OBS: Detta är utgåva 2021.16. Visa senaste utgåvan.

Ett antal svenska skatteavtal innehåller en eller flera mest-gynnad-nations-klausuler (MFN-klausuler) som, såvitt Skatteverket känner till, inte har aktiverats.

Svårt att få information om en MFN-klausul har aktiverats

Det är svårt att få information om motparten i ett svenskt skatteavtal har ingått ett skatteavtal med ett tredje land som innebär att MFN-klausulen har aktiverats. Såvitt Skatteverket känner till har en eller flera klausuler inte aktiverats i de skatteavtal som anges på den här sidan. Läs mer om vad mest-gynnad-nations-klausuler är.

Skatteverket har inte gjort en fullständig genomgång av alla skatteavtal. Det kan därför finnas ytterligare avtal med MFN-klausul än de som finns med här.

Argentina

I skatteavtalet med Argentina finns fyra MFN-klausuler. En av dem har aktiverats men inte övriga. Läs mer på sidan Argentina.

Armenien

MFN-klausulen i skatteavtalet med Armenien rör ränta. Den innebär att ränta kan undantas från beskattning i källstaten eller att beskattning ska ske till en lägre procentsats än den som anges i avtalet om förutsättningarna i klausulen är uppfyllda.

Klausulen finns i protokollet till avtalet och har rubriken ”Med hänvisning till artikel 11 punkt 2”.

Belarus (Vitryssland)

MFN-klausulen i skatteavtalet med Belarus (Vitryssland) rör royalty. Den innebär att royalty på vissa immateriella tillgångar kan undantas från beskattning i källstaten eller att beskattning ska ske till en lägre procentsats än den som anges i avtalet om förutsättningarna i klausulen är uppfyllda.

Klausulen finns i artikel 12 punkt 7.

Bolivia

I skatteavtalet med Bolivia finns två MFN-klausuler. En av dem har aktiverats men inte den andra. Läs mer på sidan Bolivia.

Filippinerna

MFN-klausulerna i skatteavtalet med Filippinerna rör sjöfart och luftfart samt utdelning. De innebär att bruttointäkter från användning av skepp och luftfartyg i internationell trafik kan beskattas med en lägre skattesats och att skatten på vinstöverföringar från en filial verksam inom sjö- och luftfart kan begränsas om förutsättningarna i klausulerna är uppfyllda.

Klausulen om

 • sjöfart och luftfart finns i artikel 8 punkt 2 b
 • utdelning finns i artikel 10 punkt 6.

Indien

I skatteavtalet med Indien finns tre MFN-klausuler. En av dem har aktiverats men inte övriga. Läs mer på sidan Indien.

Kazakstan

MFN-klausulerna i skatteavtalet med Kazakstan rör utdelning, ränta och royalty. De innebär att utdelning, ränta och royalty kan undantas från beskattning i källstaten eller att beskattning ska ske till en lägre procentsats än den som anges i avtalet om förutsättningarna i klausulerna är uppfyllda. Även en utvidgning av undantagen för beskattning av ränta på vissa lån omfattas.

Klausulen om

 • utdelning finns i artikel 10 punkt 7
 • ränta finns i artikel 11 punkt 8
 • royalty finns i artikel 12 punkt 7.

Namibia

I skatteavtalet med Namibia finns fyra MFN-klausuler. Två av dem har aktiverats men inte övriga. Läs mer på sidan Namibia.

Nigeria

MFN-klausulerna i skatteavtalet med Nigeria rör definitionen av fast driftställe samt beskattning av sjöfart och luftfart, utdelning, ränta och royalty. De innebär, om förutsättningarna i klausulerna är uppfyllda, att

 • tidsperioden för fast driftställe genom byggverksamhet m.m. och tillhandahållande av tjänster kan förlängas och definitionen av förberedande och biträdande verksamhet kan förändras
 • skattesatsen på inkomst från användning av skepp och luftfartyg i internationell trafik kan sänkas
 • inkomst från utdelning, ränta och royalty kan undantas från beskattning i källstaten eller att beskattning ska ske till en lägre procentsats än den som anges i avtalet.

Klausulen om

 • fast driftställe finns i protokollet under rubriken ”Artikel 5” i punkterna 1 och 2
 • sjöfart och luftfart finns i protokollet under rubriken ”Artikel 8” i punkt 2
 • inkomst från utdelning, ränta och royalty finns i protokollet under rubriken ”Artiklarna 10, 11 och 12”.

Avtalet mellan Sveriges Exportråd och Taipeis delegation i Sverige

MFN-klausulerna i avtalet mellan Sveriges Exportråd och Taipeis delegation i Sverige rör utdelning och royalty. De innebär att utdelning och royalty kan undantas från beskattning i källstaten eller att beskattning ska ske till en lägre procentsats än den som anges i avtalet om förutsättningarna i klausulerna är uppfyllda.

Klausulen om

 • utdelning finns i bilagan till avtalet under rubriken ”I fråga om artikel 10”
 • royalty finns i bilagan till avtalet under rubriken ”I fråga om artikel 12”.

Zimbabwe

MFN-klausulen i skatteavtalet med Zimbabwe rör beskattningen av fast driftställe. Den innebär att den högre skattesats som Zimbabwe kan ta ut vid beskattning av inkomst hänförlig till fast driftställe kan sänkas.

Klausulen finns i artikel 24 punkt 3.

Skatteavtalet finns under Zimbabwe på sidan Skatteavtal.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

 • Lag (1994:790) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Vitryssland [1]
 • Lag (1997:919) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Kazakstan [1]
 • Lag (1999:638) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Filippinerna [1]
 • Lag (2004:982) om avtal mellan Sveriges Exportråd och Taipeis delegation i Sverige beträffande skatter på inkomst [1]
 • Lag (2005:456) om skatteavtal mellan Sverige och Nigeria [1]
 • Lag (2016:927) om skatteavtal mellan Sverige och Armenien [1]

Övrigt

 • Skatteavtal [1]