OBS: Detta är utgåva 2021.16. Visa senaste utgåvan.

En uttagsbeskattning sker till marknadsvärdet vid tidpunkten för uttaget.

Vad avses med uttagsbeskattning?

En uttagsbeskattning innebär att den uttagna tillgången eller tjänsten anses avyttrad mot en ersättning som motsvarar marknadsvärdet (22 kap. 7 § IL).

Vad avses med marknadsvärdet?

Med marknadsvärdet förstås det pris som överlåtaren kan antas få om tillgången eller tjänsten bjuds ut på marknaden under villkor som, med hänsyn till överlåtarens affärsmässiga situation, framstår som naturliga (61 kap. 2 § tredje stycket IL). En bedömning måste alltid göras utifrån de specifika omständigheter som gäller i det enskilda fallet.

Skatteverket anser att marknadsvärdet vid en uttagsbeskattning för det privata nyttjandet av en dator eller en mobiltelefon, som förvärvats och bokförts i näringsverksamheten, kan utgå från de utgifter som kan anses belöpa på det privata nyttjandet. Utgifterna bör fördelas efter skälig grund.

Fungerande hyresmarknad saknas

Av HFD 2017 ref 14 framgår att en kostnadsbaserad beräkningsmetod med tillägg för vinstpåslag kan användas för att bestämma marknadsvärde när det saknas en fungerande marknad. Domstolen har också klart uttalat att den kommunala taxa som kommuner använder vid uthyrning till t ex idrottsföreningar inte är ett marknadsvärde, då detta pris bestämts utifrån andra grunder.

Avdrag för personalrabatter

När man värderar de uttag som avser produkter eller varor från den egna verksamheten får värdet reduceras med de i företaget normala personalrabatterna. Se målet som avser beräkning av marknadsvärdet vid uttag av arbetsgivaravgifter (KRNG 2006-10-20, mål nr 6035-04).

Begagnade bilar

När man bestämmer marknadsvärdet på begagnade bilar kan man få viss ledning av de priser som används inom bilhandeln (jfr RÅ 1982 1:45 och KRNS 2000-07-03, mål nr 5437-99).

Tidpunkten för värderingen av uttaget

Tidpunkten för värderingen av uttaget är enligt praxis uttagstillfället (se t.ex. RÅ 1967 ref. 28).

Referenser på sidan

Domar & beslut

  • HFD 2017 ref. 14 [1]
  • KRNG 2006-10-20, mål nr 6035-04 [1]
  • KRNS 2000-07-03, mål nr 5437-99 [1]
  • RÅ 1982 1:45 [1]

Lagar & förordningar

  • Inkomstskattelag (1999:1229) [1] [2]

Ställningstaganden

  • Utgifter för dator och telefon i enskild näringsverksamhet [1]