OBS: Detta är utgåva 2021.10. Sidan är avslutad 2023.

När en fusion har genomförts kan det övertagande bolaget beviljas anstånd både för perioder som det överlåtande bolaget och det övertagande bolaget har redovisat.

Uppdaterat denna sida

För vilka perioder kan tillfälligt anstånd beviljas efter det att en fusion har genomförts?

Fram till dess att fusionen har registrerats är bolagen två olika beskattningsbara personer i fråga om skyldigheten att redovisa och betala mervärdesskatt, avdragen skatt och arbetsgivaravgifter. Här är det en skillnad mot vad som gäller för inkomst av näringsverksamhet, där är huvudregeln skattemässig kontinuitet.

Vid bedömningen av en ansökan om tillfälligt anstånd utgår man från den beskattningsbara personen. Det övertagande bolaget kan ansöka om och medges tillfälligt anstånd för maximalt antal perioder, oavsett om de ligger före eller efter fusionen. För de perioder som avser tid efter att fusionen har genomförts kommer även det överlåtande bolagets verksamhet att omfattas, eftersom verksamheten då deklareras i det övertagande bolaget.

Även det överlåtande bolaget kan beviljas anstånd för maximalt antal perioder. Men anstånden kan bara avse den tid då det överlåtande bolaget har varit en beskattningsbar person, d.v.s. tiden innan fusionen. Om det efter att en fusion har genomförts finns outnyttjade perioder för det överlåtande bolaget så kan det övertagande bolaget även ansöka om tillfälligt anstånd för dessa perioder. Ett sådant anstånd avser då endast det som har redovisats i det överlåtande bolaget.

Ett bolag som har genomgått fusion kan ansöka om förlängning av tidigare beviljade anstånd, både för anstånd som beviljats för det överlåtande och för det övertagande bolaget.

Exempel 1

Bolag A har beviljats tillfälligt anstånd med mervärdesskatt för fyra kalendermånader (januari – april 2020). I september 2020 har bolag A fusionerats upp i bolag B. Bolag B har vid detta tillfälle inte beviljats några tillfälliga anstånd.

Efter det att fusionen har genomförts har bolag B ansökt om tillfälligt anstånd med mervärdesskatt för ytterligare två kalendermånader som redovisats av bolag A för tid innan fusionen (juli och augusti 2020). Bolag B har även lämnat in en ansökan om tillfälligt anstånd med mervärdesskatt som redovisats av bolag B för sex kalendermånader (april–juni och oktober–december 2020).

Ansökan för bolag A kan medges dels eftersom ansökan avser tid före fusionen då bolag A var en beskattningsbar person, dels eftersom de ytterligare två perioderna som ansökan omfattar inte medför att maximalt antal perioder för bolag A överskrids.

Eftersom bolag B sedan tidigare inte har beviljats tillfälligt anstånd kan ansökan avseende bolag B medges. Här kan noteras att när det gäller april–juni 2020 så avser det perioder innan fusionen. Vid detta tillfälle var bolag A och bolag B två olika beskattningsbara personer och bolag B:s mervärdesskattedeklaration för den tiden avser därför endast bolag B:s verksamhet. När det gäller mervärdesskattedeklarationen för oktober–december 2020 så ingår det tidigare bolag A då i bolag B:s verksamhet, dvs. det finns bara en beskattningsbar person.

Exempel 2

Bolag A har beviljats tillfälligt anstånd med arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för sju kalendermånader (januari–juli 2020). Bolag B har beviljats tillfälligt anstånd med arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för tre kalendermånader (juli–september 2020). I september 2020 har bolag A fusionerats upp i bolag B. Bolag B har nu lämnat in ansökan om tillfälligt anstånd med arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för ytterligare tre kalendermånader (oktober–december 2020).

Eftersom bolag B sedan tidigare endast har beviljats tillfälligt anstånd för tre kalendermånader kan ansökan beviljas. Att bolag A, som tidigare beviljats tillfälligt anstånd, efter fusionen är en del av bolag B kan inte anses påverka detta. Bolag B kan däremot inte medges anstånd för perioder hänförliga till bolag A:s redovisning före fusionen eftersom bolag A redan har beviljats maximalt antal perioder.

Nytt: 2021-06-18

Sidan har tillkommit för att förtydliga hur många perioder som ett bolag kan få anstånd för efter att en fusion har genomförts.