OBS: Detta är utgåva 2021.14. Visa senaste utgåvan.

Om en återbetalning av för mycket utbetald ersättning för rot- och rutarbeten är sen tillkommer ränta.

Återbetalning av rot och rut

En mottagare ska betala tillbaka sådana belopp avseende rot- och rutarbeten som mottagaren fått utan att vara berättigad till det. Samma sak gäller om förhållandena ändrat sig så att mottagaren visserligen var berättigad till utbetalningen men inte längre är det. Skatteverket ska senast det sjätte året efter det beskattningsår som utbetalningen avser besluta att mottagaren ska återbetala beloppet. (14 § HUSFL).

Återbetalningen ska göras senast den sista dagen i månaden efter den månad då Skatteverket fattat beslutet om återbetalning (16 § HUSFL).

Ränta på återbetalningen

Kostnadsränta tas ut på sådant belopp som ska betalas tillbaka efter beslut av Skatteverket. Räntan beräknas från den dag beloppet betalades ut till och med dagen för Skatteverkets beslut om återbetalning. Kostnadsräntan motsvarar basräntan enligt 65 kap. 3 § SFL (22 § HUSFL).

Räntebefrielse

Om det finns särskilda skäl, får Skatteverket helt eller delvis efterge kravet på ränta. Ett sådant skäl kan t.ex. vara att en felaktig utbetalning orsakats av ett misstag hos Skatteverket. Skatteverket kan på eget initiativ pröva frågan om eftergift (prop. 2008/09:77 s. 93).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Lag (2009:194) om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete [1] [2] [3]
  • Skatteförfarandelag (2011:1244) [1]

Propositioner

  • Proposition 2008/09:77 Ett enklare system för skattereduktion för hushållsarbete [1]