OBS: Detta är utgåva 2021.12. Visa senaste utgåvan.

Som rutarbete räknas hushållsarbete som normalt utförs av hushållen själva och som i de flesta fall utförs i bostaden. Här listas de vanligaste rutarbetena i den ordning som de räknas upp i lagtexten.

Reparationer, underhåll samt om- och tillbyggnader av småhus, ägarlägenheter eller bostadsrätter är rotarbete. De grundläggande bestämmelserna för både rot- och rutarbeten finns på sidan Villkor för skattereduktion.

Grundläggande krav på rutarbete

Skattereduktionen för rutarbete kallas ofta för rutavdrag men är alltså inte ett avdrag.

Skattereduktionen får uppgå till 50 procent av den debiterade arbetskostnaden inklusive mervärdesskatt, sammanlagt högst 75 000 kr per person och beskattningsår. För tvätt och transport värderas arbetskostnaden enligt schablon.

För att räknas som rutarbete ska det i normala fall vara fråga om arbete som utförs av hushållen själva och som inte kräver någon specialistutbildning. Det finns dock några arbeten som vanligtvis inte utförs av hushållen själva men som ändå räknas som rutarbeten. Det gäller vissa trädgårdstjänster, flyttjänster, it-tjänster, reparation och underhåll av vitvaror samt tvätt vid tvättinrättning.

För att få rutavdrag krävs att arbetet med vissa undantag utförs i bostaden, antingen en permanentbostad eller en fritidsbostad. Städningen ska avse den egna bostaden. Trappstädning och städning av gemensamhetsutrymmen ger därför inte rätt till rutavdrag.

Vilka arbeten som ger rutavdrag regleras i 67 kap. 13 § IL. Uppräkningen i lagtexten är ganska detaljerad och i propositionen har man ytterligare utvecklat vilka arbeten som ska omfattas av reglerna om skattereduktion (prop.2006/07:94 s. 41 ff. och prop. 2020/21:1 s. 234 ff.).

Städ- och rengöringsarbete

Enklare städarbete och annat enklare rengöringsarbete som utförs i bostaden ger rätt till rutavdrag. Här inryms städning, diskning, fönsterputsning och annat enklare rengöringsarbete. Även flyttstädning och inflyttningsstädning omfattas. Till rengöringsarbete räknas även städning av skåp och lådor, rengöring av altandäck, byte av glödlampor och säkringar, samt ommöblering som krävs för att rengöringsarbetet ska kunna utföras. Grovstädning med mer avancerad utrustning och rengöring av inomhuspool räknas inte som enklare städarbete. Som avancerad städutrustning räknas exempelvis pooldammsugare och golvboningsmaskin (prop. 2015/16:1 s. 187). Rengöring av mattor och möbler med någon typ av specialmaskin kan inte heller ses som enklare städarbete och ger inte rutavdrag. Se även Kläd- och textilvård

Enklare rengöring av en spisfläkt, såsom rengöring av filter och armatur kan ses som enklare städarbete och ge rutavdrag om det utförs i samband med en vanlig städning. Rengöring som avser andra delar av fläkten, såsom imkanal och motordelar, ska ses som ett rotarbete.

Städning eller rengöring som görs efter ett rotarbete omfattas inte av reglerna om rutavdrag. Det kan t.ex. avse grovstädning efter ett byggarbete, så kallad byggstädning, eller rengöring efter en avloppsrensning eller en ventilationsrengöring. Ett sådant arbete är direkt föranlett av det utförda rotarbetet och kan inte ses som ett enklare städarbete.

Städning som tillhandahålls av kommunen

Städning eller andra hemtjänster som av kommun eller liknande erbjuds till subventionerade priser eller till självkostnadspris ger inte rätt till rutavdrag. Skatteverket anser dock att om kommunalägda bolag erbjuder arbete till marknadsmässig taxa ger arbetskostnaden rätt till rutavdrag.

Kläd- och textilvård

Tvätt, strykning och vård av kläder och hemtextilier som utförs i bostaden räknas som rutarbete. Även tvätt och strykning som är utfört i en gemensam tvättstuga i ett flerfamiljshus omfattas. Arbetet kan avse tvätt, strykning, lagning, uppläggning och skoputs. Att ta ner och sätta upp gardiner och gardinstänger i samband med tvätt eller textilvård i bostaden inryms också i begreppet.

Tidigare:

Att montera en gardinstång eller fästen för gardinstång är dock inte ett rutarbete.

Nytt: 2021-03-10

Från och med 1 januari 2021 infördes ny lagstiftning som innebär att arbete med att montera en gardinstång eller fästen för gardinstång ger rätt till rutavdrag som en möbleringstjänst.

Tvätt av avtagbar klädsel för en soffa eller fåtölj kan ses som ett rutarbete. Dock ger rengöring av möbler med specialmaskin inte rutavdrag. Se även Tvätt vid tvättinrättning.

Snöskottning

Snöröjning som utförs i nära anslutning till bostaden räknas som rutarbete. Det inkluderar skottning, sandning och saltning av gårdsplan eller uppfart på egen mark eller uppfart på någon annans mark som innehas med servitut eller liknande. Arbeten på samfälld mark omfattas inte. Även skottning av tak och altan räknas som rutarbete. Snöröjning, sandning och saltning på trottoarer utanför fastigheten ingår om kommunen har ålagt fastighetsägaren att sköta trottoaren. Även arbetskostnad för snöröjning med traktor etc. ger rätt till rutavdrag. Observera dock att kostnader för maskinell utrustning inte får räknas med i underlaget till skattereduktionen.

Trädgårdsarbete

Följande trädgårdsarbeten ger rätt till rutavdrag:

 • häck- och gräsklippning
 • krattning och ogräsrensning
 • beskärning och borttagande av träd och buskar.

Förutsättningen är att arbetet utförs i trädgården i nära anslutning till bostaden. Till häck- och gräsklippning räknas också klippning av rosor och buskar, vattning och gödning samt höstgrävning. Till ogräsrensning räknas även arbete med att toppdressa gräsmattan och att bekämpa mossa oavsett om det sker för hand, med maskin eller med kemiska medel. Borttagandet av träd och buskar omfattar trädfällning, borttagande av stubbar, röjning av sly och gallring av buskage (prop. 2015/16:99 s. 33).

Förutsättningen för att arbete med träd och buskar ska ses som rutarbete är att träden och buskarna finns på den egna tomten. Arbete med att ta bort träd som står utanför den egna tomten ger inte rutavdrag även om själva arbetet utförs på den egna tomten. Detsamma gäller för beskärning av träd som inte står på den egna tomten.

Rutavdrag medges även för arbetet med att omhänderta det som tagits bort förutsatt att omhändertagandet sker på tomten. Det kan t.ex. vara vedkapning, flistuggning, kompostering, eldning eller hopsamling och iordningställande inför borttransportering. Arbete med att kapa och klyva ved omfattas bara av rutavdrag om veden kommer från den egna tomten.

Att återställa markytan efter borttagande av träd och buskar, såsom att fylla upp med jord och så eller lägga gräs, ingår också i rutavdraget. Annan nyplantering av blommor, träd och buskar samt anläggningsarbeten ger aldrig rutavdrag, inte heller om de ersätter träd och buskar som har tagits bort. Endast arbete på den aktuella tomten berättigar till rutavdrag. Kostnader för att transportera bort avfallet från trädgården eller att tömma en avloppsbrunn är inte ett rutarbete.

Exempel: trädfällning

Iris ska ta bort flera träd på tomten och anlitar därför en firma för att såga ner dem. Firman kommer med en skylift och sågar ner träden. Stammarna sågas upp i tremeters-längder och läggs på garageuppfarten medan grenar och stubbarna körs iväg med lastbil till en återvinningsanläggning. Några dagar senare kommer firman tillbaka för att fylla på med jord där stubbarna har tagits bort. Man sår även i gräs. Iris har också bett dem att plantera en liten syrenbuske där ett av träden stått. Firman sågar och klyver även upp stockarna till ved. Vilka av kostnaderna ger rutavdrag?

Arbetskostnaden för att ta ner träden, ta bort stubbar och lasta dessa samt grenar på lastbilen ger rätt till rutavdrag. Kostnaden för skyliften och lastbilen samt arbetskostnaden för bortforslingen får inte räknas med, inte heller en eventuell avgift på återvinningsanläggningen. Arbetet med att fylla på jord och så gräs där träden har stått är ett rutarbete men planteringsarbeten får inte ingå, även om det är frågan om att ersätta det som tagits bort. Arbetet med att plantera en syrenbuske ger därför inte rutavdrag. Arbetet med att klyva veden är ett rutarbete eftersom det är träd från Iris egen tomt.

Barnpassning

Barnpassning som sker i eller i nära anslutning till bostaden ger rutavdrag. I barnpassning ingår även lämning och hämtning av barn till och från skolan, förskolan eller liknande samt till och från fritidsaktiviteter. Kostnaderna för resorna får dock inte ingå i underlaget. Även enklare matlagning som sker i ringa omfattning och som är direkt kopplad till barnpassningen ger rätt till rutavdrag förutsatt att det är frågan om sådan tillredning av mat som kan anses vara en normalt förekommande uppgift för en barnvakt.

Barnvakten kan hjälpa barnet med läxor och annat skolarbete förutsatt att detta endast sker i ringa omfattning (prop. 2014/15:99 s. 51). Skatteverket anser att om barnpassningen i bostaden i mer än ringa omfattning (mer än tio procent) innefattar hjälp med läxor och annan skolarbete kan rutavdrag endast medges för den del av arbetad tid som vid varje enskilt tillfälle använts för barnpassning. I begreppet inryms inte privatlärare eller tränare som har specialistkunskaper.

Till barnpassning räknas inte arrangemang av barnkalas och andra liknande aktiviteter för barn, oavsett om aktiviteten sker i bostaden eller på annan plats.

Kostnader för barnomsorg som genom det allmännas försorg erbjuds till subventionerade priser eller till självkostnadspris ger inte rätt till rutavdrag.

Rutavdrag kan inte medges om den som utfört arbetet är närstående till köparen. Inte heller kan den som utför arbetet vara närstående till barnet som passas, oavsett om personen är närstående till köparen eller inte.

Exempel: barnpassning av närstående

Eva och Kevin är gifta och har tillsammans barnen Noel och Lina. Kevins mamma Gullan har ett företag som utför städning och omsorgstjänster. Kan Eva köpa barnpassning för Noel och Lina som Gullan utför och få rutavdrag?

Gullan är visserligen inte närstående till Eva som är köpare av tjänsten. Gullan är dock närstående till barnen och Eva kan därför inte få rutavdrag för barnpassningen som Gullan utför.

Personlig omsorg

Personlig omsorg som en fysisk person behöver och som utförs i eller i nära anslutning till bostaden ger rutavdrag. Det kan vara hjälp med den personliga hygienen, på- och avklädning och liknande omsorg. Till arbetet räknas även hjälp att betala räkningar, högläsning samt enklare matlagning som sker i ringa omfattning och som är direkt kopplad till omsorgen. Omsorgen ska normalt ske i bostaden men omfattar även utevistelse vid promenader och enklare ärenden som besök på vårdcentral, bank eller butik. Enbart ledsagning i samband med museibesök, kyrkobesök, konsertbesök, biobesök och liknande ger inte rätt till rutavdrag eftersom ledsagningen i dessa fall inte har något samband med den personliga omsorgen och tillsynen.

Arbetet får inte vara hälso- och sjukvård som utförs av någon med yrkeslegitimation inom hälso- och sjukvården, t.ex. läkare, sjukgymnast eller sjuksköterska.

Arvode till en god man är inte en sådan kostnad som kan ge rutavdrag. En god mans arbetsuppgifter är att hjälpa huvudmannen med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom och sörja för sin person. Detta är inte sådan omsorg och tillsyn som avses i lagtexten om rutavdrag. Om den gode mannen utöver sitt uppdrag som god man utför hjälparbete av personlig art för sin huvudman så kan rutavdrag medges för dessa kostnader, förutsatt att bidrag eller annat stöd inte har lämnats för arbetet. Det kan t.ex. handla om omsorg, tillsyn, bankbesök och liknande enklare ärenden. För att kunna ge rutavdrag ska dessa omsorgskostnader särredovisas och inte ingå i det vanliga arvodet till den gode mannen.

Den som fått assistansersättning kan inte få rutavdrag för det arbete som en personlig assistent utför eftersom det är ett arbete som ger bidrag, se mer på sidan Villkor för skattereduktion.

Om den som får assistansersättning köper ytterligare omsorg kan rutavdrag dock medges för denna ytterligare omsorg, även om samma företag anlitas.

Kostnader för resor som företas i samband med omsorgsarbetet ger aldrig rutavdrag.

Följande arbete ger inte heller rätt till rutavdrag:

 • personlig tränare
 • massage, fotvård, hårklippning eller liknande behandlingar
 • passning av husdjur, oavsett om arbetet sker i bostaden eller inte
 • beställning och hemkörning av livsmedel.

Flyttjänster mellan bostäder samt till och från magasinering

Flytt av bohag och annat lösöre mellan egna bostäder samt till och från magasinering ger rutavdrag (prop. 2015/16:99 s. 34 samt prop. 2020/21:1 s. 249). Med bohag menas möbler, hushållsmaskiner och annat lösöre som är avsett för hemmet.

För att flyttjänster ska ge rutavdrag måste följande krav vara uppfyllda:

Flytt mellan bostäder

Det finns inget krav på att bostaden ska vara en permanentbostad, rutavdrag för flyttjänster medges även för flytt till och från en fritidsbostad och till och från en bostad i samband med dubbelt boende. Arbetet ska dock avse flytt mellan bostäder i det egna hushållet. Transport från utförarens adress till köparens bostad och tillbaka till utföraren igen, från en möbelåterförsäljare eller till eller från en annan privatperson omfattas inte, även om transporten sker direkt till den nya bostaden.

Transport av bohag och annat lösöre till och från magasinering ger rätt till rutavdrag, även om transporten inte har något samband med flytt.

Rutavdrag medges enbart för arbetskostnaden

Skattereduktion för rutarbete ska bara medges för arbetskostnaden. Den totala arbetstiden ska fördelas mellan arbete som ger rätt till skattereduktion och arbete som inte ger rätt till skattereduktion, exempelvis restid till och från köparen eller tid för bortforsling.

Skatteverket anser att arbetskostnaden för flyttjänster kan beräknas utifrån den timkostnad som utföraren har för den anställda som utfört arbetet. Arbetskostnaden bör normalt kunna beräknas på följande sätt: utbetald ersättning per timme (lön) till den som utfört arbetet multiplicerat med 250 procent plus moms. Uppräkningen av timkostnaden ska täcka kostnader som socialavgifter, försäkringar, sjukfrånvaro, utbildning och vinstkostnadspåslag. Till lön räknas inte eventuellt traktamente eller kostnader för logi under tjänsteresor.

Om det inte finns någon uppgift om utbetald lön per timme, kan man i stället använda en för branschen genomsnittlig timkostnad för den som har utfört arbetet.

Om utföraren eller kunden anser att arbetskostnaden är högre än timlön x 250 % + moms, ska den verkliga arbetskostnaden dokumenteras och vid förfrågan visas upp för Skatteverket. Arbetskostnaden får dock inte beräknas så högt att övriga kostnader, som inte ger rätt till skattereduktion, i praktiken ändå ingår i den skattereduktionsgrundande arbetskostnaden. Om det inte finns någon tillförlitlig dokumentation av arbetskostnaden ska Skatteverket uppskatta en skälig arbetskostnad. Det måste dock finnas underlag som visar att skattereduktionsgrundande arbete verkligen har utförts.

En beräkning av arbetskostnad som innebär att material och maskintid räknas bort från totalpriset bör i normalfallet inte godtas, eftersom en sådan beräkning inte klargör priset per arbetad timme eller antalet arbetade timmar.

Arbete som ger rätt till rutavdrag

Som rutarbete räknas, utöver arbetskostnaden för de som kör transporten mellan bostäderna eller till och från ett magasin, även packning, uppackning, lastning och lossning. Arbete med att montera isär möbler som inte kan transporteras i en del och att ta ner lampor och tavlor ingår. Likaså att i samband med uppackningen montera samman möblerna och hänga lamporna och tavlorna på plats. Om arbetet är så avancerat att det behövs en elektriker eller annan specialist är det inte längre en del i flyttarbetet och kan inte ge rutavdrag (en elektrikers arbete kan dock ge rätt till rotavdrag).

Det är endast arbetskostnaden kopplad till sträckan mellan köparens gamla och nya bostad eller sträckan mellan bostad och magasinering som ger rätt till rutavdrag. Resorna från och till utförarens lokal till köparens bostad ger inte rätt till rutavdrag. Om någon av sträckorna körs för flera köpare ska kostnaderna fördelas mellan köparna och om returfrakten genomförs med en annan köpares bohag i bilen, så ska detta faktureras den nya köparen. Dokumentation om samlastning och returfrakt krävs.

Kostnader som inte ger rätt till rutavdrag i samband med flytt eller magasinering

Kostnader för själva transporten, magasinshyra, flyttkartonger eller annat material ger inte rätt till rutavdrag. Exempel på transportkostnader är bränsle, avskrivningar, försäkringar, service och reparationer, däck, trafiktillstånd och andra kostnader som hör till bilen eller resan som sådan. Kostnader för transport av bohaget på båt, tåg och flyg, inklusive vägavgifter, broavgifter och färjebiljetter, ger inte heller rätt till rutavdrag.

Om utföraren har flera bilar ska varje bil bära sin egen kostnad, likaså varje flyttuppdrag för respektive bil.

Flytt inom Sverige eller mellan olika länder inom EES

Flytten måste avse bostäder eller magasinering inom EES-området eller Schweiz. För flytt mellan en bostad i Sverige och en bostad eller magasin i ett land utanför EES-området eller Schweiz medges inte rutavdrag för någon del av flyttkostnaderna.

För flytt inom Sverige måste utföraren vara godkänd för F-skatt, även om det är en utländsk utförare. Om flytten avser både en del i Sverige och en del i ett annat land inom EES-området (inklusive Schweiz) måste en utländsk utförare vara godkänd för F-skatt för att kunna få utbetalning för hela arbetskostnaden. En utländsk utförare som inte är godkänd för F-skatt men som kan visa upp ett så kallat skuldfrihetsintyg, kan bara få utbetalning för den del av arbetskostnaden som avser arbete utanför Sverige.

Exempel: flytt från ett annat land

Robin har bott i Tyskland under några år. Nu ska han flytta hem till Sverige igen. Han anlitar en tysk firma för flytten av sitt bohag till sin nya lägenhet i Linköping. Flytten genomförs med lastbil där utföraren packar ner bohaget, lastar på lastbilen, följer med bilen på färja från Tyskland till Sverige samt lossar och packar in bohaget i den nya lägenheten. Firman är inte godkänd för F-skatt i Sverige, men kan visa ett skuldfrihetsintyg från Tyskland.

Rutavdrag kan bara medges för det arbete som har utförts utanför Sverige och en uppskattning måste göras av hur stor del av arbetskostnaden detta avser. Om de som lastar och lossar följer med transporten hela vägen så räknas den tid det tar att köra bilen till Sverige, inklusive tiden på färjan, som arbetskostnad som ger rätt till rutavdrag. Färjeavgiften är dock en sådan övrig kostnad som inte ger rätt till rutavdrag.

It-tjänster

Vissa it-tjänster omfattas av rutavdraget (prop. 2015/16:99 s. 37). Tjänster som kan ge rätt till rutavdrag är arbete med att installera, ta i bruk, reparera och underhålla

 • data- och informationstekniska apparater, såsom persondatorer, läsplattor, tv-apparater, smarta telefoner och spelkonsoler eller liknande som är uppkopplade mot internet
 • kringutrustning som stödjer data- och informationstekniska apparaterna och som är sammankopplade med dessa, exempelvis skrivare, skannrar, avläsare, högtalare, mediaspelare m.fl.
 • dataprogram och dataförbindelser som hanterar hushållens it-utrustning och som kan ta emot eller sända elektronisk kommunikation, exempelvis modem, routrar, fiber- och nätverkskablar och wifi-utrustning.

Även enklare rådgivning och handledning som ges i samband med ovanstående arbete ger rätt till rutavdrag. Arbete med att montera antenner och paraboler som tar emot internetsignaler ger rutavdrag. Montering av antenn eller parabol enbart för att ta emot tv-signaler ger dock inte rutavdrag.

Arbetskostnad för felsökning ger rutavdrag oavsett om det resulterar i någon åtgärd eller inte. En förutsättning för rutavdrag är att arbetet sker i bostaden.

Följande arbete omfattas inte av rutavdraget.

 • arbete med utrustning i hushållet som kan kommunicera med eller styras och övervakas genom olika IT-lösningar, som till exempel smarta vitvaror, brand- och inbrottslarm eller fjärrstyrda luftvärmepumpar
 • programmering, kundspecificerad ombyggnad av data- och IT-utrustning eller mer avancerad kundanpassning av programvara
 • reparation eller annat arbete i utförarens verkstad
 • handledning eller rådgivning som ges på distans.

Reparation av vitvaror

Reparation och underhåll av vitvaror som utförs i bostaden omfattas av rutavdraget (prop. 2016/17:1 s. 198).

Vitvaror som omfattas är:

 • tvättmaskin, torktumlare, torkskåp, mangel
 • kyl, frys, diskmaskin
 • spis, spishäll, ugn, mikrovågsugn
 • köksfläkt, spiskåpa.

Vitvarorna kan innehålla flera funktioner och vara inbyggda eller fristående.

Luftvärmepump, varmvattenberedare, element, grillar m.m. kan inte ses som vitvaror. Som vitvara räknas inte heller hushållsapparater som t.ex. dammsugare, strykjärn, kaffebryggare, vattenkokare, brödrost och matberedare. Det har ingen betydelse om hushållsapparaten är inbyggd eller fristående. Inbyggda kaffemaskiner och centraldammsugare räknas därför inte heller som vitvara, och reparationer på dessa ger inte rutavdrag.

Arbetskostnaden för felsökning ger rutavdrag, oavsett om det resulterar i någon åtgärd eller inte på vitvaran. Till underhåll räknas att byta ut delar i förebyggande syfte innan vitvaran går sönder.

Installation och service av vitvaror ger inte rutavdrag. Som installation räknas även arbete med att hänga om dörrar på kylskåp, frysskåp, tvättmaskiner och liknande.

Arbetet ska utföras i bostaden eller biutrymmen som tillhör bostaden, till exempel garage och tvättstuga. Därmed omfattas inte reparationer i utförarens verkstad.

Möblering

Möblering och förflyttning av bohag inom en och samma bostad, t.ex. mellan olika våningar eller rum samt montering och demontering av nya och begagnade möbler ger rätt till rutavdrag (prop. 2020/21:1 s. 241).

Möbleringstjänsten omfattar, på samma sätt som flyttjänsten, bohag och annat lösöre. Med det menas möbler, hushållsmaskiner och annat inre lösöre som är avsett för hemmet.

Arbetet ska utföras i eller i nära anslutning till bostaden. Det innebär att även förflyttning av bohag eller lösöre i trädgården, som t.ex. att bära ut eller in trädgårdsmöbler, ger rätt till rutavdrag.

Inredningstjänster och hemstajlning

Nytt: 2021-07-21

Rena rådgivnings- och planeringstjänster, exempelvis råd om hur ett hem ska vara organiserat eller inrett, omfattas inte av begreppet möbleringstjänst. Däremot är det fysiska arbetet med att flytta möbler och annat lösöre som sker efter rådgivningen ett arbete som ger rätt till rutavdrag. Arbete med hemstajlning ger inte rätt till skattereduktion, även om arbetet innebär förflyttning av möbler eller annat lösöre.

Tidigare:

Rena planeringstjänster, såsom organiseringstjänster, inredningstjänster och s.k. hemstajlning, omfattas inte av begreppet möbleringstjänst. Däremot kan det praktiska möbleringsarbetet som följer av en organiserings- eller inredningstjänst ge rätt till rutavdrag.

Möbleringsarbetet som följer av en hemstajlning ger dock inte rätt till rutavdrag. Till skillnad från en inredningstjänst så är hemstajlningen en tillfällig åtgärd inför en försäljning, den är inte tänkt att tillföra en förändring för hushållet och dessutom tillförs i många fall även bohag som inte ägs av hushållet.

Enklare tillsyn av bostad

Enklare tillsyn av bostad ger rätt till rutavdrag (prop. 2020/21:1 s. 250). Tillsynen ska vara av enklare slag och utan krav på att den som utför arbetet har någon särskild utbildning eller utrustning. Exempel på tillsynsarbete kan vara att ta hand om post till hushållet, vattna blommor, vädra, spola kranar och toaletter och liknande uppgifter för att se till att allt i bostaden fungerar. I tjänsten ingår också att ta hand om enklare typer av skador eller annat som inträffat i bostaden, t.ex. vid eller efter ett strömavbrott.

I tjänsten ingår också att ta emot hantverkare, bud eller transport till bostaden när köparen av olika anledningar inte har möjlighet att göra det själv.

Arbetet ska utföras i eller i nära anslutning till bostaden. Med bostad räknas även biutrymmen såsom garage, förråd och tvättstuga och med nära anslutning till bostaden menas tillsyn på tomt, trädgård, gårdsplan och uppfart samt tillsyn av hus som funktionellt hör samman med bostaden, t.ex. ett växthus eller liknande.

Som enklare tillsyn räknas inte den typen av bevakningstjänster som är tillståndspliktig och kräver särskild utbildning.

Det gäller både verksamhet som bevakningsföretag utför men också de trygghetstjänster som ligger inom kommuners ansvar. Det innebär att tillsyn som görs inom ramen för ett abonnemang av hemlarm inte ger rätt till rutavdrag, även om det kan finnas inslag av enklare tillsyn i det arbetet. Inte heller arbete som utförs på distans, t.ex. kameraövervakning i och utanför bostaden, ger rätt till rutavdrag.

Tvätt vid tvättinrättning

Vattentvätt av kläder och hemtextilier som utförs vid en tvättinrättning omfattas av rutavdraget. Även torkning och annan efterbehandling och mindre reparationer av kläder och hemtextilier omfattas när arbetet utförs i samband med sådan tvätt (prop. 2020/21:1 s. 234 f).

Även hämtning och lämning av tvättgods ger rätt till rutavdrag, under förutsättning att transporten utgör en del av tvätteritjänsten. Det gäller både transport till och från bostaden och hämtning och lämning vid s.k. depåservice på enskildas arbetsplatser.

För att tvättarbetet ska ge rätt till rutavdrag krävs att det handlar om vattentvätt (tvätt och sköljning i vatten) och motsvara processen när hushållen själva tvättar i sin bostad. Kemtvätt, mattvätt och sådan tvätt som kräver specialkunskap eller särskilda maskiner omfattas därför inte av rutavdraget.

För att tvätteritjänsterna samt mindre reparationer av kläder och hemtextilier ska omfattas av rutavdraget så ska det utföras vid en tvättinrättning. Med det menas lokaler inom EES-området eller Schweiz som används för sådan tvätteriverksamhet som avses i 39 kap. 2 § SFL. Till tvättinrättning ska även räknas andra lokaler som huvudsakligen används i tvättverksamheten. Det innebär att tvättombud, d.v.s. företag som samarbetar med tvätterier såsom skräddare, livsmedelsbutiker eller heminredningsaffärer, inte omfattas av definitionen. För det fall tvätterier vill använda sig av tvättombud och ändå möjliggöra för köparen att få rutavdrag måste alltså tvätteriet fakturera köparen direkt.

Arbetskostnaden beräknas enligt schablon

Arbetskostnaden för tvätt vid tvättinrättning beräknas enligt schablon till 50 procent av det debiterade beloppet, inklusive mervärdesskatt, för den utförda tvätteritjänsten i sin helhet (67 kap. 11 a § IL). Det innebär att även eventuell hämtning och lämning av tvättgods i samband med vattentvätt ingår i underlaget för schablonen.

Transport av bohag för återanvändning

En transport som avser bortforsling av bohag och annat lösöre från bostaden till försäljningsverksamhet som drivs i syfte att främja återanvändning omfattas av rutavdraget (prop. 2020/21:1 s. 245). Med sådan försäljningsverksamhet menas auktioner, loppmarknader, andrahandsbutiker och liknande (67 kap. 14 a § 2 st. IL).

För att transporten ska ge rätt till rutavdrag måste den avslutas på ett ställe där det finns personer på plats som kan ta emot föremålen och där verksamhet bedrivs i syfte att främja återanvändning.

De arbetsmoment som ingår i transporttjänsten är bära, lyfta och lasta vid bostaden, själva arbetstiden för transporten samt lossning och inforsling hos den mottagare som köparen har uppgett. Uttrycket bohag och annat lösöre har samma innebörd som när det gäller möbleringstjänsten.

Arbetskostnaden beräknas enligt schablon

Arbetskostnaden för transport av bohag för återanvändning beräknas enligt schablon. Arbetskostnaden beräknas till 50 procent av det debiterade beloppet, inklusive mervärdesskatt, för tjänsten i sin helhet (67 kap. 11 a § 2 st. IL).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

 • Inkomstskattelag (1999:1229) [1] [2] [3]
 • Skatteförfarandelag (2011:1244) [1]

Propositioner

 • Proposition 2006/07:94 Skattelättnader för hushållstjänster, m.m. [1]
 • Proposition 2014/15:99 Vårändringsbudget för 2015 [1]
 • Proposition 2015/16:1 Budgetpropositionen för 2016 [1]
 • Proposition 2016/17:1 Budgetpropositionen för 2017 [1]
 • Proposition 2020/21:1 Budgetpropositionen för 2021 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]
 • Regeringens proposition 2015/16:99 Vårändringsbudget för 2016 [1] [2] [3]

Ställningstaganden

 • Barnpassning i kombination med läxläsning – rutarbete [1]
 • Rutarbete – beräkning av arbetskostnad vid flyttjänster [1]
 • Skattereduktion för HUS-tjänster från kommunala bolag [1]