OBS: Detta är utgåva 2021.16. Sidan är avslutad 2022.

Här får du information om vad riktvärdet för produktiv skogsmark med avverkningsrestriktioner innefattar samt hur du beräknar det.

Värdefaktorn storlek

Riktvärdet för produktiv skogsmark med avverkningsrestriktioner ska utgöra värdet per värderingsenhet produktiv skogsmark med avverkningsrestriktioner (14 kap. 3 a § FTL). För produktiv skogsmark med avverkningsrestriktioner ska endast värdefaktorn storlek bestämmas. Med storlek avses arealen på den produktiva skogsmarken med avverkningsrestriktioner (14 kap. 3 b § FTL). Den produktiva skogsmarken med avverkningsrestriktioner mäts i hela hektar.

Värdefaktorn storlek indelas inte i klasser (7 kap. 3 § FTL).

Beräkna riktvärdet

Man beräknar riktvärdet för produktiv skogsmark med avverkningsrestriktioner genom att multiplicera hektarvärdet från SKR-tabellen med värderingsenhetens areal. SKR-tabellen redovisas i bilaga 6 i SKV A 2019:14.

Följande formel föreskrivs i 1 kap. 23 b § FTF:

R = A * P

R

Riktvärdet

A

Areal i hektar av värderingsenheten

P

Värdet per hektar enligt SKR-tabellen vid tillämplig skogsnivåfaktor

Vilthägn och värdering av samfälld produktiv skogsmark

Om det finns permanenta vilthägn på ett markområde torde detta normalt medföra att den inhägnade marken indelas som produktiv skogsmark med eller utan avverkningsrestriktioner, skogligt impediment eller betesmark. Om vilthägnet är omfattande kan det finnas anledning att indela området inom viltstängslet som en särskild värderingsenhet, se Markanläggningar på sidan Värderingsenhet.

Värderingen av samfälld produktiv skogsmark med avverkningsrestriktioner görs på samma sätt som värderingen av samfälld produktiv skogsmark utan avverkningsrestriktioner.

Redovisa arealen

Arealen av en värderingsenhet produktiv skogsmark med avverkningsrestriktioner ska redovisas särskilt och anges i hela hektar. Areal som understiger 0,5 ha ska inte redovisas särskilt (20 kap. 5 § FTL).

Referenser på sidan

Allmänna råd

  • Skatteverkets allmänna råd om riktvärdeangivelser och grunderna för taxeringen och värdesättningen av lantbruksenheter vid 2020 års förenklade fastighetstaxering [1]

Lagar & förordningar

  • Fastighetstaxeringsförordning (1993:1199) [1]
  • Fastighetstaxeringslag (1979:1152) [1] [2] [3] [4]