OBS: Detta är utgåva 2021.12. Visa senaste utgåvan.

Den som inte är godkänd lagerhållare och yrkesmässigt för in eller tar emot snus, tuggtobak eller övrig tobak från ett annat EU-land på annat sätt än genom distansförsäljning är skattskyldig.

Den som för in eller tar emot varor är skattskyldig

Den som inte är godkänd som lagerhållare och yrkesmässigt för in eller tar emot snus, tuggtobak eller övrig tobak från ett annat EU-land på något annat sätt än genom distansförsäljning är skattskyldig (36 § 3 LTS).

Bestämmelsen motsvarar 17 § LTS avseende de harmoniserade tobaksvarorna. Något krav på förenklat ledsagardokument avseende snus, tuggtobak och övrig tobak finns dock inte till skillnad från de harmoniserade tobaksvarorna (prop. 2020/21:112 s. 52).

I förarbetena ges exempel på vem som för in eller tar emot varorna vid tillämpning av motsvarande bestämmelse för de harmoniserade tobaksvarorna

För att beskriva vem som för in eller tar emot varorna och därmed är skattskyldig enligt 17 § LTS ges några exempel i förarbetena.

Ett fall är då en näringsidkare på egen hand för skattepliktiga beskattade varor till Sverige för att använda varorna i kommersiell verksamhet här. Det kan t.ex. vara en handlare som reser till ett annat EU-land och förvärvar beskattade varor, som handlaren själv transporterar hem till Sverige och säljer i sin butik. Det kan också vara så att handlaren beställer beskattade varor från ett annat EU-land och uppdrar till en transportör att föra hem varorna för hens räkning. I båda dessa fall är det den svenska handlaren som ska föranmäla varorna och ställa säkerhet för skatten samt betala skatten här när varorna förts in till Sverige. Man kan också tänka sig att den svenska handlaren med verksamhet i Sverige beställer beskattade varor från en handlare i ett annat EU-land och ber att denne transporterar varorna till Sverige. Även i detta fall är den svenska handlaren skyldig att föranmäla varorna och ställa säkerhet samt skyldig att betala skatten. I detta fall i egenskap av att vara den som tar emot varorna här. Notera att det inte är distansförsäljning om mottagaren är näringsidkare. Är det i stället så att handlaren i det andra EU-landet, utan att ha fått någon beställning i förväg, för in beskattade varor till Sverige och väl i Sverige kontaktar - eller blir kontaktad av - en handlare här, är det den utländska handlaren som ska föranmäla varorna och ställa säkerhet för den svenska skatten samt att betala skatten här (jfr prop. 2009/10:40 s. 140 f).

Transportuppdrag

Den som endast utför ett transportuppdrag på uppdrag av någon är inte den som för in varorna till Sverige i den betydelse som avses i 36 § 3 LTS. Detta framgår av uttalandena till 9 § första stycket 5 LTS (jfr prop. 2009/10:40 s. 140).

Nytt: 2021-06-02

Anmälan och ställande av säkerhet

Den som avser att föra in eller ta emot varor från ett annat EU-land ska anmäla varorna till Skatteverket och ställa säkerhet för betalning av skatten på varorna innan varorna flyttas från det andra EU-landet (38 e § LTS).

Anmälan på fastställt formulär

Skatteverket har med stöd av 11 § FTS fastställt formulär för anmälan om införsel.

Deklaration

Den som är skattskyldig för att ha fört in eller tagit emot skattepliktiga varor ska lämna en särskild skattedeklaration till Skatteverket. Deklarationen ska ha kommit in till Skatteverket senast fem dagar från dagen då varorna fördes in till landet.

Transportkontroll

Om varorna inte anmälts och säkerhet inte ställts får varorna inte transporteras. Enligt bestämmelser i LPK får Tullverket omhänderta skattepliktiga varor och besluta om skatt på varorna. I LPK finns även straffbestämmelser för den som transporterar varor utan att kraven är uppfyllda.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Lag (1994:1563) om tobaksskatt [1] [2] [3]
  • Lag (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter [1]

Propositioner

  • Proposition 2009/10:40 Det nya punktskattedirektivet [1] [2]
  • Proposition 2020/21:112 En heltäckande tobaksbeskattning – för ökad tydlighet och enhetlighet [1]