OBS: Detta är utgåva 2021.18. Sidan är avslutad 2023.

ML:s bestämmelser om skattskyldighetens inträde och fakturering har betydelse för redovisningen av mervärdesskatt.

Läs också om skattskyldighetens inträde eller om redovisningsskyldigheten för mervärdesskatt.

Skattskyldigheten måste ha inträtt

Redovisningsskyldigheten kan inte inträda innan den aktuella transaktionen har medfört skattskyldighet. Det är därför viktigt att först avgöra om skattskyldighet för en transaktion har inträtt.

Faktureringsskyldighet och faktura

I 11 kap. ML finns bestämmelser om faktureringsskyldighet och fakturor. Dessa bestämmelser har betydelse för redovisningen av mervärdesskatt, inte minst för avdragsrätten för ingående skatt.

Bokföring

Redovisning av mervärdesskatten ska ske i takt med den löpande bokföringen enligt god redovisningssed. Andra affärshändelser än kontanta in- och utbetalningar ska bokföras så snart det kan ske (5 kap. 2 § BFL).

Vissa företag får dock dröja med att bokföra affärshändelserna till dess betalning sker (kontantmetoden). Bestämmelsen innebär att ett företag vars årliga nettoomsättning normalt uppgår till högst tre miljoner kronor får dröja med att bokföra affärshändelserna tills betalning sker. Vid räkenskapsårets slut ska dock samtliga obetalda fordringar och skulder bokföras.

Företag som omfattas av någon av de särskilda årsredovisningslagarna för finansiella företag eller är ett finansiellt holdingföretag som upprättar koncernredovisning enligt någon av dessa lagar får dock inte använda sig av kontantmetoden (5 kap. 2 § BFL).

Som en följd av detta finns två redovisningsmetoder för mervärdesskatten, nämligen faktureringsmetoden och bokslutsmetoden.

Senareläggning av bokföring

Alla regler om löpande bokföring, verifikationer, räkenskapsinformation m.m. finns i ett allmänt råd, BFNAR 2013:2 Bokföring, och finns kommenterad i den tillhörande vägledningen. Bokföringsnämnden har i det allmänna rådet förtydligat när bokföringen senast ska ske och när en senareläggning av bokföringen är förenlig med god redovisningssed.

Bokföringslagen ger i vissa fall en möjlighet att bokföra affärshändelser senare än huvudregeln i 5 kap. 2 § första stycket BFL. Läs mer på sidan Senarelägga bokföring.

Det finns inget krav att företaget bokför löpande med samma periodicitet som företaget redovisar mervärdesskatt. Enligt Skatteverkets uppfattning påverkar bokföringsnämndens allmänna råd om senareläggning för bokföring inte tidpunkten för redovisning av utgående och ingående skatt enligt mervärdesskattelagen.

Kompletterande information

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Bokföringslag (1999:1078) [1] [2] [3]
  • Mervärdesskattelag (1994:200) [1]

Övrigt

  • BFNAR 2013:2 Bokföring [1]