OBS: Detta är utgåva 2021.18. Visa senaste utgåvan.

Ett företag får under vissa förutsättningar värdera lager av råvaror och förnödenheter till en bestämd mängd och ett fast värde i redovisningen.

Du får här veta de viktigaste principerna i respektive regelverk och du behöver läsa regelverken för en fullständig bild.

Vad är förnödenheter?

Med förnödenheter avses sådana tillgångar som används i ett företags normala tillverkningsprocess. Exempel på förnödenheter är bränsle, smörjmedel, slipmaterial, rengöringsmedel, städmaterial och tillsatsmaterial.

Till förnödenheter räknas inte tillgångar av stadigvarande karaktär, d.v.s. anläggningstillgångar som reservmaskiner och specialverktyg.

Värdering av råvaror och förnödenheter

Som huvudregel värderas råvaror och förnödenheter enligt reglerna om varulager.

Lager av råvaror och förnödenheter får dock tas upp till en bestämd mängd och ett fast värde enligt 4 kap. 12 § ÅRL om följande tre förutsättningar är uppfyllda:

  • råvarorna och förnödenheterna omsätts
  • råvarorna och förnödenheternas sammantagna värde är av underordnad betydelse för företaget
  • råvarorna och förnödenheternas kvantitet, värde och sammansättning varierar inte väsentligt.

Regeln innebär att råvarorna och förnödenheterna tas upp till ett visst belopp som är detsamma varje räkenskapsår. Regeln är en förenklingsregel.

Att tillgångarna ”omsätts” betyder att de successivt förnyas och att de därför håller sig på en jämn nivå. Vidare ska värdet på tillgångarna vara av underordnad betydelse för företaget. Bedömningen måste ske mot bakgrund av förhållandena i det enskilda företaget (prop. 1995/96:10 s. 209).

K1: förenklat årsbokslut

De två regelverken om förenklat årsbokslut, BFNAR 2006:1 Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut och BFNAR 2010:1 Ideella föreningar och registrerade trossamfund som upprättar förenklat årsbokslut, innehåller inga särskilda värderingsregler för lager av råvaror och förnödenheter. Värderingen av lager av råvaror och förnödenheter följer reglerna i K1 om varulagervärdering.

Årsbokslut

Som huvudregel värderas lager av råvaror och förnödenheter enligt reglerna om varulager.

Företag som tillämpar BFNAR 2017:3 Årsbokslut kan tillämpa reglerna om att lager av råvaror och förnödenheter får tas upp till en bestämd mängd och ett fast värde. Det innebär att råvaror och förnödenheter som omsätts och vars sammantagna värde är av underordnad betydelse för företaget får tas upp till en bestämd mängd och ett fast värde om deras kvalitet, värde och sammansättning inte varierar väsentligt (4 kap. 12 § ÅRL)

I det allmänna rådet förtydligas att värdet inte ska anses variera väsentligt om postens sammantagna värde kan antas ligga inom intervallet plus/minus 20 procent av det redovisade värdet (BFNAR 2017:3 punkt 11.6).

K2: årsredovisning i mindre företag

Som huvudregel värderas lager av råvaror och förnödenheter enligt reglerna i K2 om varulager.

Företag som tillämpar BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag (K2) kan tillämpa reglerna om att lager av råvaror och förnödenheter får tas upp till en bestämd mängd och ett fast värde. Det innebär att råvaror och förnödenheter som omsätts och vars sammantagna värde är av underordnad betydelse för företaget får tas upp till en bestämd mängd och ett fast värde om deras kvalitet, värde och sammansättning inte varierar väsentligt (4 kap. 12 § ÅRL).

I det allmänna rådet förtydligas att värdet inte ska anses variera väsentligt om postens sammantagna värde kan antas ligga inom intervallet plus/minus 20 procent av det redovisade värdet (BFNAR 2016:10 punkt 12.6).

K3: årsredovisning och koncernredovisning

Företag som tillämpar BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3) värderar som huvudregel lager av råvaror och förnödenheter enligt reglerna i K3 om varulager (BFNAR 2012:1 punkt 13.13). Däremot får företagen tillämpa regeln i årsredovisningslagen om att de kan tas upp till en bestämd mängd och ett fast värde. Det innebär att råvaror och förnödenheter som omsätts och vars sammantagna värde är av underordnad betydelse för företaget får tas upp till en bestämd mängd och ett fast värde om deras kvalitet, värde och sammansättning inte varierar väsentligt (4 kap. 12 § ÅRL). Någon ytterligare vägledning finns inte i det allmänna rådet.

Företag som följer internationella redovisningsregler

Enligt de internationella redovisningsreglerna finns det ingen möjlighet för ett företag att värdera lager av råvaror och förnödenheter till en bestämd mängd och ett fast värde motsvarande 4 kap. 12 § ÅRL. Värderingen av lager av råvaror och förnödenheter ska därför värderas enligt de internationella redovisningsreglerna om varulagervärdering.

Företag tillämpar Finansinspektionens föreskrifter

Kreditinstitut och värdepappersbolag ska som huvudregel tillämpa de internationella redovisningsreglerna eller alternativa regler i RFR 2 Redovisning för juridiska personer, om det är förenligt med ÅRKL och Finansinspektionens föreskrifter. Läs om hur kreditinstitut och värdepappersbolag ska tillämpa föreskrifterna.

Motsvarande regler finns för försäkringsföretag som tillämpar ÅRFL. Läs om hur försäkringsföretag ska tillämpa Finansinspektionens regler.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Propositioner

  • Proposition 1995/96:10 Års- och koncernredovisning [1]

Övrigt

  • BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3) [1]
  • BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag (K2) [1]
  • BFNAR 2017:3 Årsbokslut [1]