OBS: Detta är utgåva 2021.13. Visa senaste utgåvan.

Värdet i en pensionsförsäkring kan föras över till en annan pensionsförsäkring hos samma eller hos en annan försäkringsgivare. För att en sådan flytt inte ska få några skattekonsekvenser måste vissa villkor vara uppfyllda.

Läs också om att en pensionsförsäkring kan överlåtas från en försäkringsgivare till en annan, en s.k. beståndsöverlåtelse. I sådant fall är det inte värdet i försäkringen som förs över utan försäkringsavtalet i sin helhet.

Villkor för att få flytta kapitalet i en pensionsförsäkring

Inkomstskattelagen medger att en försäkringstagare flyttar hela värdet i en pensionsförsäkring till en annan pensionsförsäkring. En flytt som uppfyller villkoren i 58 kap. 18 § tredje stycket IL innebär att något belopp inte ska tas upp som inkomst av tjänst och att något pensionssparavdrag inte får göras. Det är värdet av pensionsförsäkringen som får föras över och inte t.ex. fondandelarna för en fondförsäkring.

För att få flytta kapitalet utan skattekonsekvenser måste följande villkor vara uppfyllda:

 • Hela värdet i försäkringen ska föras över, vilket innebär att den ursprungliga försäkringen avslutas i och med flytten.
 • Överföringen ska ske till en pensionsförsäkring men inte till en försäkring som anses vara en pensionsförsäkring enligt 58 kap. 5 § IL, och inte heller till ett IPS.
 • Överföringen ska ske direkt till den mottagande pensionsförsäkringen, vilket innebär att försäkringstagaren inte kan disponera kapitalet.
 • Den mottagande pensionsförsäkringen får inte vara under utbetalning.
 • Samma person ska vara försäkrad i den mottagande pensionsförsäkringen som i den ursprungliga försäkringen.

Från och med den 1 januari 2020 har den skatterättsliga flyttregeln ändrats. Efter ändringen är det möjligt att flytta kapitalet i en pensionsförsäkring till en befintlig pensionsförsäkring, det gamla kravet att den mottagande försäkringen måste vara nytecknad har alltså tagits bort. Den mottagande försäkringen får dock inte vara under utbetalning. Det finns inte längre något krav att försäkringarna ska ha samma försäkringstagare, däremot måste som tidigare försäkringarna ha samma person som försäkrad (prop. 2018/19:124).

För att en flytt ska vara möjlig krävs även att försäkringsavtalet ger försäkringstagaren rätt att flytta kapitalet i försäkringen. För individuella personförsäkringar finns en lagstadgad rätt till sådan flytt för pensionsförsäkringar som är tecknade fr.o.m. den 1 juli 2007 (11 kap. 5 § FAL).

Det är den försäkrade eller försäkringstagaren som tar initiativet till en flytt. En sammanföring av flera identiska kollektivavtalsgrundade tjänstepensionsförsäkringar har inte ansetts vara en flytt. Detta eftersom varken den försäkrade eller försäkringstagaren skulle medverka i förfarandet (HFD 2017 ref. 31).

Inkomstskattelagens bestämmelse om flytträtt är begränsad till flytt mellan pensionsförsäkringar. Det innebär att värdet i en pensionsförsäkring inte kan föras över till ett IPS. Det går däremot bra att föra över värdet mellan olika typer av pensionsförsäkringar. Den mottagande pensionsförsäkringen kan till exempel vara en fondförsäkring medan den överlåtande är en traditionell pensionsförsäkring. Värdet i en tjänstepensionsförsäkring kan flyttas till en privat pensionsförsäkring där den anställda är den försäkrade. På samma vis är det möjligt att flytta värdet i en privat pensionsförsäkring till en tjänstepensionsförsäkring om samma person är försäkrad i båda försäkringarna.

Värdet från två eller flera försäkringar kan flyttas till en mottagande försäkring

I och med att värdet i en pensionsförsäkring kan föras över till en befintlig pensionsförsäkring finns det inget hinder mot att värdet i flera pensionsförsäkringar flyttas till en och samma mottagande försäkring under förutsättning att övriga villkor är uppfyllda (58 kap. 18 § tredje stycket andra meningen IL).

Försäkring under utbetalning

Det finns inget hinder för att flytta värdet i en pensionsförsäkring som är under utbetalning (ålderspension) till en annan försäkring enligt Skatteverkets bedömning. Den mottagande försäkringen ska uppfylla samtliga kvalitativa villkor för en pensionsförsäkring och får inte vara under utbetalning. Det innebär att en ny utbetalningsperiod om fem år uppkommer i och med flytten. Det finns inget krav på att pensionen måste börja betalas ut på en gång från den mottagande försäkringen även om den försäkring varifrån kapitalet flyttades var under utbetalning (prop. 2018/19:124 s. 42).

Värdet i en pensionsförsäkring som är under utbetalning till efterlevande (efterlevandepension), d.v.s. där den försäkrade har avlidit, kan numera flyttas under förutsättning att den avlidna också är den försäkrade i den mottagande försäkringen. Det skulle kunna vara en situation då den avlidna har flera pensionsförsäkringar med samma person som efterlevande. En ny pensionsförsäkring kan däremot inte tecknas med en avliden person som försäkrad.

Flytt till försäkring tecknad före den 2 februari 2007

I och med att värdet i en pensionsförsäkring numera kan flyttas till en befintlig pensionsförsäkring blir konsekvensen att värdet i en pensionsförsäkring som omfattas av avskattningsbestämmelserna (gäller för försäkringar tecknade från och med den 2 februari 2007) kan föras över till en pensionsförsäkring som inte omfattas av dessa bestämmelser, d.v.s. till en försäkring som är tecknad före den 2 februari 2007. För att hindra effekterna av ett sådant förfarande har det införts en övergångsbestämmelse som innebär att vid en sådan flytt ska den mottagande försäkringen omfattas av avskattningsbestämmelserna från tidpunkten för överföringen (övergångsbestämmelse 3 till SFS 2019:739).

Vad blir skattekonsekvensen om en flytt sker utan att villkoren är uppfyllda?

Om en flytt sker utan att villkoren ovan är uppfyllda är det ett otillåtet återköp. Skattekonsekvensen av ett otillåtet återköp beror på när försäkringsavtalet är tecknat.

 • För ett avtal tecknat före den 2 februari 2007 innebär ett otillåtet återköp att försäkringstagaren (och för en tjänstepensionsförsäkring förmånstagaren) ska beskattas som vid ett tillåtet återköp och ta upp värdet av försäkringen som inkomst av tjänst (10 kap. 5 § första stycket 4 IL och 11 kap. 1 § IL).
 • För ett avtal tecknat efter den 1 februari 2007 innebär ett otillåtet återköp ett förfarande som kan medföra avskattning.

Krav på kontrolluppgift

Försäkringsgivaren för den ursprungliga pensionsförsäkringen ska lämna in en kontrolluppgift till Skatteverket för varje genomförd flytt (22 kap. 9 § SFL).

Särskilda bestämmelser om flytt av pension för tjänstemän inom EU

En person som får anställning som tjänsteman inom EU har rätt att föra över intjänad tjänstepension från Sverige till EU. Värdet i en tjänstepensionsförsäkring kan föras över till EU utan att den försäkrade ska inkomstbeskattas. Likaså kan en näringsidkare som får anställning som tjänsteman inom EU föra över värdet i en privat pensionsförsäkring och värdet på ett pensionssparkonto som har samband med näringsverksamheten till EU (6 § överföringslagen).

Att en överföring av pensionskapital till EU sker utan skattekonsekvenser regleras i överföringslagen och inte i inkomstskattelagen (12 § överföringslagen).

En tjänsteman som slutar sin anställning vid EU kan också föra över sin pensionsrätt från EU till Sverige med stöd av överföringslagen. En sådan överföring handhas av Pensionsmyndigheten. Pensionen som förs över från EU beskattas inte när den förs över (12 § överföringslagen) utan när den betalas ut.

Referenser på sidan

Domar & beslut

 • HFD 2017 ref. 31 [1]

Lagar & förordningar

 • Försäkringsavtalslag (2005:104) [1]
 • Inkomstskattelag (1999:1229) [1] [2] [3] [4]
 • Lag (2002:125) om överföring av värdet av pensionsrättigheter till och från Europeiska gemenskaperna [1] [2] [3]
 • Skatteförfarandelag (2011:1244) [1]

Propositioner

 • Proposition 2018/19:124 En effektivare flytträtt av försäkringssparande [1] [2]