OBS: Detta är utgåva 2021.18. Visa senaste utgåvan.

Den nuvarande lagen om svenskt medborgarskap gäller från den 1 juli 2001. När Skatteverket bedömer om en person är svensk medborgare kan verket i vissa fall tillämpa äldre bestämmelser om svenskt medborgarskap.

Svenskt medborgarskap enligt tidigare gällande lagstiftning

I äldre svensk medborgarskapslagstiftning försökte man i möjligaste utsträckning undvika att en person förvärvade fler än ett medborgarskap. Enligt den nuvarande svenska medborgarskapslagen får en svensk medborgare även ha andra medborgarskap.

Lagen (2001:82) om svenskt medborgarskap trädde i kraft den 1 juli 2001 och ersatte 1950 års lag (1950:382) om svenskt medborgarskap. Det har gjorts vissa förändringar i medborgarskapslagen sedan ikraftträdandet den 1 juli 2001, bland annat har förändringar skett om förvärv av svenskt medborgarskap vid födelsen som gäller från den 1 april 2015.

När Skatteverket bedömer om en person är svensk medborgare kan det i vissa fall vara nödvändigt att känna till äldre bestämmelser om svenskt medborgarskap, t.ex. vilka regler som gällde när personen föddes.

Regler från den 1 januari 1925 till den 31 december 1950

Ett barn förvärvade svenskt medborgarskap vid födelsen om ettdera av följande kriterier var uppfyllt:

 • Fadern var svensk medborgare och gift med barnets mor.
 • Modern var svensk medborgare och inte gift med barnets far.

Bestämmelserna finns i lag den 23 maj 1924 (nr 130) om förvärv och förlust av svenskt medborgarskap.

Regler från den 1 januari 1951 till den 31 december 1976

Ett barn förvärvade svenskt medborgaskap vid födelsen om något av följande kriterier var uppfyllt:

 • Fadern var svensk medborgare och gift med barnets mor.
 • Modern var svensk medborgare och inte gift med barnets far.
 • Barnet var fött i Sverige inom äktenskap av en mor med svenskt medborgarskap och barnet inte förvärvade faderns utländska medborgarskap.
 • Barnet var fött i Danmark, Norge (1951–1976) eller Finland (1969–1976) inom äktenskap av en mor med svenskt medborgarskap och barnet förvärvade inte faderns utländska medborgarskap.

Regler från den 1 januari 1977 till den 30 juni 1979

Ett barn förvärvade svenskt medborgarskap vid födelsen om något av följande kriterier var uppfyllt:

 • Fadern var svensk medborgare och gift med barnets mor.
 • Fadern var avliden men vid sin död svensk medborgare och gift med barnets mor.
 • Modern var svensk medborgare och inte gift med barnets far eller änka efter honom.
 • Modern var svensk medborgare och gift med barnets far eller änka efter honom och barnet förvärvade inte faderns utländska medborgarskap.

Regler från den 1 juli 1979 till den 30 juni 2001

Ett barn förvärvade svenskt medborgarskap vid födseln om något av följande kriterier var uppfyllt:

 • Modern var svensk medborgare.
 • Fadern var svensk medborgare och gift med barnets mor.
 • Fadern var avliden men var vid sin död svensk medborgare och var gift med barnets mor.

Barn som inte hade förvärvat svenskt medborgarskap vid födelsen enligt lagstiftningen före den 1 juli 1979 kunde under en övergångsperiod förvärva svenskt medborgarskap genom en anmälan till Statens invandrarverk (Migrationsverket). En sådan anmälan kunde göras fram till den 1 juli 1982 och gällde för barn under 18 år.

Regler från den 1 juli 2001 till den 31 mars 2015

Ett barn förvärvade svenskt medborgarskap vid födelsen om något av följande kriterier var uppfyllt:

 • Modern var svensk medborgare.
 • Fadern var svensk medborgare och gift med barnets mor,
 • Fadern var svensk medborgare, inte gift med barnets mor och barnet föddes i Sverige.
 • Fadern var avliden men vid sin död svensk medborgare och gift med barnets mor.
 • Fadern var avliden men var vid sin död svensk medborgare, inte gift med barnets mor och barnet föddes i Sverige.

Föräldraskap likställs med faderskap

Sedan den 1 juli 2005 likställs den kvinna som är förälder till ett barn enligt 1 kap 9 § FB med en person som är far till ett barn vid tillämpningen av bestämmelserna om förvärv av svenskt medborgarskap vid födelsen.

Äldre regler om förlust av svenskt medborgarskap

I 1950 års medborgarskapslag fanns det regler om förlust av svenskt medborgarskap som gällde till den 30 juni 2001 (7 § punkt 1–4). En person förlorade automatiskt sitt svenska medborgarskap om något av följande kriterier var uppfyllt:

 • Vid förvärv av utländskt medborgarskap efter ansökan eller uttryckligt samtycke.
 • Vid förvärv av utländskt medborgarskap genom inträde i allmän tjänst i ett annat land.
 • Om ett barn var under 18 år och ogift när någon av barnets föräldrar på sätt som anges ovan förvärvade utländskt medborgarskap samt att den föräldern var vårdnadshavare för barnet.
 • Om ett barn var under 18 år, ogift och saknade hemvist i Sverige när en förälder förvärvade utländskt medborgarskap genom att ingå äktenskap med den andre föräldern. Detsamma gällde om barnet efter äktenskapet men före 18 års ålder flyttade utomlands och då fortfarande var utländsk medborgare (bestämmelsen upphörde den 30 juni 1979).

Övergångsbestämmelser till lagen om svenskt medborgarskap

Lagen (2001:82) om svenskt medborgarskap innehåller även övergångsbestämmelser. En del av dessa har begränsad giltighetstid.

Förlust av svenskt medborgarskap vid förvärv av annat medborgarskap

Fram till den 1 juli 2002 gällde fortfarande regeln i 7 § lagen (1950:382) om svenskt medborgarskap om förlust av svenskt medborgarskap vid förvärv av medborgarskap i Belgien, Danmark, Frankrike, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Norge, Tyskland och Österrike (Övergångsbestämmelserna till MedbL, punkt 1).

Förvärv av svenskt medborgarskap för ett barn fött i Sverige före den 1 juli 2001

Ett barn som föddes i Sverige före den 1 juli 2001 och som hade en svensk far som inte var gift med barnets utländska mor hade rätt att förvärva svenskt medborgarskap efter anmälan. Det krävdes att barnets svenske far gjorde anmälan till Migrationsverket före den 1 juli 2003 och att barnet då var under 18 år (Övergångsbestämmelserna till MedbL, punkt 2).

Förvärv av svenskt medborgarskap för adoptivbarn

Ett barn som adopterats före den 1 juli 2001 och som skulle ha blivit svensk medborgare om 3 § MedbL hade gällt vid tidpunkten för adoptionsbeslutet kunde förvärva svenskt medborgarskap efter anmälan. Det krävdes att beslutet om adoption hade fattats den 1 juli 1992 eller senare, att anmälan gjordes av barnets vårdnadshavare till Migrationsverket före den 1 juli 2003 och att barnet då var under 18 år (Övergångsbestämmelserna till MedbL, punkt 3).

Förlust av svenskt medborgarskap enligt 1950 års lag

En person som förlorat sitt svenska medborgarskap enligt 7 § i 1950 års medborgarskapslag kan från den 1 april 2015 återfå medborgarskapet efter en anmälan till Migrationsverket. Detta innebär att en person som automatiskt förlorat sitt svenska medborgarskap har möjlighet att på nytt förvärva svenskt medborgarskap. Det finns inget krav på att personen har hemvist i Sverige och bestämmelsen har ingen tidsgräns. Om en person återfår svenskt medborgarskap förvärvar även personens barn svenskt medborgarskap om förutsättningarna i 10 § MedbL är uppfyllda (Övergångsbestämmelserna till MedbL, punkt 4).

Barns förvärv av svenskt medborgarskap genom att föräldrarna ingår äktenskap

Den tidigare bestämmelsen i 4 § MedbL (legitimation) upphörde att gälla den 31 mars 2015. Enligt en övergångsbestämmelse gäller bestämmelsen fortfarande för barn födda före den 1 april 2015 (lag 2014:481 punkt 2).

Enligt den tidigare bestämmelsen i 4 § MedbL förvärvar ett ogift barn under 18 år som är fött i utlandet svenskt medborgarskap om barnets svenska far efter barnets födelse ingår äktenskap med barnets utländska mor. En förutsättning är att faderskapet är rättsligen fastställt. Barnet blir svensk medborgare från tidpunkten för föräldrarnas äktenskap.

Anmälan om svenskt medborgarskap för barn födda i utlandet

Den tidigare bestämmelsen i 5 § MedbL om anmälan om svenskt medborgarskap för barn födda i utlandet av en ogift utländsk mor upphörde att gälla den 31 mars 2015. Om barnets far var svensk medborgare sedan barnets födelse kunde han anmäla önskemål om svenskt medborgarskap för barnet till Migrationsverket innan barnet fyllde 18 år. Enligt en övergångsbestämmelse gäller bestämmelsen fortfarande för barn födda före den 1 april 2015 (lag 2014:481 punkt 2).

Om ett barn förvärvar svenskt medborgarskap enligt bestämmelsen förvärvar även hens ogifta barn svenskt medborgarskap om förutsättningarna i 10 § MedbL är uppfyllda (lag 2014:481 punkt 2).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

 • Föräldrabalk (1949:381) [1]
 • Lag (2001:82) om svenskt medborgarskap [1] [2] [3]