OBS: Detta är utgåva 2021.18. Visa senaste utgåvan.

FN har utarbetat ett modellavtal och en manual för internprissättning anpassade för utvecklingsländer.

Ett modellavtal för beskattning av inkomst särskilt för utvecklingsländerna

FN har utarbetat ett modellavtal för beskattning av inkomst som är särskilt anpassat för utvecklingsländerna (United Nations Model Double Taxation Convention between Developed and Developing Countries). Detta modellavtal kallas här för ”FN:s modellavtal”.

I artikel 9 i FN:s modellavtal (Article 9, Associated enterprises) finns en bestämmelse som motsvarar artikel 9 i OECD:s modellavtal. Syftet med artikeln är detsamma som syftet med artikel 9 i OECD:s modellavtal, nämligen att ett land ska ha möjlighet att korrigera en inkomst i det fall inkomsten blivit lägre till följd av att villkor avtalats som avviker från vad som skulle ha avtalats mellan oberoende parter. I artikel 9 i FN:s modellavtal finns emellertid en punkt (punkt 3) som saknar motsvarighet i OECD modellavtal. I punkt 3 i FN:s modellavtal anges att en avtalsslutande stat inte behöver göra en motsvarande justering om ett av företagen har påförts vissa straffavgifter.

FN:s manual för internprissättning

Till artikel 9 har FN utarbetat riktlinjer för hur artikeln och armlängdsprincipen närmare ska tillämpas. Den s.k. ”manualen” (UN Practical Manual on Transfer Pricing for Developing Countries) uppdaterades 2017 och är avsedd att vara i överensstämmelse med OECD:s riklinjer för internprissättning.