OBS: Detta är utgåva 2021.14. Visa senaste utgåvan.

Ett svenskt aktiebolag som har tagit upp ett vinstandelslån får bara dra av ränteutgifter under vissa förutsättningar. Avdragsbegränsningen omfattar inte annan ränta på vinstandelslån, dvs. den fasta delen.

Vinstandelsränta på vinstandelslån

Ett svenskt aktiebolag som har tagit upp ett vinstandelslån får dra av vinstandelsräntan bara i den utsträckning som följer av 24 kap. 11–15 §§ IL.

För annan ränta på vinstandelslån, d.v.s. den fasta delen, gäller allmänna bestämmelser om avdrag i näringsverksamhet (24 kap. 10 § IL).

Regeln gäller också för svenska ekonomiska föreningar och svenska ömsesidiga försäkringsföretag.

Företaget får dra av den del av räntan som är rörlig endast om lånet bjudits ut till teckning på den öppna marknaden eller om teckningsrätten har riktats till någon person som är fristående från företaget (24 kap. 11-12 §§ IL).

Högsta förvaltningsdomstolen anser att en utgift på grund av ett vinstandelslån måste vara en ersättning för kredit för att vara avdragsgill som vinstandelsränta (HFD 2012 ref. 13).

Högsta förvaltningsdomstolen har i ett förhandsbesked kommit fram till att avdrag för ränta på vinstandelslån i ett visst fall skulle vägras med tillämpning av skatteflyktslagen (RÅ 1998 not. 195).

Läs om vad ett vinstandelslån är.

Utvidgad avdragsrätt då andelarna är upptagna till handel på en reglerad marknad

Då andelarna i det låntagande företaget är upptagna till handel på en reglerad marknad i Sverige, ska företaget dra av vinstandelsränta även om de som äger andelar i företaget har fått företrädesrätt att teckna lånet i förhållande till deras innehav av andelar. Det låntagande företaget ska dock ta upp det sammanlagda värde som kan anses ha tillförts andelsägarna genom företrädesrätterna som intäkt det beskattningsår då teckningen av lånet avslutats (24 kap. 13 § IL). Detta värde ska enligt förarbetena bestämmas med ledning av kursen på företrädesrätterna (prop. 1976/77:93 s. 28).

Skatteverket kan medge undantag i vissa fall då andelsägare fått rätt att teckna lånet

Skatteverket kan, om vissa villkor är uppfyllda, medge att ett företag får göra avdrag för vinstandelsränta även om en eller flera ägare av andelar i företaget har fått rätt att teckna lånet. Lånevillkoren måste i ett sådant fall ha bestämts på affärsmässig grund med hänsyn till omständigheterna när lånet togs upp (24 kap. 14 § IL).

Ett låntagande fåmansföretag har en inskränkt avdragsrätt

Ett låntagande företag som är ett fåmansföretag får inte dra av vinstandelsränta till den del företaget betalar den till någon som (24 kap. 11 och 15 §§ IL)

  • är andelsägare i företaget
  • är företagsledare i företaget
  • är närstående till en andelsägare eller företagsledare
  • på annan grund har intressegemenskap med företaget i enlighet med 14 kap. 20 § IL.

I vilken turordning prövas avdragsrätten för ränteutgifter?

De olika avdragsförbuds- och avdragsbegränsningsreglerna för ränteutgifter i 24 kap. och 24 b kap. IL ska tillämpas i viss en turordning. Begränsningar i avdragsrätten för ränteutgifter på ett vinstandelslån tillämpas först efter att ränteutgiften prövats mot avdragsförbudet för ränteutgifter på efterställda skulder.

Läs mer om turordningen under begränsad avdragsrätt för negativa räntenetton.

Referenser på sidan

Domar & beslut

  • HFD 2012 ref. 13 [1]
  • RÅ 1998 not. 195 [1]

Lagar & förordningar

Propositioner

  • Proposition 1976/77:93 om beskattning av ränta på vinstandelslån, m.m [1]