OBS: Detta är utgåva 2021.13. Visa senaste utgåvan.

En kort sammanfattning av hur man bildar ett aktiebolag enligt aktiebolagslagen. Frågan när ett aktiebolag anses bildat och får rättskapacitet behandlas också.

Vad är ett aktiebolag?

Ett aktiebolag är civilrättsligt ett självständigt rättssubjekt och ansvarar själv med sina tillgångar för de åtgärder bolaget gör och för sina förpliktelser. Bestämmelserna om hur ett aktiebolag bildas finns i 2 kap. ABL och mer detaljerad information finns på Bolagsverkets webbplats.

Civilrättsliga regler för att bilda ett aktiebolag

Ett aktiebolag bildas av en eller flera stiftare. Stiftarna ska börja med att upprätta ett utkast till en stiftelseurkund. I den ska anges t.ex. hur mycket som ska betalas för varje aktie (teckningskursen) samt namn och personuppgifter på styrelsen och revisorn framgå. Stiftelseurkunden ska också innehålla en bolagsordning.

Stiftarna ska teckna sig för och betala aktierna i bolaget

En eller flera av stiftarna ska teckna sig för samtliga aktier i bolaget och detta tecknande ska ske i stiftelseurkunden. De som tecknat sig för aktier ska sedan betala för dessa med pengar eller, i vissa fall, med annan egendom än pengar. Sådan egendom måste vara, eller kunna antas bli, till nytta för bolagets verksamhet för att den ska kunna lämnas som betalning i form av s.k. apportegendom. En revisor ska lämna ett intyg där han eller hon uttalar sig om att den lämnade apportegendomen kan antas bli till nytta för bolagets verksamhet, att egendomen inte har tagits upp till ett för högt värde och att den har tillförts bolaget.

När en enskild näringsverksamhet ombildas till aktiebolag är det vanligt att man betalar med apportegendom.

Stiftarna ska underteckna stiftelseurkunden. Bolaget anses civilrättsligt bildat när samtliga stiftare har undertecknat stiftelseurkunden.

Bolaget ska registreras i aktiebolagsregistret

Styrelsen måste anmäla bolaget för registrering i aktiebolagsregistret inom sex månader från tidpunkten då stiftelseurkunden undertecknats, annars förfaller frågan om bolagsbildning. Bolaget får rättshandlingsförmåga först i och med registreringen av bolaget. Bolaget kan inte förvärva rättigheter eller åta sig skyldigheter innan det har registrerats. De som har deltagit i åtgärder eller beslut som har resulterat i att en förpliktelse uppkommit innan aktiebolaget har registrerats, ansvarar solidariskt för förpliktelsen. Ansvaret kan dock övergå på bolaget efter registreringen, om förpliktelsen följer av stiftelseurkunden eller om den har kommit till efter det att bolaget bildades. En företrädare kan även bli personligt betalningsansvarig för aktiebolagets skatteskulder, se sidan Företrädaransvar.

Vid vilken tidpunkt uppkommer andelarna i bolaget?

Skatteverket anser att de tecknade andelarna i ett aktiebolag uppkommer då stiftelseurkunden har undertecknats av samtliga stiftare. En förutsättning är dock att bolaget senare registreras. Skatteverket anser vidare att vid nyemissioner uppkommer andelarna i bolaget då tilldelning till aktieägarna har skett. En förutsättning är dock att andelarna senare registreras.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Aktiebolagslag (2005:551) [1]

Ställningstaganden

  • När uppkommer en andel i ett aktiebolag? [1]

Övrigt

  • Bolagsverket.se [1]