OBS: Detta är utgåva 2021.15. Visa senaste utgåvan.

Vid arbete för FN finns det särskilda regler om immunitet och privilegier som påverkar hur ersättningen för arbetet ska beskattas. Anställningen eller uppdraget måste vara direkt under FN eller något namngivet fackorgan för att man ska omfattas av de särskilda reglerna. Reglerna omfattar inte situationer där anställningen finns hos en arbetsgivare som i sin tur anlitas av FN för att utföra vissa uppdrag för FN.

För beskattning av pension från FN, se Tjänstepension från utlandet.

Skatterättsliga privilegier gäller tjänstemän och inte sakkunniga

De internationella organ som anges i bilagan till IPL, och personer med anknytning till dessa organ, omfattas av immunitet och privilegier enligt vad som bestämts i sådan stadga eller avtal som gäller i förhållande till Sverige (4 § IPL). Stadgans eller avtalets bestämmelser gäller utan hinder av bestämmelse i annan författning (1 § IPL). I bilagan finns i dagsläget cirka 70 internationella organ och organisationer uppräknade.

De internationella överenskommelserna publiceras i Sveriges internationella överenskommelser (SÖ) som ges ut av Utrikesdepartementet.

För att en överenskommelse ska gälla vid den svenska beskattningen så ska den ha fogats in i svensk lagstiftning genom att den har tagits in i IPL. Överenskommelsen ska också ha trätt i kraft.

Enligt de flesta internationella överenskommelser som har fogats in i IPL gäller de skatterättsliga privilegierna endast tjänstemän i organisationen. Det är ovanligt att andra personer än de som är anställda har skatterättsliga privilegier. Sakkunniga har exempelvis normalt inte några skatterättsliga privilegier. De sakkunniga kan däremot ha andra privilegier, t.ex. straffrättsliga.

Det förekommer i dag många skilda beteckningar på de personer som utför olika typer av uppdrag. Det är därför viktigt att ta reda på om uppdraget som sådant omfattas av skatterättsliga privilegier sett till den aktuella överenskommelsen och klargöra att personen tillhör en kategori som har skatterättsliga privilegier.

Om en person tillhör en kategori som omfattas av de skatterättsliga privilegierna så ska det framgå av exempelvis kontrakt och anställningsvillkor eller av intyg från arbetsgivaren.

En person som omfattas av de skatterättsliga privilegierna enligt en överenskommelse kan endera vara obegränsat eller begränsat skattskyldig. Bedömningen av om en person är obegränsat eller begränsat skattskyldig i Sverige görs enligt 3 kap. 3–7 §§ IL. Begränsad skattskyldighet innebär att endast vissa inkomster, som har anknytning till Sverige, beskattas här.

Även om en person inte omfattas av skatterättsliga privilegier enligt en överenskommelse, eller om överenskommelsen inte gäller i förhållande till Sverige, kan skattebefrielse för arbetet utomlands istället vara aktuell enligt sexmånaders- och ettårsregeln eller enligt tillämpligt skatteavtal.

FN:s representanter och anställda

Som framgår av punkt 2 i bilagan till IPL ska medlemmarnas representanter i FN, och personer med en tjänst eller ett uppdrag hos FN, ha immunitet och privilegier i enlighet med vad som framgår av bl.a.:

 • Konvention den 13 februari 1946 rörande Förenta Nationernas privilegier och immuniteter, FN-konventionen (SÖ 1947:26),
 • Avtal den 31 augusti och den 30 september 1985 mellan Sverige och Förenta Nationernas Höge Kommissarie för flyktingar (UNHCR) om ett regionkontor för UNHCR, Avtalet med UNHCR (SÖ 1985:89).

FN har sex huvudorgan vars uppgifter och befogenheter är inskrivna i stadgan. I takt med att FN:s arbetsområde har utvidgats så har även ett antal underorgan, fonder och kommittéer inrättats av FN:s generalförsamling. Dessa är på olika sätt en del av FN. Utöver dessa finns fackorganen som är självständiga internationella organisationer.

FN-konventionen

Immunitet och privilegier för tjänstemän regleras i artikel V i FN-konventionen (SÖ 1947:26). FN:s generalsekreterare ska närmare ange de grupper av tjänstemän som omfattas (artikel V § 17). Samtliga medlemmars regeringar ska underrättas dels om vilka dessa grupper är, dels om namnen på de tjänstemän som ingår i dessa grupper.

Tjänstemän som omfattas beskattas inte för löner och andra inkomster från FN (artikel V § 18 b). Om en person tillhör en kategori som omfattas av de skatterättsliga privilegierna i artikel V § 18 b så ska det framgå av exempelvis kontrakt och anställningsvillkor eller av intyg från arbetsgivaren.

Att en person omfattas av immunitet och privilegier enligt FN-konventionen innebär däremot inte automatiskt att personen också omfattas av de skatterättsliga privilegierna eftersom konventionen även reglerar andra immuniteter och privilegier. Sakkunniga på uppdrag för FN har inte några skatterättsliga privilegier (artikel VI).

Om en person tilldelas skatterättsliga privilegier i ett särskilt avtal mellan FN och verksamhetslandet, betyder inte det att personen omfattas av de skatterättsliga privilegierna enligt FN-konventionen. Däremot kan ett sådant avtal innebära att skattebefrielse är aktuell enligt den s.k. ettårsregeln om verksamhetslandet undantar inkomsten från beskattning på grund av ett sådant avtal (3 kap. 9 § andra stycket IL).

Nytt: 2021-09-15

Pension på grund av tidigare tjänst hos FN omfattas inte av FN-konventionen

Pension på grund av en tidigare tjänst hos FN har inte ansetts omfattas av skattefrihet enligt FN-konventionen eftersom personen inte var tjänsteman då pensionen betalades ut (RÅ 1971 ref. 9).

Information om beskattning av pension från FN på grund av försäkring hittar du under Pension på grund av en utländsk pensionsförsäkring.

Tidigare:

Pension på grund av tidigare tjänst hos FN

Pension på grund av en tidigare tjänst hos FN har inte ansetts omfattas av skattefrihet enligt FN-konventionen eftersom personen inte ansågs vara tjänsteman då pensionen betalades ut (RÅ 1971 ref. 9).

Avtalet med UNHCR

Avtalet med UNHCR (SÖ 1985:89) reglerar närmare vissa frågor som hänger samman med ett kontor i Stockholm för UNHCR:s nordiska representant. Immunitet och privilegier för tjänstemän vid UNHCR:s regionkontor i Stockholm regleras i avtalets artikel IV.

Tjänstemän vid UNHCR:s regionkontor är befriade från skatt på löner, ersättningar och skadestånd som betalas ut av UNHCR (artikel IV punkt 9 c).

UNHCR:s regionala representant och dennes ställföreträdare, som inte är svenska medborgare, har även samma privilegier och immuniteter som diplomatiska sändebud i motsvarande ställning vanligtvis har (artikel IV punkt 10). Det gäller även representantens och ställföreträdarens make eller maka och minderåriga barn.

Fackorganens representanter och anställda

Som framgår av punkt 3 i bilagan till IPL ska medlemmarnas representanter i fackorganen och personer med tjänst eller uppdrag hos fackorganen ha immunitet och privilegier i enlighet med vad som framgår av Konventionen den 21 november 1947 om privilegier och immunitet för Förenta Nationernas fackorgan, fackkonventionen (SÖ 1951:84).

Fackorgan som omfattas av fackkonventionen

De fackorgan (specialized agencies) som omfattas av fackkonventionen (SÖ 1951:84) är:

 • Internationella arbetsorganisationen (ILO)
 • Förenta Nationernas livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO)
 • Förenta Nationernas organisation för utbildning, vetenskap och kultur (UNESCO)
 • Internationella civila luftfartsorganisationen (ICAO)
 • Internationella valutafonden (IMF)
 • Internationella återuppbyggnads- och utvecklingsbanken, ”Världsbanken” (IBRD)
 • Världshälsoorganisationen (WHO)
 • Världspostunionen (UPU)
 • Internationella teleunionen (ITU)
 • Meteorologiska världsorganisationen (WMO)
 • Internationella finansieringsbolaget (IFC)
 • Internationella sjöfartsorganisationen (IMO)
 • Internationella utvecklingsfonden (IDA)
 • Världsorganisationen för den intellektuella äganderätten (WIPO)
 • Internationella fonden för jordbruksutveckling (IFAD)
 • Förenta Nationernas organisation för industriell utveckling (UNIDO)
 • Världsturismorganisationen (UNWTO)
 • varje annat fackorgan anknutet till FN i enlighet med artiklarna 57 och 63 i FN:s stadga (artikel I § 1 II).

Immunitet och privilegier för tjänstemän regleras i fackkonventionens artikel VI. Varje fackorgan ska närmare ange de grupper av tjänstemän som omfattas (artikel VI § 18). Vidare ska samtliga medlemmars regeringar underrättas dels om vilka dessa grupper är, dels om namnen på de tjänstemän som ingår i dessa grupper.

Tjänstemän som omfattas beskattas inte för löner och andra inkomster från fackorganet i fråga (artikel VI § 19 b). Om en person tillhör en kategori som omfattas av de skatterättsliga privilegierna i artikel VI § 19 b så ska det framgå av exempelvis kontrakt och anställningsvillkor eller av intyg från arbetsgivaren.

Att en person omfattas av immunitet och privilegier enligt fackkonventionen innebär däremot inte automatiskt att personen också omfattas av de skatterättsliga privilegierna eftersom fackkonventionen även reglerar andra immuniteter och privilegier. Sakkunniga på uppdrag för FN har inte några skatterättsliga privilegier (artikel VIII § 29).

Om en person tilldelas skatterättsliga privilegier i ett särskilt avtal mellan FN eller fackorganet och verksamhetslandet, betyder inte det att personen omfattas av de skatterättsliga privilegierna enligt fackkonventionen. Däremot kan ett sådant avtal innebära att skattebefrielse är aktuell enligt den s.k. ettårsregeln om verksamhetslandet undantar inkomsten från beskattning på grund av ett sådant avtal (3 kap. 9 § andra stycket IL).

IMO-konventionen

Frågor som rör världssjöfartsuniversitetet i Malmö regleras, förutom i fackkonventionen, även särskilt i avtal den 9 februari 1983 mellan Sverige och Internationella sjöfartsorganisationen (IMO) om världssjöfartsuniversitetet, IMO-konventionen (SÖ 1983:48). IMO-konventionen har införlivats i svensk lagstiftning enligt punkt 3 i bilagan till IPL.

Rektorn och andra universitetstjänstemän är befriade från statlig och kommunal inkomstskatt på sin tjänsteinkomst (artikel 13 punkt 1). Med tjänsteinkomst menas alla penningsummor som avser anställning i samband med världssjöfartsuniversitetet och som i någon form betalas ut till, tillkommer eller tillfaller en tjänsteman (artikel 1 (i)).

Tjänstemän vid universitetet, och familjemedlemmar som ingår i deras hushåll, tillhör inte det svenska socialförsäkringssystemet, utan omfattas av det socialförsäkringsarrangemang som Internationella sjöfartsorganisationen har ordnat (artikel 14 punkt 1). Detta gäller dock inte socialförsäkringsavgifter och socialförsäkringsförmåner som hänför sig till inkomster från arbete i Sverige utanför universitetet (artikel 14 punkt 3). Om familjemedlemmarna var bosatta i Sverige omedelbart före tjänstemannens anställning vid universitetet är de berättigade till andra svenska socialförsäkringsförmåner än barnbidrag, även om de i övrigt inte tillhör det svenska socialförsäkringssystemet (artikel 14 punkt 2).

Enligt artikel 12 punkt 1 är internationella sjöfartsorganisationen, när det gäller universitetet, befriad från

 • statlig och kommunal inkomstskatt
 • mervärdesskatt och andra indirekta skatter på varor som köpts eller tjänster som utförts för universitetets officiella bruk, i den omfattning som enligt svensk lag medges utländska diplomatiska beskickningar i Sverige
 • socialförsäkringsavgifter.

Kompletterande information

Referenser på sidan

Domar & beslut

Lagar & förordningar

Övrigt

 • SÖ 1947:26, Konvention rörande Förenta nationernas privilegier och immuniteter [1] [2]
 • SÖ 1951:84, Konvention rörande privilegier och immunitet för Förenta nationernas fackorgan [1] [2]
 • SÖ 1983:48, Överenskommelse med Internationella sjöfartsorganisationen (IMO) angående världssjöfartsuniversitetet [1]
 • SÖ 1985:89, Överenskommelse med Förenta nationernas Höge Kommissarie för flyktingar om ett kontor i Stockholm för UNHCR:s representant för de nordiska länderna [1] [2]