OBS: Detta är utgåva 2021.16. Visa senaste utgåvan.

Skatteavtalet med Namibia innehåller fyra mest-gynnad-nations-klausuler (MFN-klausuler). Klausulerna som avser ränta och royalty har aktiverats vilket innebär att ränta och royalty ska beskattas med en lägre procentsats i källstaten och att en viss typ av royalty inte ska beskattas i källstaten.

Vad omfattar de aktiverade MFN-klausulerna i skatteavtalet med Namibia?

Det finns fyra MFN-klausuler i skatteavtalet med Namibia. De två klausuler som har aktiverats innebär att ränta och royalty kan undantas från beskattning i källstaten eller att beskattning ska ske med en lägre procentsats än den som anges i avtalet om förutsättningarna i klausulen är uppfyllda. Skatteavtalet finns under Namibia på sidan Skatteavtal. Läs mer om vad mest-gynnad-nations-klausuler är.

Skatteavtalet med Namibia innehåller också två MFN-klausuler som inte har aktiverats.

Ränteartikeln ska tillämpas på annat sätt än vad som anges i skatteavtalet

MFN-klausulen har aktiverats eftersom Namibia har ingått ett skatteavtal med Tyskland där ränta beskattas med en lägre procentsats. Avtalet mellan Namibia och Tyskland tillämpas fr.o.m. den 1 januari 1993. Eftersom övriga villkor i MFN-klausulen är uppfyllda påverkar det tillämpningen av artikel 11 i avtalet mellan Sverige och Namibia från den tidpunkt då detta avtal började tillämpas, d.v.s. fr.o.m. den 1 januari 1996.

Följden är att artikel 11 punkt 1 i skatteavtalet mellan Sverige och Namibia ska tillämpas så att ränta endast beskattas i mottagarens hemviststat. Punkt 2 blir inte aktuell att tillämpa.

Lydelsen i den aktiverade MFN-klausulen

Den aktiverade MFN-klausulen finns i artikel 11 punkt 8 och lyder på följande sätt:

8. Om Namibia efter tidpunkten för undertecknandet av detta avtal ingår ett avtal för undvikande av dubbelbeskattning med en tredje stat, som är medlem i Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling, (OECD), vid denna tidpunkt, och i avtalet överenskommer att undanta ränta som härrör från Namibia från namibisk skatt på ränta på mer gynnsamma villkor eller att begränsa skattesatsen som anges i punkt 2, tillämpas sådana villkor eller lägre skattesats som om det hade föreskrivits i punkt 2.

Artikel 11 (ränta) i skatteavtalet mellan Sverige och Namibia

Det är punkterna 1 och 2 i artikel 11 i skatteavtalet mellan Sverige och Namibia som är berörda av MFN-klausulen. De lyder på följande sätt:

1. Ränta, som härrör från en avtalsslutande stat och som betalas till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten, får beskattas i denna andra stat.

2. Räntan får emellertid beskattas även i den avtalsslutande stat från vilken den härrör, enligt lagstiftningen i denna stat, men om mottagaren har rätt till räntan får skatten inte överstiga 10 procent av räntans bruttobelopp.

Artikel 11 (ränta) i skatteavtalet mellan Namibia och Tyskland

Punkt 1 i artikel 11 har följande lydelse i den engelska versionen av skatteavtalet mellan Namibia och Tyskland. Den återges här för att det ska gå att göra en jämförelse med den nya tillämpningen av artikel 11 i avtalet mellan Sverige och Namibia:

1. Interest arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed only in that other State.

Royaltyartikeln ska tillämpas på ett annat sätt än vad som anges i skatteavtalet

MFN-klausulen har aktiverats eftersom Namibia har ingått ett skatteavtal med Frankrike där viss typ av royalty undantas från beskattning i källstaten och andra royaltybetalningar beskattas med en lägre procentsats. Det är ersättning för nyttjandet av, eller rätten att nyttja, upphovsrätt till litterärt, artistiskt eller vetenskapligt verk inklusive biograffilm, film eller band för radio- eller televisionsutsändning som inte får beskattas i källstaten. Övriga royaltybetalningar får beskattas med högst 10 procent av royaltyns bruttobelopp. Avtalet mellan Namibia och Frankrike tillämpas av Namibia fr.o.m. den 1 januari 2000 när det gäller källskatter och den 1 mars 2000 när det gäller övriga skatter. Eftersom övriga villkor i MFN-klausulen är uppfyllda påverkar det tillämpningen av artikel 12 i avtalet mellan Sverige och Namibia från samma tidpunkter.

Observera att ersättning för nyttjandet av, eller rätten att nyttja, patent, hemligt recept eller hemlig tillverkningsmetod eller för upplysning om erfarenhetsrön av industriell eller vetenskaplig natur, inte berörs av MFN-klausulen eftersom procentsatsen är lägre i det svenska avtalet med Namibia.

Sammanfattningsvis ska royaltyartikeln tillämpas på följande sätt:

  • Ersättning för nyttjandet av, eller rätten att nyttja, upphovsrätt till litterärt, artistiskt eller vetenskapligt verk inklusive biograffilm, film eller band för radio- eller televisionsutsändning beskattas endast i hemviststaten.
  • Ersättning för nyttjandet av, eller rätten att nyttja, patent, hemligt recept eller hemlig tillverkningsmetod eller för upplysning om erfarenhetsrön av industriell eller vetenskaplig natur får beskattas i källstaten med högst 5 procent.
  • Övriga royaltyersättningar får beskattas i källstaten med högst 10 procent.

Lydelsen i den aktiverade MFN-klausulen

Den aktiverade MFN-klausulen finns i artikel 12 punkt 7 och lyder på följande sätt:

7. Om Namibia efter tidpunkten för undertecknandet av detta avtal ingår ett avtal för undvikande av dubbelbeskattning med en tredje stat, som är medlem i Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling, (OECD), vid denna tidpunkt, och i avtalet överenskommer att undanta royalty som härrör från Namibia från namibisk skatt på royalty eller att begränsa skattesatsen som anges i punkt 2, tillämpas sådant undantagande eller lägre skattesats som om det hade föreskrivits i punkt 2.

Artikel 12 (royalty) i skatteavtalet mellan Sverige och Namibia

Det är punkt 2 i artikel 12 som är berörd av MFN-klausulen men här återges punkterna 1–3 för att sätta in bestämmelsen i sitt sammanhang:

1. Royalty, som härrör från en avtalsslutande stat och som betalas till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten, får beskattas i denna andra stat.

2. Royaltyn får emellertid beskattas även i den avtalsslutande stat från vilken den härrör, enligt lagstiftningen i denna stat, men om mottagaren har rätt till royaltyn, får skatten inte överstiga 15 procent av royaltyns bruttobelopp. Om royaltyn betalas på grund av patent, hemligt recept eller hemlig tillverkningsmetod eller för upplysning om erfarenhetsrön av industriell eller vetenskaplig natur, får skatten, utan hinder av föregående mening, inte överstiga 5 procent av royaltyns bruttobelopp.

3. Med uttrycket "royalty" förstås i denna artikel varje slags betalning som tas emot såsom ersättning för nyttjandet av eller för rätten att nyttja upphovsrätt till litterärt, konstnärligt eller vetenskapligt verk, häri inbegripet biograffilm och film eller band för radio- eller televisionsutsändning, patent, varumärke, mönster eller modell, ritning, hemligt recept eller hemlig tillverkningsmetod samt för nyttjandet av eller för rätten att nyttja industriell, kommersiell eller vetenskaplig utrustning som innefattar överföring av tekniskt kunnande eller för upplysning om erfarenhetsrön av industriell, kommersiell eller vetenskaplig natur.

Artikel 12 (royalty) i skatteavtalet mellan Namibia och Frankrike

Punkterna 1–4 i artikel 12 har följande lydelse i den engelska versionen av skatteavtalet mellan Namibia och Frankrike. Dessa återges här för att det ska gå att göra en jämförelse med den nya tillämpningen av artikel 12 i avtalet mellan Sverige och Namibia:

1. Royalties arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. However, such royalties may also be taxed in the Contracting State in which they arise and according to the laws of that State, but if the recipient is the beneficial owner of the royalties, the tax so charged shall not exceed 10 per cent of the gross amount of the royalties.

3. Notwithstanding the provisions of paragraph 2, any royalty as is mentioned in paragraph 1, which consists of payments of any kind received as a consideration for the use of, or the right to use, any copyright or similar right, shall be taxable only in the Contracting State of which the recipient is a resident, if such recipient is the beneficial owner of the payments.

4. The term "royalties" as used in this Article means payments of any kind received as a consideration for the use of, or the right to use, any copyright of literary, artistic or scientific work including cinematograph films, or films or tapes used for radio or television broadcasting, any patent, trade mark, design or model, plan, secret formula or process, or for the use of, or the right to use, industrial, commercial, or scientific equipment, or for information concerning industrial, commercial or scientific experience.

MFN-klausuler i skatteavtalet med Namibia som inte har aktiverats

De MFN-klausuler som såvitt Skatteverket känner till inte har aktiverats i skatteavtalet med Namibia rör utdelning och ersättning för företagsledning, rådgivning och tekniska tjänster. De innebär att utdelning kan undantas från beskattning i källstaten eller att beskattning ska ske till en lägre procentsats än den som anges i avtalet om förutsättningarna i klausulerna är uppfyllda. Detsamma gäller ersättning för företagsledning, rådgivning och tekniska tjänster. Beträffande utdelning gäller MFN-klausulen även storleken på det innehav som ger rätt till en lägre källskatt.

Klausulen om

  • utdelning finns i artikel 10 punkt 6
  • ersättning för företagsledning, rådgivning och tekniska tjänster finns i artikel 21 punkt 7.

Referenser på sidan

Övrigt

  • Skatteavtal [1]