OBS: Detta är utgåva 2021.13. Visa senaste utgåvan.

En ersättning vid en överföring av en pensionsutfästelse påverkar underlaget för SLP för både överlåtaren och övertagaren.

Läs mer om vad som ingår i underlaget för SLP.

En ersättning vid en överföring av en pensionsutfästelse ökar respektive minskar underlaget

En överföring av en pensionsutfästelse kan t.ex. ske vid byte av anställning eller i samband med överflyttning av näringsverksamhet.

En överföring av en pensionsutfästelse påverkar underlaget för SLP med ersättningen för såväl den som överlåter pensionsutfästelsen som för den som tar över pensionsutfästelsen.

Underlaget för SLP ökar med lämnad ersättning för överlåten pensionsutfästelse och minskar med mottagen ersättning för övertagen pensionsutfästelse (2 § första stycket e respektive k SLPL).

Bestämmelserna innebär att SLP i praktiken kommer att belasta den arbetsgivare hos vilken rätten till pension har tjänats in. Detta gäller alla övertaganden oavsett om de avser tryggade eller otryggade pensionsutfästelser.

Underlaget för SLP ökar med lämnad ersättning för överlåten pensionsutfästelse även om det inte finns någon avdragsrätt för den lämnade ersättningen.

Det förekommer att en ersättning för ett övertagande av en pensionsutfästelse inte betalas vid tidpunkten då den anställda byter arbetsgivare utan först när pensionen betalas ut. Även i sådana fall ska underlaget för SLP påverkas (prop. 1990/91:166 s. 67). Med beaktande av bokföringsmässiga grunder anser Skatteverket att underlaget ska öka det beskattningsår då utfästelsen överförs och skulden för den framtida ersättningen uppkommer.

Exempel: hur underlaget påverkas vid en överföring av en pensionsutfästelse

Arbetsgivaren Larsson & Söner AB har tidigare år utfäst pension till en av de anställda, Åkesson, och säkerställt utfästelsen med en pantsatt kapitalförsäkring. Bolaget har redovisat pensionsskulden genom en avsättning i balansräkningen men inte enligt tryggandelagen. Detta innebär att SLP inte har betalats på ökningen av avsättningen.

Larsson & Söner AB överför ett senare beskattningsår pensionsutfästelsen i samband med överflyttning av näringsverksamheten till Carlsson & Döttrar AB. Ersättningen för pensionsutfästelsen är kapitalförsäkringen. Underlaget för SLP för Larsson & Söner AB ökar med ersättningen d.v.s. med värdet av kapitalförsäkringen. Detta innebär att Larsson & Söner AB ska betala SLP för den utfästa tjänstepensionen som tjänats in i företaget.

För Carlsson & Döttrar AB minskar underlaget för SLP med den erhållna ersättningen. Om bolaget inte tryggar den mottagna pensionsutfästelsen och inte har andra pensionsposter som ska påverka underlaget blir underlaget för SLP detta år negativt. Om Carlsson & Döttrar AB påföljande år betalar ut pension till Åkesson ökar detta underlaget för SLP. Samtidigt minskar underlaget för SLP med belopp motsvarande det negativa underlaget från föregående år. Sammantaget innebär detta att Carlsson & Döttrar AB inte betalar SLP på den pensionsrätt som tjänats in hos Larsson & Söner AB.

Överlåtelse av en pensionsutfästelse när en arbetsgivare inte är skattskyldig för SLP

Det finns särskilda regler för överlåtelse av en pensionsutfästelse mellan en arbetsgivare som inte är skattskyldig för SLP och en arbetsgivare som är skattskyldig (2 § fjärde stycket SLPL).

Om den övertagande arbetsgivaren inte är skattskyldig för SLP ska den överlåtande arbetsgivaren ta upp det verkliga värdet av den överlåtna utfästelsen i underlaget för SLP om detta värde är högre än den betalda ersättningen. Om den överlåtande arbetsgivaren inte är skattskyldig för SLP ska den övertagande arbetsgivaren ta upp det verkliga värdet av den övertagna utfästelsen i underlaget för SLP om detta värde är lägre än ersättningen.

Rättsfall: överföring av en pensionsstiftelse påverkar inte underlaget

Vid överlåtelse och övertagande av pensionsutfästelser mellan arbetsgivare som tryggat sina pensionsutfästelser genom en pensionsstiftelse kan hela stiftelsen överföras mellan företagen efter tillstånd från tillsynsmyndigheten enligt 24 § TrL. Högsta förvaltningsdomstolen har slagit fast att överföringen inte påverkar underlagen för SLP för något av företagen (RÅ 2001 ref. 45).

Förutsättningarna i rättsfallet var att viss verksamhet inklusive personal skulle överföras till två dotterbolag. Ansvaret för pensionsutfästelserna skulle också överföras. Utfästelserna var i moderbolaget tryggade genom två pensionsstiftelser och skulle i fortsättningen tryggas genom samma stiftelser eller två nybildade pensionsstiftelser. Någon särskild ersättning för övertagandet av utfästelserna skulle inte lämnas av moderbolaget. Frågan gällde bl.a. om ersättning ändå skulle anses ha lämnats och SLP påföras. Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att ersättning inte skulle anses ha lämnats eftersom arbetsgivaren inte hade något utrymme att förfoga över stiftelsemedlen.

Rättsfall: bolagisering av en utländsk filial påverkar inte underlaget

Högsta förvaltningsdomstolen har, med hänvisning till RÅ 2004 ref. 3, slagit fast att varken ersättningen eller skuldminskningen ska påverka underlaget för SLP när ansvaret för pensionsutfästelserna avseende personal i en utländsk filial överförs till ett utländskt bolag (RÅ 2007 not. 169).

Enligt förutsättningarna i rättsfallet avsåg ett svenskt bolag att bolagisera en verksamhet som vid tillfället bedrevs i filialform i utlandet. Bolaget hade i sin balansräkning skuldfört pensioner och pensionsliknande åtaganden avseende personal som var anställda i den utländska filialen. I samband med bolagiseringen avsåg bolaget att överföra den aktuella pensionsskulden till det utländska bolaget som skulle överta verksamheten.

Av RÅ 2004 ref. 3 framgår att arbetsgivare med verksamhet i filialer utomlands inte är skattskyldiga för SLP avseende pensionskostnader som avser lokalt anställd personal i filialerna. Läs även om arbetsgivare med personal i utlandet ska betala SLP.

Kompletterande information

Referenser på sidan

Domar & beslut

  • RÅ 2001 ref. 45 [1]
  • RÅ 2007 not. 169 [1]

Lagar & förordningar

  • Lag (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m. [1]
  • Lag (1991:687) om särskild löneskatt på pensionskostnader [1] [2]

Propositioner

  • Proposition 1990/91:166 om särskild löneskatt på pensionskostnader, m.m. [1]