OBS: Detta är utgåva 2021.18. Visa senaste utgåvan.

I vissa situationer ska Skatteverket vägra att gå med på ett underhandsackord även om en ackordsuppgörelse kan vara ekonomiskt fördelaktig för staten.

Ett underhandsackord ska inte vara olämpligt från allmän synpunkt

När det gäller ackord för sådana offentligrättsliga fordringar som omfattas av BorgL är det lagstiftarens avsikt att staten ska ha ett något annorlunda förhållningssätt än andra borgenärer. Visserligen är det en självklar utgångspunkt för varje borgenär att ett ackord ska innebära en ekonomisk fördel för denne. Men för statens del får prövningen inte inskränka sig till enbart en snäv ekonomisk jämförelse mellan vad som erbjuds i ackordslikvid och vad staten kan få på annat sätt, t.ex. genom verkställighet hos Kronofogden, genom konkursutdelning eller genom personligt betalningsansvar. Skatteverket ska desssutom försäkra sig om att ett underhandsackord inte är olämpligt från allmän synpunkt. När det gäller ackord för fysiska personer som inte är näringsidkare är utrymmet för ett ackord begränsat, eftersom en utbredd möjlighet för fysiska personer att få ackord skulle kunna påverka den allmänna betalningsmoralen. Ett underhandsackord för fysiska personer som inte är näringsidkare får därför som regel anses vara olämpligt från allmän synpunkt, men utifrån omständigheterna i det enskilda fallet finns det ändå vissa möjligheter till ackord för privatpersoner.

I slutet av 1990-talet infördes därför ett uttryckligt lagstöd för att staten kan vägra att anta ett ackordsförslag trots att detta rent ekonomiskt skulle vara det bästa alternativet. Bland omständigheter som talar mot ett ackord nämndes i förarbetena särskilt brottsligt eller annat illojalt för­farande från företags­ledningens sida (prop. 1997/98:65 s. 60).

Här kommer vi att ge exempel på omständigheter som ska påverka bedömningen. Vissa omständigheter bör väga tyngre vid bedömningen än andra. Vidare kan i ett ackordsärende före­komma omständigheter som i och för sig inte utesluter en ackords­uppgörelse men som bör höja ackordsprocenten till borgenärskollektivet.

Ekonomisk brottslighet och näringsförbud

Har gäldenären (eller företrädaren) dömts för skattebrott eller andra ekonomiska brott bör ackord inte beviljas. Samma sak gäller om Skatteverket har gjort en brottsanmälan. Inte bara anmälan om brott utan redan misstanke om ekonomisk brottslighet kan utesluta möjligheten till ackord. Skatteverket ska dock göra en utred­ning och bedömning om de bakomliggande omstän­dig­heterna i varje enskilt fall.

Om det finns förutsättningar att döma en företagsledare till närings­förbud talar detta starkt mot ackord, även om grunden för näringsförbudet inte är ett brott.

Oklara skatteförhållanden, bortprioriterade skattebetalningar och spekulativa ageranden

För att Skatteverket ska kunna anta ett förslag om ackord bör ackords­sökanden ha fullgjort sin redovisningsskyldighet.

Eventuella skatteprocesser bör vara avslutade innan ackord kan medges. Skatteverket bör medverka till att skatteprocesser avslutas så fort som möjligt.

Om sökanden medvetet har underlåtit att betala skatter och avgifter för att i stället kunna betala andra borgenärer, så påverkar detta statens inställning negativt. En omständighet som kan tyda på detta är att skatte­skulderna är oproportionerligt stora i förhållande till storleken på övriga skulder och till verksamhetens omfattning.

Om gäldenären har använt pengar som borde använts för skatteinbetalning till spekulation är det en omständighet som talar mot att staten ska gå med på en ackordsuppgörelse. Med spekulation menas då högt risktagande som äventyrat statens rätt som borgenär. Även när skuldsättningen har sin grund i spekulativt agerande kan det vara olämpligt från allmän synpunkt att medge ett ackord. Så kan t.ex. vara fallet om gäldenären på ett överdrivet chansartat sätt bundit upp sig för höga lönekostnader, som verksamheten inte förmått bära.

Tidigare ekonomiska svårigheter

Bedömningen bör påverkas av om ackordssökanden haft tidigare avbetalningsplaner hos Kronofogden och hur dessa skötts.

Om sökanden vid något tidigare tillfälle beviljats ackord kan detta vara en försvårande omständighet som bör vägas in vid bedömningen.

Om sökanden tidigare har förekommit i konkurssammanhang så påverkar detta möjligheten till en ackordsuppgörelse på ett nega­tivt sätt. Är sökanden ett bolag så gäller detta även om före­trädaren eller närstående bolag förekommit i sådana sammanhang.

Likvidationsplikt, underlåten betalningsinställelse och återvinning

Om ansökan om ackord avser ett aktiebolag där verksamheten bedrivits efter det att likvidationsplikt inträtt kan detta påverka utgången i ärendet.

Ackordsansökan kan ha föregåtts av en betalningsinställelse men det behöver inte vara så. Huruvida betalningsinställelse gjorts ska alltid utredas för att klarlägga hur övriga borgenärer hanterats. Om betalningsinställelse inte har skett kan eventuellt andra borgenärer ha gynnats på statens bekostnad.

Omständigheter som tyder på att det finns återvinningsbara transaktioner talar för att ansökan bör avslås och att åter­vinnings­frågan får utredas inom ramen för konkurs.

Transaktioner med närstående

Om ackordssökanden fört över tillgångar till närstående eller på något annat sätt har undanhållit sina tillgångar från utmätning bör Skatteverket ta hänsyn till detta vid bedömningen.

För att minska skulderna bör i första hand närstående, såväl privatpersoner som bolag, helt avstå från sina fordringar utan kompensation. Om gäldenären är ett aktiebolag bör villkorade aktieägartillskott omvandlas.

Det bör räknas till ackordssökandens nackdel om gäldenärens företrädare har tagit ut lön, arvode eller pension som belastat företaget och som uppen­barligen överstiger vad som kan anses skäligt med hänsyn till företrädarens arbetsinsats, verksamhetens lönsamhet och omstän­dig­heterna i övrigt.

Konkurrens och tillståndspliktig verksamhet

En grundläggande förutsättning för att kunna rekonstruera en verksamhet genom ackord är att det finns förutsättningar att i fort­sättningen bedriva den lönsamt. Gäldenären ska inte riskera att på nytt hamna i betalningssvårigheter. Det kan vara så att över­etablering inom en viss bransch har varit en starkt bidragande orsak till gäldenärens problem. Detta bör beaktas vid bedömningen av företagets framtid.

Det har diskuterats om ett ackordsförslag ska kunna avslås enbart på den grunden att ett sådant ackord skulle kunna rubba konkurrensen på marknaden. I förarbetena anges att konkurrensförhållandena kan vara sådana att det framstår som stötande att godta ackordet (prop. 1997/98:65 s. 78).

Vilken effekt företagets framtida verk­samhet kan ha för konkurrerande företag kan dock inte inverka på bedömningen. Det ska inte vara svårare att få ett ackord av det skälet att företaget verkar i en konkurrens­utsatt bransch. En annan sak är att konkurrensskäl kan ha medverkat till att verksamheten bedrivits på ett spekulativt sätt, vilket gör att det framstår som stötande att medge ett ackord.

Vissa typer av näringsverksamhet kräver någon form av auktorisation eller tillstånd, t.ex. advokatverksamhet, revisionsverk­samhet, åkeriverksamhet och restauranger med utskänknings­tillstånd. Vid prövningen bör Skatteverket beakta om gäldenären efter ett genomfört ackord uppfyller de krav som gäller för auktorisa­tionen eller tillståndet.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Lag (2007:324) om Skatteverkets hantering av vissa borgenärsuppgifter [1]

Propositioner

  • Proposition 1997/98:65 Reformerat förhandsbesked i skattefrågor, m.m. [1] [2]