OBS: Detta är utgåva 2021.14. Sidan är avslutad 2023.

Evenemangsstödet betalas ut av Skatteverket.

Utbetalning av stöd

Evenemangsstöd betalas ut av Skatteverket (24 § FSPE).

Kvittning

Nytt: 2021-08-23

Kvittning av utbetalning av evenemangsstöd kommer inte att göras.

Tidigare:

Utbetalning av evenemangsstöd ska inte ske genom kreditering på ett sådant skattekonto som avses i 61 kap. 1 § SFL. Evenemangsstödet kommer därför inte att avräknas mot stödmottagarens eventuella skulder inom skattekontot enligt avräkningsregeln i SFL (62 kap. 11 § SFL). Eftersom utbetalning inte ska ske på grund av bestämmelse i SFL är avräkningslagen inte heller tillämplig på utbetalning av evenemangsstöd (1 § AvrL).

Kvittning innebär att en gäldenär som har en motfordran hos en borgenär får kvitta (avräkna) sin fordran mot sin skuld till borgenären. Fordringarna upphör att gälla till den del de täcker varandra. Kvittningen blir då att jämställa med en betalning. Ett kvittningsbeslut innebär därmed en möjlighet för Skatteverket att få betalning i olika situationer.

Skatteverket anser att verket kan ta betalt för Skatteverkets fordringar på stödmottagaren genom att besluta om kvittning av utbetalning av evenemangsstöd med stöd av allmänna civilrättsliga principer om båda fordringarna är förfallna till betalning vid kvittningstillfället.

Stödmottagarens fordran på evenemangsstöd förfaller till betalning när Skatteverket fattar beslut om att betala ut stödet. Skatteverket kan därmed använda denna fordran för kvittning om Skatteverket samtidigt har en förfallen fordran mot stödmottagaren.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Förordning (2021:816) om statligt stöd för vissa planerade evenemang som inte kunnat genomföras med anledning av begränsningar som beslutats för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 [1]
  • Lag (1985:146) om avräkning vid återbetalning av skatter och avgifter [1]
  • Skatteförfarandelag (2011:1244) [1] [2]