OBS: Detta är utgåva 2021.16. Visa senaste utgåvan.

Vissa uppgifter är gemensamma för de kontrolluppgifter som lämnas för tjänsteinkomster, d.v.s. olika ersättningar och förmåner.

Vissa generella uppgifter som alltid ska redovisas i kontrolluppgiften, framgår av bestämmelser som gäller för alla kontrolluppgifter.

Uppgifter på kontrolluppgift

När kontrolluppgift ska lämnas ska följande uppgifter ingå (15 kap. 9 § SFL):

 • Värdet av den ersättning som getts ut.
 • Antalet dagar med sjöinkomst på vilket fartyg och i vilket fartygsområde tjänstgöringen ägt rum. Fartygets område, närfart eller fjärrfart, framgår av Skatteverkets föreskrifter om klassificering av fartyg, (SKVFS 2020:1).
 • Om Skatteverket har bestämt värdet av en förmån enligt 2 kap. 10 b eller 10 c § socialavgiftslagen (2000:980)
 • Om ersättningen ges ut på grund av tjänsteförsäkring eller avtal om tjänstepension.
 • Arbetsställenummer enligt lagen (1984:533) om arbetsställenummer m.m. om ett sådant tilldelats.

Uppgift om arbetsställenummer har ingen skatterättslig funktion utan används av Statistiska centralbyrån, SCB, för statistik om sysselsättning. Arbetsgivare som är skyldiga att lämna kontrolluppgift enligt 15 kap. SFL ska i förekommande fall ange aktuellt nummer i kontrolluppgiften för respektive arbetstagare.

Kontant ersättning

Om ett engångsbelopp har getts ut för en personskada ska det på kontrolluppgiften anges om sådan ersättning har getts ut tidigare på grund av samma skada, till vilket belopp och vilket utbetalningsår (15 kap. 9 § andra stycket SFL).

När det gäller kontrolluppgifter som avser ersättningar som inte ska inkomstbeskattas, men som är avgiftspliktiga enligt socialavgiftslagen, ska värdet på en sådan ersättning anges särskilt (15 kap. 9 § tredje stycket SFL). Detta gäller bland annat vid socialavgiftsavtal.

Om arbetsgivaren betalat ut traktamente eller bilersättning när skatteavdrag inte ska göras ska detta endast redovisas med en kryssmarkering på kontrolluppgiften (15 kap. 10 § SFL). Detta gäller ersättning för sådana utgifter som avses i 12 kap. 2 § första och andra stycket IL (resor i tjänsten) som inte ingår i undantaget i 15 kap. 8 § 4 SFL och för vilka skatteavdrag inte ska göras enligt 10 kap. 3 § första stycket 8 och 9 § SFL (ökade levnadskostnader och reseersättning). Det vill säga andra ersättningar vid tjänsteresa än för logi eller för resa med annat transportmedel än egen bil eller förmånsbil.

Det innebär att arbetsgivaren ska kryssmarkera

 • traktamente vid tjänsteresa motsvarande eller under schablonbeloppet
 • reseersättning vid tjänsteresa motsvarande schablon om 18,50 kr, 9,50 kr och 6,50 kr

Inga uppgifter behöver lämnas när ersättningen avser

 • logikostnader vi tjänsteresa som arbetsgivaren betalar
 • resekostnader med annat transportmedel än bil eller förmånsbil

Förmån

Vid bilförmån ska även följande uppgifter lämnas (5 kap. 2 § SFF):

 • värdet av bilförmånen, exklusive drivmedel, efter nedsättning på grund av att mottagaren har utgett ersättning för förmånen
 • värdet av förmån av drivmedel enligt 61 kap. 10 § IL

Förmån av hushållsarbete (67 kap. IL) ska redovisas både som skattepliktigt förmånsvärde och som underlag för den anställdes skattereduktion. Om den anställde av sin nettolön betalat hela eller del av förmånens värde ska förmånsvärdet reduceras med betalat belopp (22 kap. 13 § SFL).

Om förmånen avser bostad som är belägen på en småhusenhet ska detta anges med kryss på kontrolluppgiften (5 kap. 3 § SFF). Detta gäller inte vid förmån av semesterbostad.

Uppgift ska även lämnas om utnyttjande av en sådan personaloption som avses i 11 a kap. IL (22 kap. 26 § SFL).

Uppgift om det sammanlagda värdet av andra förmåner än bilförmån ska lämnas i kontrolluppgiften (5 kap. 1 § 2 SFF).

Särskilda regler för sjöinkomst

Arbetsgivaren ska redovisa de förmåner som sjömannen fått på kontrolluppgiften. Den största delen består normalt av fri kost ombord på fartyget. Vissa andra förmåner, t.ex. fri hälso- och sjukvård, fria läkemedel, fria privata resor, fri telefon och fria tidningar får redovisas sammanräknat med fri kost.

På kontrolluppgiften ska arbetsgivaren också redovisa de uppgifter som behövs för att kontrollera att anställningen verkligen har varit på ett klassificerat svenskt fartyg eller på ett EES-handelsfartyg. Dessutom ska underlag för beräkning av sjöinkomstavdrag och skattereduktion för sjöinkomst redovisas. Dessa uppgifter är fartygsnamn, antal dagar med sjöinkomst, uppgift om närfart eller fjärrfart samt fartygssignal (fyra tecken). För ett annat EES-handelsfartyg än svenskt ska de fyra första tecknen i fartygssignalen anges.

Referenser på sidan

Föreskrifter

 • Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2019:2) om fartyg på vilka de anställda ska få sjöinkomstavdrag och skattereduktion samt om vilket fartområde fartyget går i (klassificering) att tillämpas vid beskattningsåret 2019; [1]

Lagar & förordningar