av relevant affärsverksamhet eller relevanta arrangemang

Den uppgiftsskyldiga ska lämna en sammanfattning av innehållet i arrangemanget och det namn under vilket arrangemanget är allmänt känt, om det finns ett sådan (33 b kap. 16 § första stycket 3 SFL). Sammanfattningen behöver inte innehålla alla detaljer men den uppgiftsskyldiga ska lämna tillräcklig information om arrangemanget för att Skatteverket och en utländsk skattemyndighet ska förstå hur arrangemanget fungerar. Om det rör sig om komplicerade arrangemang kan det underlätta om den uppgiftsskyldiga lämnar in scheman över bolagsstrukturer, transaktioner m.m. (prop. 2019/20:74 s. 215).

Om det finns ett namn som allmänt används om arrangemanget ska det anges. Ett exempel på ett sådant namn är ”kattrumpa”. Kattrumpa är ett namn som används på en viss typ av fastighetsöverlåtelser (prop. 2019/20:74 s. 93). Med namn på arrangemanget menas därför inte en allmän beskrivning av den genomförda transaktionen, t.ex. ”avyttring av patent”. I många fall finns kanske inte ett namn på arrangemanget som är allmänt känt. Då anger man i stället att ett sådant saknas.

Upplysningarna ska också innehålla en övergripande beskrivning av relevant affärsverksamhet eller relevanta arrangemang (33 b kap. 16 § första stycket 3 SFL).

Både sammanfattningen och den övergripande beskrivningen syftar till att klargöra samma sak, nämligen att beskrivningarna som sådana inte behöver innehålla alla detaljer oavsett relevans, såsom identifikationsuppgifter för varje person som nämns etc. För den övergripande beskrivningen kan det vara tillräckligt att t.ex. beskriva att företag A i land A förvärvar företag B i land B och bolagsformen hos företag A och företag B. Om det är av betydelse för att förstå hur arrangemanget fungerar kan man förutom det nyss sagda även behöva redovisa vilka länder det handlar om och vilka skattesatser som gäller i landet för den inkomst som det är fråga om (prop. 2019/20:74 s. 118).

Sammantaget innebär sammanfattningen och den övergripande beskrivningen att tillräcklig information ska lämnas om de olika stegen i arrangemanget och hur det fungerar. Hur lång och detaljerad sammanfattningen och den övergripande beskrivningen av ett arrangemang behöver vara måste avgöras för varje enskilt arrangemang.

Uppgift om datum när genomförandet av arrangemanget påbörjades eller ska genomföras

Uppgift ska lämnas om det datum när genomförandet av arrangemanget påbörjades eller när arrangemanget ska genomföras (33 b kap. 16 § första stycket 4 SFL). För tidpunkten om när genomförandet av arrangemanget påbörjades avses tidpunkten när den aktuella personen påbörjade genomförandet. Det saknar betydelse om någon annan som på något sätt medverkar i ett rapporteringspliktigt arrangemang redan har utfört en del av arrangemanget (prop. 2019/20:74 s. 215).

Uppgift om de nationella bestämmelser som ligger till grund för arrangemanget

Uppgift ska lämnas om både svenska och utländska nationella bestämmelser som utgör grunden för arrangemanget (33 b kap. 16 § första stycket 5 SFL). Här avses inte bara skatterättsliga bestämmelser. Även bestämmelser i skatteavtal utgör en del av det nationella regelverket, varför uppgift också ska lämnas om sådana bestämmelser (prop. 2019/20:74 s. 215).

Uppgift om värdet av arrangemanget

Uppgift om värdet av arrangemanget ska lämnas (33 b kap. 16 § första stycket 6 SFL). Med värdet av arrangemanget menas värdet av den eller de transaktioner som ingår i arrangemanget. Det är alltså inte skatteförmånens värde som ska anges. Beroende på hur arrangemanget ser ut kan flera transaktionsvärden behöva anges. Men det är tillräckligt att ange ett värde per enskild transaktion (prop. 2019/20:74 s. 215).

Uppgifterna om transaktionsvärdet får anges i någon annan valuta än svenska kronor. En uppgift ska lämnas om vilken valuta värdet av arrangemanget har angetts i (7 kap. 2 c § SFF).

Uppgift om den eller de medlemsstater i vilken användarna har hemvist och andra medlemsstater som kan beröras av arrangemanget

Uppgifter ska lämnas om den eller de medlemsstater i vilken användaren eller användarna har hemvist och även andra medlemsstater som sannolikt kommer att beröras av arrangemanget ska uppges (33 b kap. 16 § första stycket 7 SFL). Det kan röra sig om t.ex. länder där arrangemanget påverkar beskattningen. Om uppgifter ska lämnas om ett marknadsförbart arrangemang bör uppgifter lämnas om i vilka medlemsstater marknadsföringsåtgärder har vidtagits (prop. 2019/20:74 s. 215).

Nödvändiga identifikationsuppgifter inklusive hemvist

Nödvändiga identifikationsuppgifter ska lämnas för varje annan person i en medlemsstat, annan än de personer som avses i 33 b kap. 16 § första stycket 1 SFL, som sannolikt kommer att beröras av arrangemanget. Uppgifter ska också lämnas om var sådana personer har hemvist. Om en person har hemvist i mer än en medlemsstat ska alla dessa medlemsstater anges (prop. 2019/20:74 s. 215).

En fysisk person berörs inte av ett rapporteringspliktigt arrangemang bara genom att personen innehar en anställning eller ett uppdrag för en juridisk person som berörs av arrangemanget. En fysisk person kan beröras av ett arrangemang om personen är personligen involverad i arrangemangen såsom t.ex. betalningsmottagare, köpare eller säljare med avseende på någon transaktion som ingår i arrangemanget (prop. 2019/20:74 s. 120).

Myndigheter kan sällan anses vara berörda av ett rapporteringspliktigt arrangemang (prop. 2019/20:74 s. 120).

En bank kan beröras av ett rapporteringspliktigt arrangemang om den agerar för egen räkning inom ramen för arrangemanget. Om banken i stället exempelvis genomför transaktioner åt andra eller lånar ut pengar till andra för att de ska kunna genomföra transaktioner får bedömningen i stället göras om banken ska anses vara rådgivare för det rapporteringspliktiga arrangemanget (prop. 2019/20:74 s. 120).

Referensnummer som Skatteverket eller en annan medlemsstats behöriga myndighet har tilldelat det rapporteringspliktiga arrangemanget

Om ett referensnummer har tilldelats det rapporteringspliktiga arrangemanget ska den uppgiftsskyldiga lämna uppgift även om detta referensnummer (33 b kap. 16 § andra stycket SFL).

Uppgifter behöver bara lämnas i den mån man har kännedom om eller tillgång till dem

Uppgifter om ett rapporteringspliktigt arrangemang ska bara lämnas i den utsträckning som den uppgiftsskyldiga har kännedom om eller tillgång till uppgifterna (33 b kap. 17 § SFL). Att en uppgiftsskyldig har kännedom om eller tillgång till information kan också innebära att den uppgiftsskyldiga indirekt har tillgång till information, genom exempelvis bolag inom samma koncern, åtkomst till vissa datasystem eller på liknande sätt (prop. 2019/20:74 s. 216).

Rådgivare och användare är inte skyldiga att efterfråga uppgifter eller information för att uppfylla uppgiftsskyldigheten (prop.2019/20:74 s. 123).

Undantag från att lämna uppgift vid tystnadsplikt

Skyldigheten för en rådgivare att lämna uppgifter gäller bara om denna inte är förhindrad att lämna uppgifterna på grund av tystnadsplikten för advokater (33 b kap. 18 § SFL). Vilka uppgifter som omfattas av tystnadsplikten får avgöras från fall till fall. Advokatens tystnadsplikt gäller inte om klienten samtycker till att uppgifterna lämnas.

Om rådgivaren är en juridisk person, här en advokatbyrå, kan rådgivaren vara förhindrad att lämna uppgifter på grund av att uppgifterna omfattas av den tystnadsplikt för advokater som gäller för en anställd eller en företrädare för advokatbyrån (prop. 2019/20:74 s. 216). Den som är förhindrad att lämna uppgift ska informera de andra rådgivarna eller om inga sådana finns användaren.

Uppgiftsskyldighetens förhållande till regler om insiderinformation och marknadsmissbruk

Det kan inte uteslutas att ett rapporteringspliktigt arrangemang innehåller information som är s.k. insiderinformation. Även om ett arrangemang innehåller insideruppgifter har regeringen bedömt att de uppgifterna inte behöver undantas från uppgiftsskyldigheten i RAL (prop. 2019/20:74 s. 134).

Formkrav

Uppgifter om rapporteringspliktiga arrangemang ska lämnas enligt ett fastställt formulär (38 kap. 1 § SFL).

Kompletterande information

 • Om uppgifterna om ett rapporteringspliktigt arrangemang inte lämnas i tid, eller om lämnade uppgifter har fel eller brister kan Skatteverket ta ut en rapporteringsavgift.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Propositioner