OBS: Detta är utgåva 2021.18. Visa senaste utgåvan.

Den som inte anmäler att en betalningsmottagare åberopar ett godkännande för F-skatt i ett uppenbart anställningsförhållande kan bli ansvarig för betalningsmottagarens skatter och avgifter.

Vem kan bli ansvarig?

Den som i sin näringsverksamhet betalar ut ersättning för arbete till någon som åberopar ett godkännande för F-skatt i ett anställningsförhållande ska anmäla detta (10 kap. 14 § SFL). Om utbetalaren inte gör en sådan anmälan kan utbetalaren göras ansvarig för skatter och avgifter på ersättningen.

Vilket belopp kan utbetalaren bli ansvarig för?

Beslutet om ansvar ska avse det belopp som kan behövas för att betala skatter och avgifter på ersättningen (59 kap. 7 § SFL). Skatten och avgifterna på ersättningen ska anses motsvara högst 60 procent av ersättningen (59 kap. 8 § första stycket SFL).

Om betalningsmottagaren betalar ut ersättning för arbete till andra avses med skatten och avgiften i stället skatteavdrag och arbetsgivaravgifter på den ersättning som har betalats ut till andra (59 kap. 8 § andra stycket SFL). Detta gäller inte om betalningsmottagaren är ett handelsbolag eller en utländsk delägarbeskattad juridisk person och ersättningen betalas till en delägare (59 kap. 8 § tredje stycket SFL).

Beslutet kan inte avse högre belopp än betalningsmottagarens obetalda skatter och avgifter. På grund av tekniska hinder, kan beslutet fattas tidigast när betalningsmottagaren är restförd och begränsas då till det belopp mottagaren är restförd med. Ett särskilt beslut om betalningsskyldighet för betalningsmottagaren behöver inte fattas eftersom denne redan är restförd.

När kan beslutet fattas?

Ett beslut om ansvar enligt 59 kap. 7 § SFL kan fattas till dess att statens fordran på betalningsmottagaren har preskriberats.

Hur ska beslutet om ansvar registreras och hur ska räntan beräknas?

Ett beslut om ansvar ska inte registreras på skattekontot (61 kap. 1 § första stycket SFL).

Hur räntan ska beräknas beskrivs på sidan Ränteberäkning för beslut enligt 59 kap SFL.

Regressrätt

En utbetalare som betalat skatt och avgift enligt 59 kap 7 1 SFL har rätt att kräva betalningsmottagaren på beloppet (59 kap. 9 § SFL). Om betalningen avser någon som har utfört arbete åt betalningsmottagaren och skatteavdrag inte har gjorts med rätt belopp vid utbetalningen, så får även den betalningsmottagaren krävas på ett belopp som motsvarar skatteavdraget.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar