OBS: Detta är utgåva 2014.14. Visa senaste utgåvan.

Som rutarbete räknas arbete som normalt utförs av hushållen själva och som utförs i bostaden. Här listas de vanligaste rutarbetena i den ordning som de räknas upp i lagtexten.

Grundläggande krav på rutarbete

För att räknas som rutarbete ska det vara fråga om normalt arbete som vanligtvis utförs av hushållen själva och som inte kräver någon specialistutbildning. För att få skattereduktion krävs att arbetet utförs i bostaden, antingen en permanentbostad eller en fritidsbostad.

Vilka arbeten som ger skattereduktion regleras i 67 kap. 13, 13 a och 13 b §§ IL. När det gäller rutarbeten, som finns i 13 §, är uppräkningen i lagtexten ganska detaljerad. I propositionen har man också utvecklat vilka arbeten som ska omfattas (prop.2006/07:94 s. 41 ff.).

Städarbete

Städarbete och annat rengöringsarbete som utförs i bostaden ger skattereduktion. Här inryms städning, diskning, fönsterputsning och annat normalt rengöringsarbete. Även städning av skåp och lådor, rengöring av altandäck samt ommöblering som krävs för städningen ingår. Skattereduktion medges för flyttstädning men däremot inte för flyttkostnader eller packning och flyttning av möbler i samband med flytt.

Städningen ska avse den egna bostaden. Trappstädning och städning av gemensamhetsutrymmen ger inte skattereduktion.

Klädvård

Vård av kläder och hemtextilier som utförs i bostaden räknas som rutarbete. Även arbete som är utfört i en gemensam tvättstuga i ett flerfamiljshus räknas som rutarbete. Arbetet kan avse tvätt, strykning, lagning, uppläggning och skoputs. Även uppsättning av gardiner och gardinstänger inryms i begreppet.

Matlagning

Matlagning som utförs i bostaden ger skattereduktion. Även matlagning i nära anslutning till bostaden, exempelvis grillning i trädgården räknas som rutarbete. Till matlagning räknas inte sådana restaurang- och cateringstjänster som beläggs med 12 procent mervärdesskatt och anges i 7 kap. 1 § andra stycket 5 ML. Arbete som utförs i samband med catering, såsom dukning, servering och diskning ger inte rätt till skattereduktion.

Snöskottning

Snöröjning som utförs i nära anslutning till bostaden räknas som rutarbete. Det inkluderar skottning av gårdsplan eller uppfart på egen mark eller uppfart på någon annans mark som innehas med servitut eller liknande. Arbeten på samfälld mark omfattas inte. Även skottning av tak och altan räknas som rutarbete. Snöröjning, sandning och saltning på trottoarer utanför fastigheten ingår om kommunen har ålagt fastighetsägaren att sköta trottoaren.

Trädgårdsarbeten

Häck- och gräsklippning samt krattning och ogräsrensning som utförs på tomten eller i trädgården i nära anslutning till bostaden ger skattereduktion. Det ska vara enklare arbeten av löpande karaktär som utförs för att hålla trädgården i acceptabelt skick och som inte kräver specialistkunskaper. Hit räknas också klippning av rosor och buskar, vattning och gödning samt höstgrävning. Trädfällning, trädbeskärning och planterings- och anläggningsarbeten i trädgården ger dock inte skattereduktion. Kostnader för att transportera bort avfall från trädgården ger inte heller skattreduktion.

Barnpassning

Barnpassning som sker i eller i nära anslutning till bostaden ger skattereduktion. I barnpassning ingår även lämning och hämtning av barn till och från skolan, daghemmet eller liknande samt till och från fritidsaktiviteter. Kostnaderna för resorna får dock inte ingå i underlaget.

I begreppet inryms inte privatlärare eller tränare som har specialistkunskaper. Däremot kan läxhjälp ge skattereduktion, se Läxhjälp nedan.

Personlig omsorg

Personlig omsorg som en fysisk person behöver och som utförs i eller i nära anslutning till bostaden ger skattereduktion. Det kan vara hjälp med den personliga hygienen, på- och avklädning och liknande. Omsorgen ska ske i bostaden men omfattar även utevistelse vid promenader och enklare ärenden som besök på vårdcentral, bank eller butik. Även hjälp att betala räkningar ingår. Arbetet får dock inte vara hälso- och sjukvård som utförs av någon med yrkeslegitimation inom hälso- och sjukvården, t.ex. läkare, sjukgymnast eller sjuksköterska. Inte heller massage, fotvård, hårklippning eller liknande ger skattreduktion.

Den som fått assistansersättning kan inte få skattereduktion för det arbete som en personlig assistent utför eftersom det är ett arbete som ger bidrag, se mer på sidan Villkor för skattereduktion.

Passning av husdjur är inte ett rutarbete.

Läxhjälp

Som rutarbete räknas även läxhjälp, (prop. 2012/13:14). En förälder eller annan vårdnadshavare kan medges skattereduktion för läxhjälp och annat skolarbete till barn som går i grundskolan och gymnasieskolan. Även eleven själv kan få skattereduktion om han eller hon har fyllt 18 år och har haft utgifter för läxhjälp. Läxläsningen ch skolarbetet ska ha ett direkt samband med barnets skolgång och ska utföras i eller i nära anslutning till bostaden. Skatteverket anser att med bostad menas i detta sammanhang den bostad där barnet bor. Om barnet bor växelvis hos sina föräldrar får han eller hon anses ha två bostäder. Om barnet dessutom bor i eget boende på eller i nära anslutning till skolan i veckorna så får han eller hon även anses ha en bostad där. Läxhjälpen inte kan ske i utförarens lokaler eller via internet.

Kompletterande innehåll

Läs mer

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Inkomstskattelag (1999:1229) [1]
  • Mervärdesskattelag (1994:200) [1]

Propositioner

  • Proposition 2006/07:94 Skattelättnader för hushållstjänster, m.m. [1]
  • Proposition 2012/13:14 Skattereduktion för läxhjälp [1]

Ställningstaganden

  • Husarbete - skattereduktion för läxhjälp och annat skolarbete [1]

Övrigt

  • Skatteverkets information om skattereduktion för husarbete fr.o.m. 2013 [1]

Referenser inom rot- och rutarbete