OBS: Detta är utgåva 2021.16. Visa senaste utgåvan.

Medlemsstaterna ska utbyta viss obligatorisk information om flyttningar av harmoniserade punktskattepliktiga varor som sker under uppskovsförfarandet. Informationsutbytet sker i EMCS.

Du kan läsa vad som gäller för de harmoniserade punktskattepliktiga varor som inte omfattas av uppskovsförfarandet på sidan om informationsutbyte om varor som släppts för konsumtion.

Dokument som godkända aktörer upprättar i EMCS

Skatteverket ska skicka vidare de elektroniska dokument som en svensk godkänd aktör utfärdar i Excise Movement and Control System (EMCS) till den berörda medlemsstatens behöriga myndigheter. Den myndigheten ska skicka dokumenten vidare till den godkända aktören i den medlemsstaten.

Skatteverket ska även ta emot de elektroniska dokument som utfärdats i EMCS av en aktör som är godkänd i en annan medlemsstat och som har skickats vidare av den medlemsstatens behöriga myndighet. Skatteverket ska skicka dokumenten vidare till berörd svensk godkänd aktör.

Informationsutbytet sker i EMCS genom omedelbar elektronisk överföring så snart Skatteverket eller den andra medlemsstatens behöriga myndighet har verifierat innehållet i det elektroniska dokumentet. Även verifieringen sker omedelbart genom elektronisk avstämning mot de uppgifter om godkända aktörer och skatteupplag som finns i medlemsstaternas nationella register över godkända aktörer och skatteupplag, de s.k. SEED-registren.

Att Skatteverket ska utbyta information om flyttningar under uppskovsförfarandet med andra medlemsstaters behöriga myndigheter genom elektroniska meddelanden i EMCS följer av 16–20 §§ FAS, 14–18 §§ FTS och 18–23 b § FSE. De svenska bestämmelserna har sin grund i artiklarna 21–26 i punktskattedirektivet.

Beskattning på grund av oegentligheter

Skatteverket ska underrätta den behöriga myndigheten i avsändarlandet när skatt tagits ut i Sverige på grund av att en oegentlighet under en uppskovsflyttning har begåtts eller upptäckts här. Skatteverkets skyldighet att underrätta avsändarmedlemsstatens behöriga myndighet följer av 3 § FAS, 3 § FTS och 3 § FSE. De svenska bestämmelserna bygger på artikel 10.3 i punktskattedirektivet.

Andra medlemsstater ska informera Skatteverket om förhållandena är de omvända.

Alternativa bevis

Skatteverket ska informera avsändarmedlemsstatens behöriga myndighet när verket har fått tillfredställande alternativa bevis för att en uppskovsflyttning har avslutats samt ta emot sådan information som skickas från andra medlemsstater. Detta följer av 22 § tredje och femte styckena LAS, 23 § tredje och femte styckena LTS, 6 kap. 8 a § tredje och femte styckena LSE.

Informationsutbytet i praktiken

Informationsutbytet i EMCS om uppskovsflyttningar är obligatoriskt. Detta innebär att Skatteverket inte kan låta bli att informera andra medlemsstater om flyttningar under uppskovsförfarandet som sker mellan medlemsstater. Inte heller behöver andra medlemsstater begära att få information om flyttningar som berör dem, utan Skatteverket ska överlämna informationen självmant.

De elektroniska meddelanden om uppskovsflyttningar som ska utbytas i EMCS regleras närmare i kommissionens förordning (EG) nr 684/2009 om genomförande av rådets direktiv 2008/118/EG vad gäller datoriserat förfarande för flyttning av punktskattepliktiga varor under punktskatteuppskov. Formen och innehållet i meddelandena ska uppfylla de krav som fastställts i förordningens bilaga I. Förordning (EG) nr 684/2009 är direkt tillämplig i Sverige och behöver alltså inte föras in i svensk nationell rätt.

De meddelanden som utfärdas i EMCS av de godkända aktörerna och som Skatteverket alltså ska skicka vidare till eller ta emot från andra medlemsstater är

 • preliminära elektroniska administrativa dokument (e-AD) och e-AD (artikel 3 samt bilaga I, tabell 1)
 • meddelande om återkallande av e-AD (artikel 4 samt bilaga I, tabell 2)
 • meddelanden om ändring av bestämmelseort eller komplettering av mottagaruppgifter (artikel 5 samt bilaga I, tabell 3 eller 4)
 • meddelanden om uppdelning av flyttning (artikel 6 samt bilaga I, tabell 5)
 • mottagningsrapport (artikel 7 samt bilaga I, tabell 6)
 • exportrapport (artikel 7 samt bilaga I, tabell 6).

Reservsystemet

Det finns ingen skyldighet för Skatteverket att informera destinationsmedlemsstatens myndigheter om de flyttningar från Sverige som sker med stöd av reservsystemet. Det har ansetts onödigt att skicka kopior av pappersdokument mellan medlemsstaterna, eftersom aktörerna ska lägga in uppgifterna elektroniskt i EMCS så snart systemet åter är tillgängligt.

Det finns därmed inte heller någon skyldighet för andra medlemsstater att informera Skatteverket när varor flyttas till Sverige med stöd av reservsystemet.

Däremot finns det en skyldighet för Skatteverket att skicka en kopia av pappersdokumentet för mottagningsrapport och exportrapport till den behöriga myndigheten i avsändarmedlemsstaten. Skatteverket ska även ta emot pappersdokument för mottagningsrapport eller exportrapport som kommer från andra medlemsstater. Skatteverkets skyldigheter i dessa avseenden följer av 17 § andra stycket och 19 § FAS, 15 § andra stycket och 17 § FTS samt 19 § andra stycket och 21 § FSE. De svenska bestämmelserna har sin grund i artikel 27 i punktskattedirektivet.

Rubrikerna, formen och innehållet i de pappersdokument som ska följa med varorna under en uppskovsflyttning enligt reservsystemet regleras närmare i artikel 8 i kommissionens förordning (EG) nr 684/2009 om genomförande av rådets direktiv 2008/118/EG vad gäller datoriserat förfarande för flyttning av punktskattepliktiga varor under punktskatteuppskov. Även formen och innehållet i pappersdokumenten för mottagningsrapport, exportrapport, ändring av destination, okänd mottagare eller uppdelning av flyttning framgår av samma artikel. Förordning (EG) nr 684/2009 är direkt tillämplig i Sverige och behöver alltså inte föras in i svensk nationell rätt.

Vissa händelser och situationer som inträffar under uppskovsflyttningar

Skatteverket ska utbyta obligatorisk information med andra medlemsstater när vissa händelser, risker eller situationer inträffar under en flyttning av harmoniserade punktskattepliktiga varor under uppskovsförfarandet. Du kan läsa om detta på sidan om informationsutbyte om oegentligheter, överträdelser, förstörda varor m.m.

Begäran om handräckning

Om en behörig myndighet i en annan medlemsstat begär det, ska Skatteverket överlämna sådan information om uppskovsflyttningar som inte omfattas av det obligatoriska elektroniska informationsutbytet. På samma sätt kan Skatteverket begära att andra medlemsstater lämnar sådan information. Du kan läsa mer om detta på sidan om begäran om handräckning.

Frivilligt informationsutbyte

Skatteverket får spontant – d.v.s. utan att en annan medlemsstat begärt det – lämna sådan information till en annan medlemsstats behöriga myndighet som är nödvändig för en korrekt tillämpning av de harmoniserade punktskattebestämmelserna.

Om Skatteverket skulle få kännedom om omständigheter som rör en uppskovsflyttning, men som inte omfattas av det obligatoriska informationsutbytet, kan verket alltså lämna över den informationen till berörda medlemsstater. Du kan läsa mer på sidan om frivilligt informationsutbyte.

Kompletterande information

Referenser på sidan

EU-författningar

 • KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 684/2009 av den 24 juli 2009 om genomförande av rådets direktiv 2008/118/EG vad gäller datoriserade förfaranden för flyttning av punktskattepliktiga varor under punktskatteuppskov [1] [2]
 • RÅDETS DIREKTIV 2008/118/EG av den 16 december 2008 om allmänna regler för punktskatt och om upphävande av direktiv 92/12/EEG [1] [2] [3]

Lagar & förordningar

 • Förordning (2010:173) om alkoholskatt [1] [2] [3]
 • Förordning (2010:177) om tobaksskatt [1] [2] [3]
 • Förordning (2010:178) om skatt på energi [1] [2] [3]
 • Lag (1994:1563) om tobaksskatt [1]
 • Lag (1994:1564) om alkoholskatt [1]
 • Lag (1994:1776) om skatt på energi [1]