OBS: Detta är utgåva 2021.11. Visa senaste utgåvan.

När ett dödsfall inträffat ska Skatteverket i vissa fall fatta beslut om att kungöra om rätt att göra anspråk på arv eller rätt enligt testamente.

Kungöra om rätt att göra anspråk på arv eller rätt enligt testamente

När det blir känt för Skatteverket att en arvinge eller testamentstagare vistas på okänd ort, är okänd både till namn och vistelseort eller att det är okänt om det finns någon arvinge, ska Skatteverket utan dröjsmål fatta beslut om att kungöra arvfallet. Skatteverket ska alltså tillkännage att en person dött och uppmana den okända arvingen eller testamentstagaren eller den arvinge eller testamentstagare som vistas på okänd ort att göra anspråk på arv eller rätt enligt testamente. Kungörelsen ska göras i Post- och Inrikes Tidningar (16 kap. 1–3 §§ ÄB).

Skatteverkets skyldighet att kungöra arvfallet skiljer sig åt beroende på om det gäller arvingar eller testamentstagare. När det gäller arvingar får Skatteverket bara kungöra arvfallet om arvingen vistas på okänd ort eller är okänd när bouppteckningen förrättas (16 kap. 1–2 §§ ÄB). När det gäller testamentstagare ska Skatteverket kungöra arvfallet både om testamentstagaren vistas på okänd ort eller är okänd när bouppteckningen förrättas eller om förhållandet blir känt efter förrättningen (16 kap. 3 § ÄB samt NJA II 1930 s. 386–389).

Vad kungörelsen ska innehålla framgår av 16 kap. 1 och 2 §§ ÄB samt kungörelsen (1959:321) med närmare bestämmelser om kungörande enligt 16 kap. ärvdabalken m.m.

Underrätta Kammarkollegiet

När Skatteverket har beslutat om kungörelse enligt 16 kap. 1 eller 2 §§ ÄB ska Skatteverket i vissa fall underrätta Kammarkollegiet. Underrättelsen ska ske om en arvinge är okänd eller vistas på okänd ort och det, såvitt Skatteverket känner till, inte finns någon annan arvinge som är berättigad till arvet före Allmänna arvsfonden (6 kap. 2 § andra stycket förordningen [2021:403] om Allmänna arvsfonden).

Nytt: 2021-06-30

Bestämmelsen i 12 § andra stycket förordningen (2004:484) om Allmänna arvsfonden har ersatts av 6 kap. 2 § andra stycket i förordningen (2021:403) om Allmänna arvsfonden. Uppdateringen innebär ingen ändring i sak vad gäller Skatteverkets skyldighet att underrätta Allmänna arvsfonden.

Kompletterande information

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Förordning (2021:403) om Allmänna arvsfonden [1]
  • Kungörelse (1959:321) med närmare bestämmelser om kungörande enligt 16 kap. ärvdabalken, m.m. [1]
  • Ärvdabalk (1958:637) [1]

Övrigt

  • NJA II 1930 s. 386-389 [1]