OBS: Detta är utgåva 2021.14. Sidan är avslutad 2023.

En utbildningstjänst som är undantagen från skatteplikt enligt ML ska tillhandahållas av det allmänna eller av en utbildningsanordnare som är erkänd av det allmänna.

Vad menas med det allmänna eller en av det allmänna erkänd utbildningsanordnare?

Skattefriheten gäller grundskole-, gymnasie- eller högskole­utbildning som anordnas av det allmänna eller en av det allmänna erkänd utbildnings­anordnare. Skattefriheten gäller även annan utbildning som berättigar till i lagen angivna studiestöd.

Det allmänna betyder stat, kommun eller region.

En av det allmänna erkänd utbildnings­anordnare betyder den som med det allmännas stöd genom lag, författning eller tillstånd anordnar sådan utbildning där det klart framgår att den är ett led i det allmännas utbildningsinsatser (se prop. 1996/97:10 s. 49). Med det menas fristående skolor, kompletterande skolor eller skolor som enbart står under statlig tillsyn, jfr 2 kap. 5-7 §§ skollagen (2010:800), 2 kap. skolförordningen (2011:185) och 2 kap. gymnasieförordningen (2010:2039) om fristående skolor och förordning (2013:871) om stöd för konst- och kulturutbildningar och vissa andra utbildningar liksom utbildningsanordnare som har rätt att utfärda vissa examina med stöd av högskolelagen (1992:1434).

Kommersiella aktörer

Kommersiella aktörer kan enligt EU-domstolen omfattas av undantaget från mervärdesskatt avseende utbildnings­tjänster, men undantaget får inte tillämpas generellt på alla kommersiella aktörer. Det är varje medlemsstat som avgör på vilka kriterier en aktör ska anses vara en erkänd aktör (C-319/12, MDDP).

Nytt: 2021-08-25

Utbildningen ska tillhandahållas under eget ansvar

För att en utbildningstjänst ska kunna omfattas av undantaget från skatteplikt ska skol- eller universitetsutbildningen ges av en lärare för egen räkning och under eget ansvar (C-445/05, Haderer).

Skatteverket anser att det allmänna eller en av det allmänna för utbildningen erkänd utbildningsanordnare ska omfatta alla som under eget ansvar tillhandahåller sådan utbildning som kan omfattas av undantaget.

Undantaget omfattar den som omsätter sådan utbildning direkt till eleverna, till det allmänna eller till någon annan som i sin tur tillhandahåller undantagen utbildning. För detta krävs att utbildningen tillhandahålls av en aktör för egen räkning och under eget ansvar. Det är enligt Skatteverkets bedömning säljaren som måste visa att denne tillhandahåller utbildningstjänsten under sådant eget ansvar att tjänsten omfattas av undantaget från skatteplikt.

Skatteverket anser att säljaren tillhandahåller utbildningen under eget ansvar om följande förutsättningar är uppfyllda:

 • Säljaren tillhandahåller utbildningen från en egen organisatorisk struktur. Säljaren använder alltså egna lokaler (antingen ägda eller förhyrda) eller en egen digital plattform samt egen utrustning och övrig personal som behövs för att tillhandahålla tjänsten.
 • Säljaren har det övergripande ansvaret för utbildningen.
 • Säljaren kan bestämma när i tiden utbildningen ska ges.
 • Säljaren avgör vilka elever som ska få utbildningen.

Säljaren har när dessa förutsättningar är uppfyllda eget ansvar för utbildningen. Säljaren är i sådana fall en sådan erkänd utbildningsanordnare som kan omfattas av undantaget från skatteplikt. Om inte alla förutsättningar är uppfyllda är det normalt en tjänst som inte omfattas av undantaget från skatteplikt (Skatteverkets ställningstagande Undantaget från skatteplikt för utbildning).

Underentreprenörer ses normalt inte som erkända utbildningsanordnare

Skatteverket anser att underentreprenörers tillhandahållande endast i undantagsfall kommer att kunna omfattas av undantaget från skatteplikt för utbildningstjänster. Det normala kommer vara att underentreprenörers tillhandahållande inte omfattas av undantaget (Skatteverkets ställningstagande Undantaget från skatteplikt för utbildning).

Tidigare:

En av det allmänna för utbildningen erkänd utbildnings­anordnare omfattar den som här i landet får anses vara erkänd som organ med liknande syften. Av förarbetena till lagen framgår att om en kommersiell utbildare utför skattebefriad utbildning på den ansvarige utbildningsanordnarens vägnar, får den kommersiella utbildaren för sådan omsättning anses som ett organ med liknande syften (prop.1996/97:10 s. 22 f.).

Det allmänna eller en av det allmänna erkänd utbildningsanordnare ska ges en vid tolkning

Skatteverket anser att av det allmänna eller en av det allmänna för utbildningen erkänd utbildningsanordnare ska ges en vid tolkning. Det ska omfatta alla som under eget ansvar tillhandahåller grundskole-, gymnasieskole- eller högskole­utbildning. Med det menas den som ger sådan utbildning direkt till eleverna, till det allmänna eller till någon annan som i sin tur ger sådan utbildning som är undantagen skatteplikt (Skatteverkets ställningstagande Undantaget från skatteplikt för utbildning).

Referenser på sidan

Domar & beslut

 • EU-dom C-319/12 [1]
 • EU-dom C-445/05 [1]

Lagar & förordningar

 • SFS 1992:1434 [1]
 • SFS 2010:2039 [1]
 • SFS 2010:800 [1]
 • SFS 2011:185 [1]
 • SFS 2013:871 [1]

Propositioner

 • Proposition 1996/97:10 Mervärdesskatt inom kultur-, utbildnings- och idrottsområdet [1] [2]

Ställningstaganden

 • Undantaget från skatteplikt för utbildning, mervärdesskatt [1] [2]
 • Undantaget från skatteplikt för utbildning, mervärdesskatt [1]