OBS: Detta är utgåva 2014.14. Visa senaste utgåvan.

Här hittar du information om vad som menas med det allmänna och vad som avses med utbildningsanordnare som är erkända av det allmänna.

Vad menas med det allmänna eller av det allmänna erkänd utbildningsanodnare?

Skattefriheten gäller grundskole-, gymnasie- eller högskole-utbildning som anordnas av ”det allmänna” eller ”en av det allmänna erkänd utbildningsanordnare”. Skattefriheten gäller även annan utbildning som berättigar till i lagen angivna studiestöd.

Med det allmänna avses staten, kommun eller landsting.

Med en av det allmänna erkänd utbildningsanordnare avses den som med det allmännas stöd genom lag, författning eller tillstånd anordnar sådan utbildning där det klart framgår att den tillhandahålls som ett led i det allmännas utbildningsinsatser (se prop. 1996/97:10 s. 49). Det som avses är fristående skolor, kompletterande skolor eller skolor som enbart står under statlig tillsyn, jfr skolförordningen (2011:185) om fristående skolor och förordningen (2000:521) om statligt stöd till kompletterande utbildningar liksom utbildningsanordnare som har rätt att utfärda vissa examina med stöd av högskolelagen (1992:1434).

En av det allmänna för utbildningen erkänd utbildningsanordnare omfattar de som här i landet får anses vara erkända som organ med liknande syften. Av förarbeten till lagstiftningen framgår att om en kommersiell utbildare utför skattebefriad utbildning på den ansvarige utbildningsanordnarens vägnar, får den kommersiella utbildaren för sådan omsättning anses som ett organ med liknande syften (prop. 1996/97:10 s. 22 f.).

Skatteverket anser att av det allmänna eller en av det allmänna för utbildningen erkänd utbildningsanordnare ska ges en vid tolkning. Det ska omfatta alla som under eget ansvar tillhandahåller grundskole-, gymnasieskole- eller högskoleutbildning. Det omfattar den som tillhandahåller sådan utbildning direkt till eleverna, till det allmänna eller till någon annan som i sin tur tillhandahåller undantagen utbildning (Skatteverkets ställningstagande Undantaget från skatteplikt för utbildning, mervärdesskatt).

Förhandsbesked: Exempel på erkända utbildningsanordnare

Skatterättsnämnden har ansett att en utbildning som ett AB tillhandahöll till ett landsting, som anordnade viss typ av utbildning, omfattades av undantaget från skatteplikt för utbildning. Nämnden ansåg att den anordnade utbildningen utgjorde sådan högskoleutbildning som var anordnad av det allmänna och skulle därmed vara undantagen från mervärdesskatt (SRN 2005-06-28).

Skatterättsnämnden har bedömt att ett bolag som, i egen utbildningsverksamhet och på eget ansvar, tillhandahöll en tjänst avseende studieteknik till grund- och gymnasieskola var ett sådant erkänt organ som tillhandahöll en från skatteplikt undantagen utbildningstjänst enligt 3 kap. 8 § första stycket ML (SRN 2011-09-16, dnr 47-10/I).

Rättsfall: Kommersiella aktörer

Kommersiella aktörer kan enligt EU-domstolen omfattas av undantaget från mervärdesskatt avseende utbildningstjänster, men undantaget får inte tillämpas generellt på alla kommersiella aktörer. Det ankommer på varje medlemsstat att bestämma under vilka kriterier en aktör ska anses vara en erkänd aktör (C-319/12, MDDP).

Referenser på sidan

Domar & beslut

  • EU-dom C-319/12 [1]
  • SRN 2005-06-28 [1]
  • SRN dnr 47-10/I [1]

Lagar & Förordningar

  • Förordning (2000:521) om statligt stöd till kompletterande utbildningar [1]
  • Högskolelag (1992:1434) [1]
  • Skolförordning (2011:185) [1]

Propositioner

  • Proposition 1996/97:10 Mervärdesskatt inom kultur-, utbildnings- och idrottsområdet [1] [2]

Ställningstaganden

  • Undantaget för skatteplikt för utbildning, mervärdesskatt [1]