OBS: Detta är utgåva 2021.10. Sidan är avslutad 2023.

Social omsorg är offentlig eller privat verksamhet för barnomsorg, äldreomsorg, stöd och service till vissa funktionshindrade och annan jämförlig social omsorg.

Uppdaterat denna sida

ML och mervärdesskattedirektivet

Nytt: 2021-06-18

För att en tjänst ska vara sådan social omsorg som kan undantas från skatteplikt ska följande vara uppfyllt.

 • Tjänsten som tillhandahålls ska vara av social karaktär.
 • Säljaren av tjänsten ska vara ett offentligrättsligt organ eller en erkänd aktör av social karaktär.

Undantaget för social omsorg omfattar såväl privat som offentlig social omsorgsverksamhet. Undantaget omfattar även tjänster av annat slag och varor som den som tillhandahåller omsorgen omsätter som ett led i omsorgen (3 kap. 4 § ML).

Social omsorg är offentlig eller privat verksamhet för barnomsorg, äldreomsorg, stöd och service till vissa funktionshindrade och annan jämförlig social omsorg (3 kap. 7 § ML).

Tolkningen av vad som omfattas av undantaget från skatteplikt för social omsorg ska göras i ljuset av EU-rätten. I artikel 132.1 g i mervärdesskattedirektivet anges att varor eller tjänster som är nära anknutna till hjälparbete eller socialt trygghetsarbete ska undantas från skatteplikt. I bestämmelsen görs ingen uppdelning mellan omsorgstjänster och andra tjänster eller varor med anknytning till social omsorg. En sådan uppdelning görs dock av EU-domstolen som innebär att olika förutsättningar måste vara uppfyllda för att undantaget ska vara tillämpligt beroende på om det är social omsorg i sig eller varor eller tjänster med nära anknytning till social omsorg (se t.ex. C-415/04, Stichting Kinderopvang Enschede).

Tidigare:

För att en tjänst ska vara sådan social omsorg som kan undantas från skatteplikt ska följande vara uppfyllt.

 • Tjänsten som tillhandahålls ska vara av social karaktär.
 • Säljaren av tjänsten ska vara ett offentligrättsligt organ eller en erkänd aktör av social karaktär.

Undantaget för social omsorg omfattar såväl privat som offentlig social omsorgsverksamhet. Undantaget omfattar även tjänster av annat slag och varor som den som tillhandahåller omsorgen omsätter som ett led i omsorgen (3 kap. 4 § ML).

Social omsorg är offentlig eller privat verksamhet för barnomsorg, äldreomsorg, stöd och service till vissa funktionshindrade och annan jämförlig social omsorg (3 kap. 7 § ML).

Bestämmelserna i ML ska tolkas mot bakgrund av motsvarande bestämmelser i mervärdesskattedirektivet. Av artikel 132.1 g och h framgår att skattefriheten omfattar tillhandahållande av tjänster och varor med nära anknytning till hjälparbete, socialt trygghetsarbete eller till skydd av barn och ungdomar och som görs av offentligrättsliga organ eller av andra organ som är erkända av medlemsstaten som organ av social karaktär.

Skatteverket anser att social omsorg är offentlig och privat verksamhet för barnomsorg, äldreomsorg, stöd och service till vissa funktionshindrade och annan jämförlig social omsorg. Om en tjänst inte utgör social omsorg kan det ändå bli fråga om en från skatteplikt undantagen tjänst om denna har nära anknytning till social omsorg.

Offentligrättslig lagstiftning

Kommuners och statens ansvarsområde vad gäller social omsorg finns reglerad i följande offentligrättsliga lagar.

SoL

Av socialtjänstlagen (2001:453), SoL, framgår att kommunen har ansvar för socialtjänsten inom sitt område (2 kap.). Där finns särskilda bestämmelser för olika grupper (5 kap.), vad som gäller för vård i familjehem och i hem för vård eller boende (6 kap.) och föreskrifter om enskild verksamhet (7 kap.). Av 2 kap. 5 § framgår att kommunen får sluta avtal med annan om att utföra kommunens uppgifter inom socialtjänsten. Av 7 kap. 1 § framgår att sådan avtalad verksamhet inte kräver tillstånd av Inspektionen för vård och omsorg. Däremot står sådan verksamhet, liksom övrig socialtjänst som kommunen svarar för, under Inspektionen för vård och omsorgs tillsyn (13 kap. 2–3 §§). Av 7 kap. framgår i vilka fall tillstånd krävs av Inspektionen för vård och omsorg. I socialtjänstförordningen (2001:937) finns kompletterande bestämmelser till SoL.

Skollagen

Kommunens ansvar för barnomsorg, förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg regleras i skollagen (2010:800).

Färdtjänstlagen

Enligt lagen (1997:736) om färdtjänst ansvarar kommunen för att anordna resor för kommuninvånare som inte kan använda ordinarie kollektivtrafik.

LSS

Lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer med utvecklingsstörningsstörning, autism, funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder, samt andra fysiska eller psykiska funktionshinder som är stora och medför ett omfattande behov av stöd eller service. Exempel på sådana insatser är personlig assistans, ledsagarservice och bostad med särskild service för vuxna (9 § LSS).

Referenser på sidan

Domar & beslut

 • EU-dom C-415/04 [1]

EU-författningar

 • RÅDETS DIREKTIV 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt [1] [2]

Lagar & förordningar

 • Socialtjänstförordningen (2001:937) [1]
 • Lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS [1]
 • Lagen (1997:736) om färdtjänst [1]
 • Mervärdesskattelag (1994:200) [1] [2] [3] [4]
 • Skollagen (2010:800) [1]
 • Socialtjänstlagen (2001:453) [1]

Ställningstaganden

 • Social omsorg, mervärdesskatt [1]
 • Social omsorg, mervärdesskatt [1] [2]