OBS: Detta är utgåva 2021.18. Sidan är avslutad 2023.

Om ett barn flyttar ska vårdnadshavarna gemensamt anmäla det till Skatteverket. Det finns särskilda regler för var ett barn ska vara folkbokfört.

Anmälan vid gemensam vårdnad

Om ett barn har två vårdnadshavare gäller rätten och skyldigheten att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter vårdnadshavarna gemensamt (6 kap. 13 § FB).

En anmälan om flyttning för ett barn under 18 år ska göras skriftligen av barnets vårdnadshavare (23 och 30 §§ FOL). För att Skatteverket ska kunna fastställa att en anmälan har gjorts av behörig ingivare måste den vårdnadshavare som inte gjort anmälan lämna sitt samtycke till den. Ett samtycke kan lämnas via brev, e-post eller tjänsten Lämna samtycke. Samtycke till anmälan kan inte lämnas per telefon.

Ett barn som fyllt 16 år har själv rätt att anmäla flyttning (30 § FOL). Om flyttanmälan enbart är undertecknad av barnet behöver den inte kompletteras med vårdnadshavarnas samtycke.

Vårdnadshavare måste få möjlighet att samtycka

Om ett barn under 18 år flyttar och endast en av vårdnadshavarna anmäler flyttning ska den andra vårdnadshavaren alltid underrättas och ges tillfälle att samtycka till flyttanmälan för barnet. Detta gäller oavsett om barnet flyttar ensamt eller tillsammans med den som anmält flyttning och oavsett om barnet redan tidigare flyttat på detta sätt.

Om ett barn har fyllt 16 år och flyttar tillsammans med den ena vårdnadshavaren och båda har skrivit under anmälan, krävs inget samtycke från den andra vårdnadshavaren. I och med att barnet själv skrivit under flyttanmälan så behöver den inte kompletteras med den andra vårdnadshavarens underskrift.

Vårdnadshavare kan samtycka elektroniskt

En vårdnadshavare som anmäler flytt för sitt barn via e-tjänsten flyttanmälan har möjlighet att aktivera Lämna samtycke. Det innebär att den vårdnadshavare som inte är medflyttande kan gå in på tjänsten Lämna samtycke på Skatteverkets hemsida och där svara på om hen samtycker till barnets flytt.

Om vårdnadshavare inte samtycker

Om den andra vårdnadshavaren inte samtycker till flyttanmälan eller inte svarar på Skatteverkets förfrågan avvisas anmälan som gjorts för barnet (30 § FOL). Skatteverket ska därefter utreda var barnet ska vara folkbokfört och eventuellt folkbokföra barnet utan anmälan (34 § FOL).

Skatteverket får bestämma att barnets nya folkbokföring ska gälla från och med den dag då vårdnadshavaren folkbokfördes på fastigheten. Detta gäller endast när en förälder flyttar tillsammans med barnet. Om det kommer in en egen anmälan för barnet kan, enligt Skatteverkets bedömning, barnet ändå folkbokföras från och med den dag vårdnadshavaren folkbokfördes. Det krävs då att anmälan för barnet gäller till samma fastighet och normalt samma flyttningsdatum som för vårdnadshavaren. Dessutom ska anmälan för barnet komma in inom en vecka från det när vårdnadshavarens anmälan kom in till Skatteverket. I annat fall folkbokförs barnet utan anmälan på den nya fastigheten från och med samma dag som beslutet fattades (35 § andra stycket FOL).

Om vårdnadshavare samtycker

Skatteverkets bedömning om var ett barn ska folkbokföras grundar sig normalt på föräldrarnas uppgifter om barnets boende. Om vårdnadshavarna samstämmigt uppger att barnets faktiska boendeförhållanden ändrats kan detta godtas om det inte finns andra omständigheter som talar emot att uppgiften är riktig (7a § FOL). I samband med bedömningen kan det visa sig att barnet tidigare felaktigt folkbokförts i enlighet med en gemensam anmälan från vårdnadshavarna. Denna felaktiga folkbokföring kan påverka bedömningen vid en senare flyttning för barnet.

Bedömning av bosättning – den faktiska vistelsen avgör

Utgångspunkten är att ett barn under 18 år ska folkbokföras enligt samma regler som gäller för vuxna, d.v.s. det avgörande för Skatteverkets bedömning är var barnet regelmässigt tillbringar sin dygnsvila. Frågan om var ett barn ska vara folkbokfört avgörs därmed med utgångspunkt i de faktiska vistelseförhållandena. Exempelvis folkbokförs ett barn hos den förälder som barnet faktiskt bor tillsammans med, även om den andra föräldern är ensam vårdnadshavare.

Enkel bosättning – dygnsvilan avgör

Ett barn som regelmässigt tillbringar dygnsvilan hos enbart en förälder ska vara folkbokförd där (7 § FOL). Med enkel bosättning menas att barnet tillbringar sin dygnsvila hos en förälder mer än sex dagar i veckan eller i samma omfattning i tiden men med en annan förläggning i tiden.

Dubbel bosättning – faktisk vistelse på flera fastigheter

Om ett barn regelmässigt tillbringar sin dygnsvila på mer än en fastighet har barnet dubbel bosättning.

En förutsättning för att ett barns folkbokföring ska ändras när det ensamt flyttar mellan föräldrarnas bostäder är att det har skett någon förändring av de omständigheter som har betydelse för bedömningen av barnets egentliga hemvist (RÅ 1997 ref 8).

Ett barn som har dubbel bosättning ska folkbokföras i första hand enligt huvudregeln, i andra hand enligt dom eller avtal och i tredje hand enligt bedömning av egentligt hemvist.

Huvudregel: enligt vårdnadshavarnas överenskommelse

Ett barn får folkbokföras hos den av vårdnadshavarna som de båda kommer överens om. Förutsättningarna för detta är enligt 7 a § FOL att

 • föräldrarna har gemensam vårdnad om barnet, och
 • barnet har ett växelvis boende hos båda sina föräldrar.

Med uttrycket växelvis boende menas ett boende där barnet tillbringar sin dygnsvila hos sina vårdnadshavare i ”ungefär samma omfattning”. Vid beräkning av barnets dygnsvila hos respektive vårdnadshavare är en skillnad på en dygnsvila per månad eller i samma omfattning men med en annan förläggning av tiden fortfarande att betrakta som växelvis boende.

Barnets boende anges i dom eller avtal

Om det finns en dom eller ett avtal enligt föräldrabalken som anger vem av föräldrarna barnet ska bo hos kan det ligga till grund för barnets folkbokföring (prop. 2012/13:120 s. 93 f.). Det förutsätter att:

 • domen har vunnit laga kraft,
 • föräldrarna följer domen eller avtalet, och
 • det inte finns uppgifter som motsäger innehållet i domen eller avtalet.

Om Skatteverkets prövning av barnets folkbokföring görs i nära anslutning till tidpunkten för domen eller avtalet kan det fastställda boendeförhållandet ligga till grund för beslutet. Det förutsätter emellertid att det inte finns några omständigheter som talar emot det som anges i domen eller avtalet.

Av domen eller avtalet måste det framgå vilken fastighet och adress som barnet ska bo på för att det ska kunna folkbokföras där. Om vårdnadshavarna är överens om en annan bosättning för barnet än som framgår av domen eller avtalet, har de möjlighet att vända sig till socialnämnden och begära att nämnden godkänner ett nytt avtal.

Bedömning av egentligt hemvist

Om inte huvudregeln är tillämplig och det inte heller finns en dom eller ett avtal om ett barns boende som följs, ska barnet enligt Skatteverkets bedömning folkbokföras hos den förälder där det har sin egentliga hemvist, utifrån samtliga omständigheter. Det sker när Skatteverket ifrågasätter uppgifter i en gemensam anmälan eller när verket har för avsikt att fatta ett beslut på eget initiativ efter det en anmälan har avvisats på grund av att vårdnadshavares samtycke saknas.

Ursprungsbostad

Med ursprungsbostad menas den bostad där familjen senast var bosatt och folkbokförd tillsammans. När ett barn får dubbel bosättning genom att en förälder flyttar från den gemensamma bostaden bör det förhållandet att barnet tillbringar en natt mer i veckan hos den förälder som flyttar inte anses medföra att barnets folkbokföring ska ändras. Tillbringar barnet minst 40 procent av sin dygnsvila i ursprungsbostaden ska det vara folkbokfört där (KRNS 2016-01-18, mål nr 3531-15).

Tillfälliga avbrott i barnets regelmässiga dygnsvila påverkar inte bedömningen om var barnet ska vara folkbokfört. Det kan exempelvis röra sig om att barnet tillfälligt tillbringar mer av sin dygnsvila utanför ursprungsbostaden på grund av sjukdom eller under skollov. Om ett barn har bott cirka tre månader eller mer utanför ursprungsbostaden hos den andre föräldern får bedömningen om var barnet ska vara folkbokfört göras med utgångspunkt att det inte finns någon ursprungsbostad (KRNS 2016-01-18, mål nr 2293-15).

Om barnet tillbringar mindre än 40 procent av sin dygnsvila i ursprungsbostaden ska barnet i stället folkbokföras där det tillbringar flest dygnsvilor. När ett barn har folkbokförts på annan bostad än ursprungsbostaden har anknytning till den senare bostaden normalt brutits. Det gäller inte om barnet har folkbokförts på en annan bostad men har bott minst 40 procent i ursprungsbostaden hela tiden. I så fall ska barnet folkbokföras på nytt i ursprungsbostaden.

När barnet inte längre har någon anknytning till en ursprungsbostad så kan den enbart bli ursprungsbostad igen om familjen flyttar dit på nytt.

Ursprungsbostad saknas

Om båda föräldrarna har flyttat från ursprungsbostaden ska barnets folkbokföring utgå ifrån att det egentliga hemvist är hos den förälder där barnet tillbringar flest dygnsvilor.

Om ett barn tillbringar lika många dygnsvilor hos båda sina föräldrar eller om vårdnadshavarna lämnar olika uppgifter om var barnet sover, ska Skatteverket utreda var barnet får anses ha sitt egentliga hemvist med hänsyn till samtliga omständigheter. Barnet ska folkbokföras där det har sitt egentliga hemvist (7 § FOL).

Exempel på lika många dygnsvilor hos båda föräldrar är när barnet tillbringar udda veckor hos modern och jämna veckor hos fadern. Barnets egentliga hemvist ska vid nämnda situation avgöras med stöd av hur barnets boendesituation ser ut. Viktiga omständigheter vid bedömningen är

 • avståndet från bostäderna till skolan eller förskolan,
 • områdesnärhet,
 • aktuell bostad, och
 • övriga omständigheter.

Skatteverket ska vid bedömningen av barnets egentliga hemvist ta hänsyn till hela barnets boendesituation, dvs. samtliga omständigheter.

Avståndet till skola eller förskola är en viktig omständighet vid bedömningen om var ett barn har sitt egentliga hemvist. Ett barn saknar familj enligt folkbokföringslagens mening (prop. 2012/13:120 s.73). Om en vuxen person saknar familj så har arbetsplatsens placering en stor betydelse var hen ska vara folkbokförd (prop. 2012/13:120 s.149). Skatteverket anser därför att en arbetsplats placering för en vuxen person är jämförbart med närheten mellan föräldrarnas bostäder och skola eller förskola för ett barn. Avståndet mellan bostäderna och skola eller förskola mäts fågelvägen.

Områdesnärhet innebär att en av föräldrarnas bostad finns kvar i samma närområde där barnet tidigare har varit bosatt.

Aktuell bostad menas att den av barnets bostäder som har varit oförändrad för barnet under längst tid och där en av barnets vårdnadshavare är folkbokförd.

Övriga omständigheter är exempelvis om det finns en ensam vårdnadshavare, fritidsaktiviteter, dygnsvila hos andra personer än föräldrarna och om det finns ett avtal eller en dom om barnets boende som föräldrarna inte följer.

Studier

Ett barn under 18 år som studerar har sin egentliga hemvist tillsammans med sina föräldrar eller andra anhöriga och anses bosatt där även om hen på grund av skolgång regelmässigt tillbringar sin dygnsvila på en annan fastighet. Det samma gäller även för en studerande över 18 år så länge personen fortsätter en utbildning i grundskolan eller gymnasiet eller motsvarande grundutbildning som påbörjats innan hen fyllde 18 år. För en studerande under 18 år gäller däremot inte begränsning till någon särskild utbildningsform. Bestämmelsen gäller längst fram till att den studerande fyller 21 år (11 § FOL).

Om en elev börjar en påbyggnadskurs som ges på gymnasienivå inom Komvux efter det att hen fyllt 18 år kan detta normalt inte anses utgöra fortsättning av en tidigare påbörjad skolgång.

Undantag från bestämmelsen

Om en person studerar på högskole- och universitetsnivå omfattas inte hen av bestämmelserna i 11 § FOL. En vuxen student på en högskola eller ett universitet som har dubbel bosättning ska folkbokföras där hen med hänsyn till samtliga omständigheter har sin egentliga hemvist.

Bestämmelsen i 11 § FOL är inte heller tillämplig vid bedömningen av om ett barn ska folkbokföras i Sverige i samband med flyttning till Sverige eller om ett barn ska avregistreras som utflyttat från Sverige. Ett barn som enligt 3 § FOL har enkel bosättning i Sverige och som ska studera vid exempelvis en internatskola måste en bedömning göras av på vilken fastighet i Sverige barnet ska vara folkbokfört. Om barnets föräldrar eller annan anhörig är folkbokförda kan 11 § FOL vara tillämplig i bedömningen av barnets folkbokföring i Sverige. I övriga fall ska en bedömning göras enligt 7 § FOL av egentligt hemvist utifrån samtliga omständigheter. Motsvarande bedömning bör göras för ett barn som studerar i utlandet.

Om ett barns bosättning hos föräldrarna har upphört, t. ex. genom att det har blivit sambo på studieorten, är 11 § FOL inte tillämplig och barnet ska i stället folkbokföras på studieorten.

Bostad med särskild service för barn och ungdomar

Om ett barn under 18 år regelmässigt tillbringar sin dygnsvila i en annan bostad än sina föräldrars bostad på grund av ett beslut om boende i bostad med särskild service för barn och ungdomar anses barnet fortfarande vara bosatt hos sina föräldrar (11 § första stycket FOL).

Boendeformen bostad med särskild service för barn och ungdomar finns reglerad i 9 § p. 8 LSS. Bestämmelsen i 11 § FOL är begränsad till den boendeformen och avser normalt inte boende i familjehem. Om ett barn har blivit placerat i ett familjehem efter ett beslut enligt LSS gäller istället huvudregeln att barnet ska folkbokföras där det faktiskt vistas, alltså i familjehemmet. Om ett barn har placerats i ett HVB-hem eller i ett LVU-hem ska bestämmelsen i 9 § första stycket 3 FOL i stället tillämpas och barnet ska inte folkbokföras på institutionen.

En förutsättning för att bestämmelsen i 11 § FOL ska vara tillämplig är att kommunen har fattat ett beslut om att placera barnet i ett boende med särskild service.

En vistelse för ett barn i en bostad med särskild service ska behandlas på samma sätt som en vistelse för ett barn som på grund av grundskole- eller gymnasiestudier behöver tillbringa sin dygnsvila på en annan fastighet än föräldrarnas. Enligt bestämmelsen anses barnet fortfarande vara bosatt tillsammans med sina föräldrar och ska vara folkbokfört hos dem. Det gäller som längst till dess att barnet fyller 21 år (11 § andra stycket FOL).

Överklagande

Om ett barn står under vårdnad av två vårdnadshavare får ett beslut om barnets folkbokföring även överklagas av endast en av dem (40 § FOL). Läs mer om att överklaga.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Propositioner

 • Proposition 2012/13:120 Folkbokföringen i framtiden [1] [2] [3]

Övrigt

 • Kammarrätten i Stockholm 2016-01-18, mål nr 2293-15 [1]
 • Kammarrätten i Stockholm 2016-01-18, mål nr 3531-15 [1]
 • Regeringsrätten 1997-03-13, mål nr 1769-1995 [1]