OBS: Detta är utgåva 2021.16. Sidan är avslutad 2023.

Enligt bestämmelserna i 8 kap. 9 § första stycket 4 ML får avdrag inte göras för ingående skatt på kostnader vid uttag av tjänst där beskattningsunderlaget beräknats enligt 7 kap. 5 § andra stycket ML.

För att uppnå konkurrensneutralitet i valet mellan upphandlade tjänster och tjänster i egen regi vid icke skattepliktig fastighetsförvaltning har det införts en regel om uttagsbeskattning i 2 kap. 8 § ML. Beskattningsunderlaget vid uttagsbeskattning enligt denna regel kan beräknas enligt två metoder, (I) eller (II). Vid användning av metod II, enligt 7 kap. 5 § andra stycket ML, får avdrag inte göras för ingående skatt på kostnader för material, maskiner etc. till skillnad från vad som gäller vid tillämpning av metod I.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar