OBS: Detta är utgåva 2022.14. Visa senaste utgåvan.

För vissa gåvor finns det formella krav för att de ska vara gällande mellan makarna eller mot makarnas borgenärer.

Nytt: 2022-02-02

Sidan har skrivits om för att bli mer tydlig. Avsnittet Gåva av lös egendom under rubriken Formella krav på en gåva mellan makar har förtydligats med en beskrivning av formkraven för en gåva av bostadsrätt eller en tomträtt. Avsnittet Gåva av lös egendom under rubriken Från vilken tidpunkt blir en gåva mellan makar gällande mellan makarna? har också förtydligats vad gäller när en gåva av en bostadsrätt eller en tomträtt blir gällande mellan makarna.

Formella krav på en gåva mellan makar

Makar kan ge varandra gåvor.

Gåva av lös egendom

För en gåva av lös egendom mellan makar finns normalt inga formkrav. För vissa typer av lös egendom finns däremot formkrav.

Gåva av bostadsrätt

Om en make eller maka vill ge en bostadsrätt till den andra maken eller makan ska makarna upprätta en skriftlig gåvohandling och den ska undertecknas av makarna. Handlingen ska också innehålla en uppgift om den lägenhet som överlåts (6 kap. 4 § bostadsrättslagen [1991:614]).

Gåva av tomträtt

För en gåva av tomträtt mellan makar gäller i princip samma formkrav som vid ett köp av fast egendom. Makarna ska upprätta en skriftlig gåvohandling och den ska undertecknas av makarna. Handlingen ska också innehålla en förklaring om att givaren överlåter tomträtten till mottagaren (13 kap. 7 §, 4 kap. 29 och 1 §§ JB).

Gåva av fast egendom

För en gåva av fast egendom mellan makar gäller i princip samma formkrav som vid ett köp. Makarna ska upprätta en skriftlig gåvohandling och den ska undertecknas av makarna. Handlingen ska också innehålla en förklaring om att givaren överlåter den fasta egendomen till mottagaren (4 kap. 29 och 1 §§ JB). Givarens namnteckning måste inte vara bevittnad för att gåvohandlingen ska uppfylla formkraven. Om bevittning saknas blir det däremot svårare för mottagaren att få lagfart (20 kap. 7 § 1 samt 8 § JB).

Löfte om gåva i framtiden

Ett löfte av en make eller maka att under äktenskapet ge den andra maken eller makan en gåva är inte bindande (8 kap. 2 § ÄktB).

Om makarna vill registrera en gåva

Om makarna vill registrera en gåva som inte upprättats skriftligen måste makarna underteckna en handling som innehåller uppgifter om gåvan (16 kap. 2 § andra stycket ÄktB).

Från vilken tidpunkt blir en gåva mellan makar gällande mellan makarna?

En gåva mellan makar blir gällande mellan makarna när vad som gäller för fullbordande av gåva i allmänhet har uppfyllts eller när gåvan har registrerats enligt 16 kap. ÄktB.

Gåva av lös egendom

En gåva av lös egendom mellan makar blir bindande mellan makarna t.ex. när egendomen har överlämnats till mottagande make eller maka (2–4 §§ lagen (1936:83) angående vissa utfästelser om gåva) eller när gåvan registrerats av Skatteverket (8 kap. 1 § första stycket ÄktB).

En gåva av bostadsrätt eller tomträtt mellan makar blir bindande mellan makarna genom det skriftliga överlåtelseavtalet.

Gåva av fast egendom

En gåva av fast egendom mellan makar blir bindande mellan makarna genom det skriftliga överlåtelseavtalet.

Från vilken tidpunkt blir en gåva mellan makar gällande mot borgenärerna?

En gåva mellan makar blir gällande mot givarens borgenärer när den har registrerats av Skatteverket (8 kap. 1 § andra stycket ÄktB). Detta gäller både fast och lös egendom.

Om gåvan är en personlig present kan den bli gällande gentemot givarens borgenärer även om den inte har registrerats (8 kap. 1 § andra stycket ÄktB).

Om det finns särskilda bestämmelser om inskrivning eller annan särskild registrering för visst slag av egendom, krävs det att dessa åtgärder har vidtagits för att gåvan ska bli gällande mot givarens borgenärer (8 kap. 1 § tredje stycket ÄktB).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Bostadsrättslag (1991:614) [1]
  • Jordabalk (1970:994) [1] [2] [3] [4] [5]
  • Lag (1936:83) angående vissa utfästelser om gåva [1]
  • Äktenskapsbalk (1987:230) [1] [2] [3] [4]

Referenser inom äktenskapsregistret