OBS: Detta är utgåva 2021.16. Visa senaste utgåvan.

Uttag av bränsle

När en skattskyldig gör ett uttag av bränsle från en fastighet i Sverige, i syfte att värma upp sin privatbostad på samma fastighet, ska uttaget inte beskattas. Fastigheten ska i detta fall vara taxerad som en lantbruksenhet (22 kap. 9 § IL).

Om mangårdsbyggnaden (småhus) ligger på en lantbruksenhet som ägaren, eller en person som är närstående till ägaren, bor i, så kommer byggnaden med tillhörande tomt att brytas ut som en privatbostadsfastighet vid inkomsttaxeringen. Undantaget från uttagsbeskattningen gäller endast bränsle som används för uppvärmning av en privatbostad som rent geografiskt ligger inom den brukningsenhet som utgör en lantbruksenhet.

Undantaget gäller också en sådan bostad som på grund av den skattskyldiges begäran ska räknas som näringsfastighet i stället för privatbostad, enligt 2 kap. 9 § tredje stycket IL.

Utdelning eller utskiftning av andelar

Vid utdelning av andelar som avses i 42 kap. 16 § IL (lex ASEA) och vid sådan utskiftning av aktier som avses i 42 kap. 20 § IL (ombildning av ekonomisk förening till aktiebolag) sker ingen uttagsbeskattning om marknadsvärdet på andelarna eller aktierna överstiger omkostnadsbeloppet (22 kap. 10 § första stycket IL).

Läs mer om utdelning av andelar i dotterbolag (lex ASEA) och om utskiftning av andelar .

Utdelande eller utskiftande företaget är utländskt bolag

Uttagsbeskattning ska inte heller ske om det utdelande företaget är ett sådant utländskt bolag som ska jämställas med svenska företag enligt 42 kap. 16 a § IL och 42 kap. 20 a § IL (prop. 2000/01:22 s. 108).

Ombildning av kooperativ ekonomisk förening

En ombildning av en kooperativ ekonomisk förening till ett aktiebolag innebär att andelen i föreningen omvandlas till en aktie. Skatteverket anser att någon uttagsbeskattning inte ska göras för en enskild näringsidkare vid omvandlingen om andelen har ingått i dennas näringsverksamhet (13 kap. 7 § IL). Som skäl för bedömningen anges bl.a. att en omedelbar uttagsbeskattning skulle stå i strid med 22 kap. IL och lagstiftarens intentioner.

Näringsbetingade andelar

Slopandet av beskattning av kapitalvinster på näringsbetingade andelar fr.o.m. 1 juli 2003 innebar att bestämmelsen om undantag från uttagsbeskattning vid utdelning av andelar i stort sett har blivit överflödig. Bestämmelsen har emellertid ansetts som nödvändig för de fall då innehavstiden för de utdelande andelarna understigit ett år. Därför har bestämmelsen inte upphävts. Se vidare sidan som behandlar skattefri utdelning och kapitalvinst på näringsbetingade andelar.

Marknadsvärdet understiger omkostnadsbeloppet

Om marknadsvärdet understiger omkostnadsbeloppet sker en ”negativ” uttagsbeskattning, d.v.s. avdrag medges för förlusten om den är verklig (se 23 kap. 2 § IL respektive 22 kap. 10 § IL). Detta gäller endast om den utdelade näringsbetingade andelen vid en avyttring skulle ha kapitalvinstbeskattats enligt 25 a kap. IL. Om marknadsvärdet är lika med omkostnadsbeloppet uppkommer varken vinst eller förlust.

Andelar i fastighetsförvaltande företag

Undantaget för en uttagsbeskattning vid utdelning eller utskiftning gäller inte för andelar i ett fastighetsförvaltande företag som enligt 27 kap. 6 § IL är lagertillgångar (22 kap. 10 § andra stycket IL).

Underprisöverlåtelser

Om bestämmelserna om underprisöverlåtelser i 23 kap. IL är tillämpliga på överlåtelsen ska någon uttagsbeskattning inte göras. Detta gäller enbart överlåtelser av tillgångar, inte tjänster (22 kap. 11 § IL).

Uttag av tjänst i samband med tillgång

Om ett uttag av en tjänst har ett samband med uttaget av en tillgång, ska uttaget av tjänsten inte beskattas om uttaget av tillgången inte ska beskattas med stöd av 23 kap. 9 § IL (22 kap. 12 § IL).

CFC-beskattning

Om skattskyldigheten för lågbeskattade inkomster i en utländsk juridisk person upphör, ska någon uttagsbeskattning inte göras (22 kap. 13 § IL).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Propositioner

  • Proposition 2000/01:22 Anpassningar på företagsskatteområdet till EG-fördraget, m.m. [1]

Ställningstaganden

  • Uttagsbeskattning vid ombildning av kooperativ förening [1]