OBS: Detta är utgåva 2021.17. Sidan är avslutad 2023.

Ett företag har rätt till omställningsstöd om det uppfyller de grundläggande förutsättningarna i 5 och 6 §§ FOM3.

Förutsättningar för att omställningsstöd ska kunna lämnas

I 5 och 6 §§ FOM3 anges de grundläggande förutsättningar, utöver de krav som följer av 1-3 §§ LOM, som måste vara uppfyllda för att omställningsstöd ska beviljas:

Nytt: 2021-04-06

  • Nettoomsättningen ska ha minskat med mer än 30 procent för stödperioden mars respektive april 2021.

Nytt: 2021-04-06

Ansökan måste göras senast den 30 juni 2021.

Den 6 april 2021 förlängdes stödet till stödperioden mars 2021 och den 3 maj 2021 för stödperioden april 2021. För dessa perioder är sista ansökningsdagen den 30 juni 2021.

Särskilda regler gäller också för vissa ombildningar av enskild näringsverksamhet till aktiebolag.

Minskad nettoomsättning med mer än 40 procent (augusti–oktober 2020)

För att ett företag ska kvalificera sig för omställningsstöd för stödperioden augusti–oktober 2020 ska företagets sammanlagda nettoomsättning för augusti-oktober 2020 ha minskat med mer än 40 procent i jämförelse med motsvarande period 2019 (5 § första stycket FOM3).

Exempel minskad nettoomsättning med mer än 40 procent (augusti–oktober 2020)

Företaget hade under perioden augusti–oktober 2019 en nettoomsättning om 1 000 000 kr. Företagets nettoomsättning under perioden augusti–oktober 2020 var 400 000 kr.

Företagets nettoomsättning för perioden augusti–oktober 2020 (400 000 kr) är 60 procent lägre än nettoomsättningen motsvarande period 2019 då den uppgick till 1 000 000 kr.

((1 000 000 kr - 400 000 kr) / 1 000 000 kr) = 0,6 (60 %)

Denna beräkning visar att kravet i 5 § första stycket FOM3 är uppfyllt, nämligen att nettoomsättningen under augusti–oktober 2020 är mer än 40 procent lägre än under motsvarande period 2019.

Minskad nettoomsättning med mer än 30 procent (november–december 2020 samt januari–februari 2021)

För att ett företag ska kvalificera sig för omställningsstöd för stödperioderna november och december 2020 samt januari och februari 2021 ska företagets sammanlagda nettoomsättning för stödperioderna ha minskat med mer än 30 procent i jämförelse med motsvarande referensperioder 2019 (5 § andra stycket FOM3).

Minskad nettoomsättning med mer än 30 procent mars–april 2021

Läs mer om vad som menas med stödperiod, referensperiod, fasta kostnader och nettoomsättning i detta sammanhang.

Detta innebär att ett nystartat företag som inte har haft någon omsättning under någon av perioderna augusti–oktober 2019 och november–december 2019 respektive januari och februari 2019 samt mars och april 2019 inte kommer att kunna kvalificera sig för stödet. Detsamma gäller säsongsföretag som inte har någon omsättning under augusti-oktober och november–december 2019 och januari–februari 2019 samt mars och april 2019. Om en omstrukturering har skett t.ex. genom att en verksamhet har överförts till ett annat aktiebolag, räknas endast den omsättning som skett hos det sökande företaget. Särskilda regler gäller dock för vissa ombildningar när en enskild näringsidkare nyligen har överfört hela verksamheten till ett nybildat aktiebolag (11 § FOM3).

Omsättningsminskningen ska bero på corona

Den minskade nettoomsättningen för stödperioderna jämfört med referensperioderna ska så gott som uteslutande bero på effekterna av spridningen av corona (6 § första stycket 1 FOM3). Det är ett krav som även följer av statsstödsregelverket. Avsikten är att omsättningsstödet inte ska ges till företag där omsättningstappet har andra orsaker än spridningen av corona.

Det kan vara svårt för många företag som drabbats av minskad omsättning att visa exakt vad omsättningstappet i det enskilda fallet beror på. Vissa antaganden kommer därför att behöva göras utifrån främst vilken bransch företaget verkar inom.

För företag inom exempelvis turism-, rese- och evenemangsindustrin, som statistiskt sett drabbats mycket hårt, får det i princip antas att nedgången i nettoomsättning så gott som uteslutande beror på effekterna av corona om inte särskilda omständigheter i det enskilda fallet talar för något annat. En sådan omständighet skulle kunna vara att företaget helt eller delvis har sålt eller avvecklat verksamheten.

För företag som är verksamma inom branscher som typiskt sett inte påverkats i större utsträckning av corona, exempelvis dagligvaruhandeln, kommer det däremot i praktiken att krävas mer långtgående bevisning om ett orsakssamband i det enskilda fallet.

Om företaget kan visa att det har påverkats av myndighetsåtgärder för att begränsa smittspridningen, exempelvis förordningen (2020:114) om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar eller Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 m.m. (HSLFFS 2020:12), är detta en omständighet som ska tillmätas särskild betydelse.

En ytterligare omständighet som kan beaktas är vilken omsättning företaget hade månaderna före stödperioderna. Om företagets nettoomsättning har varit stadig eller uppåtgående under lång tid kan en plötslig nedgång under stödperioderna i många fall antas bero på effekterna av corona. På motsatt vis kan en nedåtgående försäljningstrend som har visat sig redan före utbrottet av corona i normalfallet vara ett tecken på att nedgången under stödperioderna 2020 har andra orsaker (se motivuttalande till 4 § FOM i Fm 2020:8 s. 8).

Nettoomsättning på minst 250 000 kr

Företagets nettoomsättning ska under det räkenskapsår som avslutades närmast före den 1 maj 2020 ha uppgått till minst 250 000 kr. Det innebär att för företag som har bokslut den 30 april 2020 ska nettoomsättningen ha varit minst 250 000 kr (6 § första stycket 2 FOM3).

Om det räkenskapsår som avslutades närmast före den 1 maj 2020 är längre eller kortare än 12 månader, ska kravet på minsta nettoomsättning justeras i motsvarande mån (6 § andra stycket FOM3).

För att justera för ett kortare eller längre räkenskapsår ska företaget dividera antal dagar i räkenskapsåret med 365.

Stödet ska vara på minst 5 000 kr

Stödet som företaget ansöker om ska vara på minst 5 000 kr, beräknat enligt 12–19 §§ FOM3 (6 § första stycket 3 FOM3). Se Beräkning av stödet.

Företaget får inte göra vinstutdelningar eller vissa andra värdeöverföringar

Under perioden april 2020 till oktober 2021 får inte företaget göra vinstutdelningar eller vissa andra värdeöverföringar, eller fatta sådana beslut. Läs mer på sidan Särskilt om vinstutdelning och andra värdeöverföringar.

Företaget får inte ha ekonomiska svårigheter

Omställningsstöd får enligt 9 § FOM3 inte lämnas till företag i ekonomiska svårigheter. Läs om hur man gör bedömningen på sidan Särskilt om ekonomiska svårigheter.

Företaget måste ha försökt få försäkringsersättning, skadestånd och liknande ersättning samt annat statligt stöd först

För att ett företag ska kunna få omställningsstöd måste företaget ha gjort vad som skäligen kan krävas för att få försäkringsersättning, skadestånd och liknande ersättning men också annat statligt stöd för förlorad omsättning eller sådana kostnader som stödet kan beräknas på (6 § första stycket 5 FOM3).

Bestämmelsen tydliggör att omställningsstödet är sekundärt i förhållande till annan motsvarande ersättning och att företaget måste försöka ta del av sådan ersättning innan de kan beviljas omställningsstöd (se motivuttalande till 4 § FOM i Fm 2020:8 s. 8).

Företaget har inte tagit emot annat statligt stöd för sådana fasta kostnader som stödet beräknas på

Företaget har inte tagit emot annat statligt stöd för sådana fasta kostnader som stödet beräknas på (6 § första stycket 6 FOM3).

Om företaget har tagit emot ett sådant annat statligt stöd för fasta kostnader som avses i denna punkt medför det att företaget inte alls kan erhålla omställningsstöd. Bestämmelsen i 6 § 6 FOM3 är till skillnad mot tidigare reglering i FOM respektive FOM2 (där avräkning skulle göras) ett absolut hinder mot rätt till stöd enligt FOM3.

Detta gäller inte om det enda statliga stöd företaget har tagit emot är sådant stöd som beslutats enligt förordningen (2021:194) om omställningsstöd till vissa särskilt drabbade företag, se SFS 2021:831 (6 a § FOM3).

Om företaget däremot fått eller kommer att få ett annat statligt stöd som endast avser stöd för förlorad nettoomsättning, kan företaget fortfarande ha rätt till omställningsstöd. Är så fallet ska omställningsstödet minskas med det andra statliga stödet (17 § första stycket 3 FOM3).

Företaget får inte vara ett kreditinstitut eller ett värdepappersbolag

För att omställningsstöd ska få lämnas krävs att företaget inte är ett sådant företag som lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag tillämpas på eller är en utländsk juridisk person av motsvarande slag som bedriver verksamhet i Sverige genom en filial (6 § första stycket 7 FOM3).

Lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag är tillämplig på kreditinstitut och värdepappersbolag (1 kap. 1 § första stycket). Med kreditinstitut avses bankaktiebolag, sparbanker, medlemsbanker, kreditmarknadsföretag (kreditmarknadsbolag respektive kreditmarknadsföreningar) och Svenska skeppshypotekskassan. Med värdepappersbolag avses det som sägs i 1 kap. 4 b § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.

Företaget måste i vissa fall lämna uppgifter om sin verksamhet

För att kunna få omställningsstöd krävs det enligt 10 § FOM3 att företaget lämnar vissa uppgifter om sin verksamhet när stödet överstiger vissa belopp. Läs mer på sidan Särskilt om uppgiftslämnande.

Ansökan senast den 30 april 2021

Ansökan ska ha kommit in till Skatteverket senast den 30 april 2021 (6 § första stycket 8 FOM3).

Ansökan senast den 30 juni 2021

Ansökningstiden för mars 2021 är 6 april till och med 30 juni 2021 och för april 2021 är den 3 maj till och med 30 juni 2021.

Läs mer om ansökan om omställningsstöd.

Stödperiod respektive referensperiod

Med stödperioder menas de månader som företaget kan söka omställningsstöd för. Augusti–oktober 2020 är en stödperiod. November och december 2020 är en stödperiod, januari och februari 2021 är en stödperiod samt mars och april 2021 är ytterligare stödperioder (4 § första stycket FOM3).

Med referensperiod menas stödperiodens motsvarande månader 2019. För stödperioden augusti-oktober 2020 utgör augusti–oktober 2019 referensperiod och för stödperioden november och december 2020 utgör november och december 2019 referensperiod. För stödperioden januari och februari 2021 utgör januari och februari 2019 referensperiod och för stödperioden mars 2021 utgör mars 2019 referensperiod samt för stödperioden april 2021 utgör april 2019 referensperiod (4 § andra stycket FOM3).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Propositioner

  • Förordningsmotiv Fm 2020:8 Förordning om omställningsstöd [1] [2]