OBS: Detta är utgåva 2021.18. Visa senaste utgåvan.

För vissa gåvor finns det formella krav för att de ska vara gällande mellan makarna eller mot makarnas borgenärer.

Formella krav på en gåva mellan makar

Makar kan ge varandra gåvor.

Gåva av lös egendom

För en gåva av lös egendom mellan makar finns normalt inga formkrav. För vissa typer av lös egendom finns däremot formkrav för överlåtelseavtalet t.ex. för bostadsrätt och tomträtt (6 kap. 4 § bostadsrättslagen [1991:614] och 13 kap. 7 §, 4 kap. 29 och 1 §§ JB).

Gåva av fast egendom

För en gåva av fast egendom mellan makar gäller i princip samma formkrav som vid ett köp. Makarna ska upprätta en skriftlig gåvohandling och den ska undertecknas av makarna. Handlingen ska också innehålla en förklaring om att givaren överlåter den fasta egendomen till mottagaren (4 kap. 29 och 1 §§ JB). Givarens namnteckning måste inte vara bevittnad för att gåvohandlingen ska uppfylla formkraven. Om bevittning saknas blir det däremot svårare för mottagaren att få lagfart (20 kap. 7 § 1 samt 8 § JB).

Löfte om gåva i framtiden

Ett löfte av en make eller maka att under äktenskapet ge den andra maken eller makan en gåva är inte bindande (8 kap. 2 § ÄktB).

Om makarna vill registrera en gåva

Det finns inte något äktenskapsrättsligt krav på att en gåva mellan makar ska ske skriftligen enligt äktenskapsbalken. Om makarna vill registrera en gåva som inte upprättats skriftligen måste makarna dock underteckna en handling som innehåller uppgifter om gåvan (16 kap. 2 § andra stycket ÄktB).

Från vilken tidpunkt blir en gåva mellan makar gällande mellan makarna?

En gåva mellan makar blir gällande mellan makarna när vad som gäller för fullbordande av gåva i allmänhet har uppfyllts eller när gåvan har registrerats enligt 16 kap. ÄktB.

Gåva av lös egendom

En gåva av lös egendom mellan makar blir bindande mellan makarna när den fullbordats, t.ex. när egendomen har överlämnats till mottagande make eller maka eller när gåvan registrerats av Skatteverket (8 kap. 1 § första stycket ÄktB).

Gåva av fast egendom

En gåva av fast egendom mellan makar blir bindande mellan makarna genom det skriftliga överlåtelseavtalet.

Från vilken tidpunkt blir en gåva mellan makar gällande mot borgenärerna?

En gåva mellan makar blir gällande mot givarens borgenärer när den har registrerats av Skatteverket (8 kap. 1 § andra stycket ÄktB). Detta gäller både fast och lös egendom.

Om gåvan är en personlig present kan den bli gällande gentemot givarens borgenärer även om den inte har registrerats (8 kap. 1 § andra stycket ÄktB).

Om det finns särskilda bestämmelser om inskrivning eller annan särskild registrering för visst slag av egendom, krävs det att dessa åtgärder har vidtagits för att gåvan ska bli gällande mot givarens borgenärer (8 kap. 1 § tredje stycket ÄktB).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Referenser inom äktenskapsregistret