OBS: Detta är utgåva 2021.18. Visa senaste utgåvan.

Sveriges beskattningsrätt till en svensk pension kan begränsas när mottagaren av pensionen har hemvist i en annan stat enligt ett skatteavtal. Denna sida innehåller information om skatteavtalstillämpning på svensk pension för ett urval länder. Sidan kommer att utökas med information om fler länder.

Skatteavtalen i sin helhet finns under fliken Regler & ställningstaganden och rubriken Skatteavtal.

Nytt: 2021-12-17

Sidan har tillkommit för att underlätta tillämpningen av skatteavtal på svensk pension för person med hemvist i en annan stat enligt skatteavtal.

Pensionen måste vara skattepliktig enligt intern svensk rätt

För att Sverige ska kunna beskatta en svensk pension krävs att pensionen är skattepliktig enligt intern svensk rätt.

För en person som har flyttat till ett annat land sker beskattning av svensk pension enligt bestämmelserna i IL (i inkomstslaget tjänst) om personen är obegränsat skattskyldig efter utflytten och enligt SINK om personen är begränsat skattskyldig efter utflytten.

Skatteplikten för pensioner som beskattas enligt IL kan du läsa om under Pension. Vilka pensioner som är skattepliktiga enligt SINK kan du läsa om på sidan Pension och socialförsäkringsersättning.

Om pensionen är skattepliktig enligt intern rätt kan beskattningsrätten vara begränsad p.g.a. en bestämmelse i ett skatteavtal.

Hemvist enligt skatteavtal

För att en fysisk person ska kunna tillämpa ett skatteavtal måste hen ha hemvist i någon av de avtalsslutande staterna. Vid tillämpning av skatteavtalet kan bara en av staterna vara hemviststat. Om en person är obegränsat skattskyldig i båda staterna bedöms vilken av staterna personen har starkast anknytning till och som därför ska anses som hemviststat i avtalets mening. Vad som avses med hemvist enligt OECD:s modellavtal kan du läsa mer om på sidan Article 4 Resident.

Får en svensk pension beskattas här när en person har hemvist i annan stat enligt skatteavtal?

Om Sverige får beskatta en svensk pension när personen har hemvist i en annan stat enligt skatteavtal beror på vilken stat det gäller och vad för typ av pension hen har. I vissa fall har även personens medborgarskap betydelse.

Nedan redogörs för vad som gäller då en person har hemvist i en annan stat enligt ett skatteavtal med Sverige och berörd stat och uppbär svensk pension som är skattepliktig enligt intern svensk rätt (se ovan).

Skatteavtalstillämpning vid beskattning av pensioner kommenteras även på sidorna Article 18 Pensions, Article 19 Government Service och Article 21 Other Income.

Amerikas Förenta Stater (USA)

Om pensionen är skattepliktig enligt intern svensk rätt (se ovan) gäller nedanstående när personen har hemvist (se ovan) i USA enligt skatteavtalet med USA.

Hemvistartikeln i skatteavtalet med USA avviker från artikel 4 i OECD:s modellavtal.

 • Enligt artikel 19 punkt 1 beskattas pension och annan liknande ersättning som betalas ut på grund av privat (enskild) tjänst endast i USA. Bestämmelsen omfattar både periodiska utbetalningar och engångsbelopp eftersom orden ”annan liknande ersättning” finns med. Även efterlevandepensioner och liknande ersättningar omfattas förutsatt att de betalas på grund av tidigare anställning.
 • Artikel 19 punkt 1 omfattar även livränta (jfr definitionen i punkt 3), utan krav på att livräntan betalas ut på grund av tidigare anställning. Bestämmelsen är därför tillämplig på utbetalningar från privata pensionsförsäkringar och IPS-konton (jfr HFD 2012 ref. 4). Beskattning sker endast i USA.
 • I artikel 19 punkt 2 regleras pension och andra förmåner som betalas ut enligt socialförsäkringslagstiftningen. Pension som betalas ut enligt svensk socialförsäkringslagstiftning beskattas endast i Sverige. USA får inte utnyttja sin overriding taxing right (artikel 1 punkt 5).
 • I artikel 20 punkt 2 regleras beskattningsrätten till pension som betalas på grund av offentlig tjänst. Pension på grund av svensk offentlig tjänst beskattas endast i Sverige. Om personen är amerikansk medborgare beskattas dock pensionen endast i USA. Enligt punkt 3 ska artikeln inte tillämpas på pension som betalas på grund av arbete som utförts i samband med rörelse som bedrivs av den svenska offentliga arbetsgivaren. I sådana fall tillämpas artikel 19 punkt 1.
 • Skatteavtalstillämpning vid beskattning av pensioner kommenteras även på sidorna Article 18 Pensions, Article 19 Government Service och Article 21 Other Income.

Tabell: Pension från Sverige och hemvist i USA

Typ av pension

Får pensionen beskattas i Sverige?

Undantag

Artikel i skatteavtalet

Socialförsäkringspension

Ja

-

19 punkt 2

Tjänstepension p.g.a. offentlig tjänst som inte utförts i samband med rörelse

Ja

Får inte beskattas i Sverige om personen är amerikansk medborgare

20 punkt 2 a och b

Tjänstepension p.g.a. privat tjänst och p.g.a. offentlig tjänst som utförts i samband med rörelse

Nej

-

19 punkt 1

Privat pensionsförsäkring och IPS-konto

Nej

-

19 punkt 1

Danmark - Se Norden

Finland – Se Norden

Frankrike

Om pensionen är skattepliktig enligt intern svensk rätt (se ovan) gäller nedanstående när personen har hemvist (se ovan) i Frankrike enligt skatteavtalet med Frankrike.

 • Enligt artikel 18 beskattas en pension och en annan liknande ersättning som betalas ut på grund av privat (enskild) tjänst endast i Frankrike. Bestämmelsen omfattar både periodiska utbetalningar och engångsbelopp eftersom orden ”annan liknande ersättning” finns med. Även efterlevandepensioner och liknande ersättningar omfattas förutsatt att de betalas på grund av tidigare anställning.
 • I artikel 19 punkt 2 regleras beskattningsrätten till en pension som betalas på grund av offentlig tjänst. Pension på grund av svensk offentlig tjänst beskattas endast i Sverige. Om personen är fransk medborgare beskattas dock pensionen endast i Frankrike. Enligt punkt 3 ska artikeln inte tillämpas på en pension som betalas på grund av arbete som utförts i samband med rörelse som bedrivs av den svenska offentliga arbetsgivaren. I sådana fall tillämpas artikel 18.
 • Avtalet innehåller inte någon särskild artikel som behandlar annan pension än pension på grund av tidigare anställning. Detta innebär att artikeln om annan inkomst, artikel 21, är tillämplig på pension enligt socialförsäkringslagstiftning och utbetalningar från privata pensionsförsäkringar och IPS-konton. Beskattning sker enligt artikel 21 punkt 1 endast i Frankrike.
 • Skatteavtalstillämpning vid beskattning av pensioner kommenteras även på sidorna Article 18 Pensions, Article 19 Government Service och Article 21 Other Income.

Tabell: Pension från Sverige och hemvist i Frankrike

Typ av pension

Får pensionen beskattas i Sverige?

Undantag

Artikel i skatteavtalet

Socialförsäkringspension

Nej

-

21 punkt 1

Tjänstepension p.g.a. offentlig tjänst som inte utförts i samband med rörelse

Ja

Får inte beskattas i Sverige om personen är fransk medborgare

19 punkt 2 a och b

Tjänstepension p.g.a. privat tjänst och p.g.a. offentlig tjänst som utförts i samband med rörelse

Nej

-

18

Privat pensionsförsäkring och IPS-konto

Nej

-

21 punkt 1

Färöarna – Se Norden

Grekland

Nytt: 2021-12-17

Avtalet har sagts upp av Sverige och lagen (2019:1197) om skatteavtal mellan Sverige och Grekland upphör att gälla den 1 januari 2022. Det uppsagda avtalet ersätts inte av något nytt. När det upphört att gälla kommer beskattning av svensk pension att ske enligt intern svensk rätt. Läs mer under Grekland.

Om pensionen är skattepliktig enligt intern svensk rätt (se ovan) gäller nedanstående när personen har hemvist (se ovan) i Grekland enligt skatteavtalet med Grekland.

 • Enligt artikel XVI beskattas pension och liknande ersättningar som utbetalas på grund av privat (enskild) tjänst endast i Grekland. Bestämmelsen omfattar både periodiska utbetalningar och engångsbelopp eftersom orden ”liknande ersättningar” finns med. Även efterlevandepensioner och liknande ersättningar omfattas förutsatt att de betalas på grund av tidigare anställning.
 • I artikel XIV § 1 regleras beskattningsrätten till pension som betalas på grund av offentlig tjänst. Pension på grund av svensk offentlig tjänst får beskattas i Sverige. Enligt § 2 ska artikeln inte tillämpas på pension som betalas på grund av arbete som utförts i samband med rörelse som bedrivs av den svenska offentliga arbetsgivaren. I sådana fall tillämpas artikel XVI.
 • Artikel XIV § 1 omfattar även utbetalningar enligt socialförsäkringslagstiftningen. Pension som betalas ut enligt svensk socialförsäkringslagstiftning får beskattas i Sverige.
 • Livräntor är särskilt reglerade i artikel XVIII (jfr definitionen av livränta i § 3). Enligt § 1 ska livräntor uppburna från inkomstkälla i Sverige vara undantagna från svensk skatt. Bestämmelsen är tillämplig på utbetalningar från privata pensionsförsäkringar och IPS-konton (jfr HFD 2012 ref. 4).
 • Skatteavtalstillämpning vid beskattning av pensioner kommenteras även på sidorna Article 18 Pensions, Article 19 Government Service och Article 21 Other Income.

Tabell: Pension från Sverige och hemvist i Grekland

Typ av pension

Får pensionen beskattas i Sverige?

Artikel i skatteavtalet

Socialförsäkringspension

Ja

XIV § 1

Tjänstepension p.g.a. offentlig tjänst som inte utförts i samband med rörelse

Ja

XIV § 1

Tjänstepension p.g.a. privat tjänst och p.g.a. offentlig tjänst som utförts i samband med rörelse

Nej

XVI

Privat pensionsförsäkring och IPS-konto

Nej

XVIII § 1

Island – Se Norden

Italien

Om pensionen är skattepliktig enligt intern svensk rätt (se ovan) gäller nedanstående när personen har hemvist (se ovan) i Italien enligt skatteavtalet med Italien.

Skatteavtalet med Italien innehåller en särskild reglering av hur hemvist enligt avtalet ska fastställas. Den finns kommenterad under Artikel 4 – Hemvist.

 • För utbetalningar enligt svensk socialförsäkringslagstiftning eller på grund av en pensionsförsäkring meddelad i Sverige gäller olika bestämmelser för den som är svensk medborgare respektive för den som inte är svensk medborgare.
 • Enligt artikel 18 punkt 1 beskattas pension och andra liknande ersättningar endast i Italien. Det finns inget krav på att pensionen ska betalas ut på grund av tidigare anställning vilket innebär att bestämmelsen är tillämplig på såväl pension enligt socialförsäkringslagstiftning som tjänstepension på grund av privat (enskild) tjänst och utbetalningar från privat pensionsförsäkring och IPS-konto. Bestämmelsen omfattar både periodiska utbetalningar och engångsbelopp eftersom orden ”andra liknande ersättningar” finns med. Även efterlevandepensioner och liknande ersättningar omfattas.
 • Artikel 18 punkt 2 tillämpas på pension enligt svensk socialförsäkringslagstiftning och utbetalningar på grund av pensionsförsäkring (såväl tjänstepensionsförsäkring på grund av privat tjänst som privat pensionsförsäkring) meddelad i Sverige, till en person som är svensk medborgare. Det innebär att pensionen får beskattas i Sverige och att Sverige ska undanröja eventuell dubbelbeskattning genom s.k. omvänd credit (artikel 24 punkt 6).
 • I artikel 19 punkt 2 regleras beskattningsrätten till pension på grund av offentlig tjänst. Pension på grund av svensk offentlig tjänst beskattas endast i Sverige. Om personen är italiensk medborgare beskattas dock pensionen endast i Italien. Enligt punkt 3 ska artikeln inte tillämpas på pension som betalas på grund av arbete som utförts i samband med rörelse som bedrivs av den svenska offentliga arbetsgivaren. I sådana fall tillämpas artikel 18 punkt 1 eller, om det är en tjänstepensionsförsäkring meddelad i Sverige och personen är svensk medborgare, artikel 18 punkt 2.
 • Skatteavtalstillämpning vid beskattning av pensioner kommenteras även på sidorna Article 18 Pensions, Article 19 Government Service och Article 21 Other Income.

Tabell: Pension från Sverige och hemvist i Italien (svenska medborgare)

Typ av pension

Får pensionen beskattas i Sverige?

Undantag

Artikel i skatteavtalet

Socialförsäkringspension

Ja

-

18 punkt 2*

Tjänstepension p.g.a. offentlig tjänst som inte utförts i samband med rörelse

Ja

Får inte beskattas i Sverige om personen även är italiensk medborgare

19 punkt 2 a och b

Tjänstepension, på annat sätt än genom försäkring, p.g.a. privat tjänst och p.g.a. offentlig tjänst som utförts i samband med rörelse.

Nej

-

18 punkt 1

Tjänstepensionsförsäkring p.g.a. privat tjänst och p.g.a. offentlig tjänst som utförts i samband med rörelse

Ja

-

18 punkt 2*

Privat pensionsförsäkring

Ja

-

18 punkt 2*

IPS-konto

Nej

-

18 punkt 1

*omvänd credit

Tabell: Pension från Sverige och hemvist i Italien (ej svenska medborgare)

Typ av pension

Får pensionen beskattas i Sverige?

Undantag

Artikel i skatteavtalet

Socialförsäkringspension

Nej

-

18 punkt 1

Tjänstepension p.g.a. offentlig tjänst som inte utförts i samband med rörelse

Ja

Får inte beskattas i Sverige om personen är italiensk medborgare

19 punkt 2 a och b

Tjänstepension, på annat sätt än genom försäkring, p.g.a. privat tjänst och p.g.a. offentlig tjänst som utförts i samband med rörelse.

Nej

-

18 punkt 1

Tjänstepensionsförsäkring p.g.a. privat tjänst och p.g.a. offentlig tjänst som utförts i samband med rörelse

Nej

-

18 punkt 1

Privat pensionsförsäkring

Nej

-

18 punkt 1

IPS-konto

Nej

-

18 punkt 1

Malta

Om pensionen är skattepliktig enligt intern svensk rätt (se ovan) rätt gäller nedanstående när personen har hemvist (se ovan) i Malta enligt skatteavtalet med Malta.

 • Enligt artikel 18 punkt 1 beskattas pension och annan liknande ersättning som utbetalas på grund av privat (enskild) tjänst endast i Malta. Bestämmelsen omfattar både periodiska utbetalningar och engångsbelopp eftersom orden ”annan liknande ersättning” finns med. Även efterlevandepensioner och liknande ersättningar omfattas förutsatt att de betalas på grund av tidigare anställning.
 • I artikel 18 punkt 2 regleras pension och andra förmåner som betalas ut enligt socialförsäkringslagstiftningen. Pension som betalas ut enligt svensk socialförsäkringslagstiftning beskattas endast i Sverige.

 • I artikel 19 punkt 2 regleras beskattningsrätten till pension på grund av offentlig tjänst. Pension på grund av svensk offentlig tjänst beskattas endast i Sverige. Om personen är maltesisk medborgare sker beskattning endast i Malta. Enligt punkt 3 ska artikeln inte tillämpas på pension som betalas på grund av arbete som utförts i samband med rörelse som bedrivs av den svenska offentliga arbetsgivaren. I sådana fall tillämpas artikel 18 punkt 1.
 • Avtalet innehåller inte någon särskild artikel som behandlar utbetalningar från privat pensionsförsäkring och IPS-konto. Detta innebär att artikeln om annan inkomst, artikel 21, är tillämplig på sådana pensioner. Beskattning sker enligt artikel 21 punkt 1 endast i Malta.
 • I artikel 22 punkt 3 finns en så kallad remittanceregel som ger Sverige beskattningsrätt till vissa inkomster som härrör från Sverige och som inte överförs till eller tas emot i Malta. Artikeln är aktuell att tillämpa i de fall Sverige saknar beskattningsrätt enligt skatteavtalet till en viss pension.
 • Skatteavtalstillämpning vid beskattning av pensioner kommenteras även på sidorna Article 18 Pensions, Article 19 Government Service och Article 21 Other Income.

Tabell: Pension från Sverige och hemvist i Malta

Typ av pension

Får pensionen beskattas i Sverige?

Undantag

Artikel i skatteavtalet

Socialförsäkringspension

Ja

-

18 punkt 2

Tjänstepension p.g.a. offentlig tjänst som inte utförts i samband med rörelse

Ja

Får inte beskattas i Sverige om personen är maltesisk medborgare*

19 punkt 2 a och b

Tjänstepension p.g.a. privat tjänst och p.g.a. offentlig tjänst som utförts i samband med rörelse

Nej*

-

18 punkt 1

Privat pensionsförsäkring och IPS-konto

Nej*

-

21 punkt 1

*Sverige får beskatta pensionen om remittanceregeln i artikel 22 punkt 3 är tillämplig.

Norden

Om pensionen är skattepliktig enligt intern svensk rätt (se ovan) gäller nedanstående när personen har hemvist (se ovan) i Danmark, Finland, Färöarna, Island eller Norge enligt skatteavtalet mellan de nordiska länderna.

 • Enligt artikel 18 punkt 1 får pension och livränta som betalas från Sverige och utbetalningar enligt svensk socialförsäkringslagstiftning beskattas i Sverige. Det finns inget krav på att pensionen ska betalas ut på grund av en tidigare anställning vilket innebär att bestämmelsen är tillämplig på såväl pension enligt socialförsäkringslagstiftning som tjänstepension från både privat (enskild) och offentlig tjänst (eftersom det inte finns någon särskild bestämmelse för pension från offentlig tjänst) och utbetalningar från privat pensionsförsäkring och IPS- konto.
 • Artikel 18 i det nordiska skatteavtalet finns även kommenterad på sidan Artikel 18 Pension m.m.

Tabell: Pension från Sverige och hemvist i Danmark, Finland, Färöarna, Island eller Norge

Typ av pension

Får pensionen beskattas i Sverige?

Artikel i skatteavtalet

Socialförsäkringspension

Ja

18 punkt 1

Tjänstepension p.g.a. offentlig tjänst

Ja

18 punkt 1

Tjänstepension p.g.a. privat tjänst

Ja

18 punkt 1

Privat pensionsförsäkring och IPS-konto

Ja

18 punkt 1

Norge – Se Norden

Portugal

Nytt: 2021-12-17

Avtalet har sagts upp av Sverige och lagen (2003:758) om skatteavtal mellan Sverige och Portugal upphör att gälla den 1 januari 2022. Det uppsagda avtalet ersätts inte av något nytt. När det upphört att gälla kommer beskattning av svensk pension att ske enligt intern svensk rätt. Läs mer under Portugal.

Avtalet i dess lydelse enligt SFS 2003:758 gäller. Det ”nya avtalet” (protokollet om ändring) som undertecknades den 16 maj 2019 har aldrig trätt i kraft.

Om pensionen är skattepliktig enligt intern svensk rätt (se ovan) gäller nedanstående när personen har hemvist (se ovan) i Portugal enligt skatteavtalet med Portugal.

 • Enligt artikel 18 beskattas pension och annan liknande ersättning som utbetalas på grund av privat (enskild) tjänst endast i Portugal. Bestämmelsen omfattar både periodiska utbetalningar och engångsbelopp eftersom orden ”annan liknande ersättning” finns med. Även efterlevandepensioner och liknande ersättningar omfattas förutsatt att de betalas på grund av tidigare anställning.
 • I artikel 19 punkt 2 regleras beskattningsrätten till pension på grund av offentlig tjänst. Pension på grund av svensk offentlig tjänst beskattas endast i Sverige. Om personen är portugisisk medborgare beskattas dock pensionen endast i Portugal. Enligt punkt 3 ska artikeln inte tillämpas på pension som betalas på grund av arbete som utförts i samband med rörelse som bedrivs av den svenska offentliga arbetsgivaren. I sådana fall tillämpas artikel 18.
 • I artikel 21 punkt 4 regleras utbetalningar enligt socialförsäkringslagstiftningen. Pension och annan utbetalning som görs enligt svensk socialförsäkringslagstiftning får beskattas i Sverige.
 • Avtalet innehåller inte någon särskild artikel som behandlar utbetalningar från privat pensionsförsäkring och IPS-konto. Detta innebär att artikeln om annan inkomst, artikel 21, är tillämplig på sådana pensioner. Enligt artikel 21 punkt 3 får inkomster som härrör från Sverige beskattas här.
 • Skatteavtalstillämpning vid beskattning av pensioner kommenteras även på sidorna Article 18 Pensions, Article 19 Government Service och Article 21 Other Income.

Tabell: Pension från Sverige och hemvist i Portugal

Typ av pension

Får pensionen beskattas i Sverige?

Undantag

Artikel i skatteavtalet

Socialförsäkringspension

Ja

-

21 punkt 4

Tjänstepension p.g.a. offentlig tjänst som inte utförts i samband med rörelse

Ja

Får inte beskattas i Sverige om personen är portugisisk medborgare

19 punkt 2 a och b

Tjänstepension p.g.a. privat tjänst och p.g.a. offentlig tjänst som utförts i samband med rörelse

Nej

-

18

Privat pensionsförsäkring och IPS-konto

Ja

-

21 punkt 3

Spanien

Om pensionen är skattepliktig enligt intern svensk rätt (se ovan) gäller nedanstående när personen har hemvist (se ovan) i Spanien enligt skatteavtalet med Spanien.

Skatteavtalet med Spanien innehåller en särskild reglering av hur hemvist enligt avtalet ska fastställas. Den finns kommenterad under Artikel IV – Hemvist.

 • För utbetalningar enligt svensk socialförsäkringslagstiftning eller på grund av en pensionsförsäkring meddelad i Sverige gäller olika bestämmelser för den som är svensk medborgare respektive för den som inte är svensk medborgare.
 • Enligt artikel XVIII punkt 1 beskattas pension och liknande ersättning som utbetalas på grund av privat (enskild) tjänst endast i Spanien. Bestämmelsen omfattar både periodiska utbetalningar och engångsbelopp eftersom orden ”liknande ersättningar” finns med. Även efterlevandepensioner och liknande ersättningar omfattas förutsatt att de betalas på grund av tidigare anställning.
 • Artikel XVIII punkt 1 omfattar även livränta (jfr definitionen i punkt 2), utan krav på att livräntan betalas ut på grund av tidigare anställning. Bestämmelsen är därför tillämplig på utbetalningar från privata pensionsförsäkringar och IPS-konton (jfr HFD 2012 ref. 4).
 • Artikel XVIII punkt 3 tillämpas på pension enligt svensk socialförsäkringslagstiftning och utbetalningar på grund av pensionsförsäkring (såväl tjänstepensionsförsäkring på grund av privat tjänst som privat pensionsförsäkring) meddelad i Sverige, till en person som är svensk medborgare. Det innebär att pensionen får beskattas i Sverige och att Sverige ska undanröja eventuell dubbelbeskattning genom s.k. omvänd credit (artikel XXIV punkt 5). Är personen inte svensk medborgare tillämpas i stället artikel XVIII punkt 1 på pension på grund av pensionsförsäkring och artikel XXII punkt 1 (övriga inkomster) på pension på grund av socialförsäkringslagstiftning. Det innebär att beskattning endast sker i Spanien.
 • I artikel XIX punkt 2 regleras beskattningsrätten till pension på grund av offentlig tjänst. Pension på grund av svensk offentlig tjänst beskattas endast i Sverige. Om personen är spansk medborgare beskattas dock pensionen endast i Spanien. Enligt punkt 3 i artikeln ska artikeln inte tillämpas på pension som betalas på grund av arbete som utförts i samband med rörelse som bedrivs av den svenska offentliga arbetsgivaren. I sådana fall tillämpas artikel XVIII punkt 1 eller, om det är en tjänstepensionsförsäkring som meddelats i Sverige och personen är svensk medborgare, artikel XVIII punkt 3.
 • Skatteavtalstillämpning vid beskattning av pensioner kommenteras även på sidorna Article 18 Pensions, Article 19 Government Service och Article 21 Other Income.

Tabell: Pension från Sverige och hemvist i Spanien (svenska medborgare)

Typ av pension

Får pensionen beskattas i Sverige?

Undantag

Artikel i skatteavtalet

Socialförsäkringspension

Ja

-

XVIII punkt 3*

Tjänstepension p.g.a. offentlig tjänst som inte utförts i samband med rörelse

Ja

Får inte beskattas i Sverige om personen även är spansk medborgare

XIX punkt 2 a och b

Tjänstepension, på annat sätt än genom försäkring, p.g.a. privat tjänst och p.g.a. offentlig tjänst som utförts i samband med rörelse

Nej

-

XVIII punkt 1

Tjänstepensionsförsäkring p.g.a. privat tjänst och p.g.a. offentlig tjänst som utförts i samband med rörelse

Ja

-

XVIII punkt 3*

Privat pensionsförsäkring

Ja

-

XVIII punkt 3*

IPS-konto

Nej

-

XVIII punkt 1

*omvänd credit

Tabell: Pension från Sverige och hemvist i Spanien (ej svenska medborgare)

Typ av pension

Får pensionen beskattas i Sverige?

Undantag

Artikel i skatteavtalet

Socialförsäkringspension

Nej

-

XXII punkt 1

Tjänstepension p.g.a. offentlig tjänst som inte utförts i samband med rörelse

Ja

Får inte beskattas i Sverige om personen är spansk medborgare

XIX punkt 2 a och b

Tjänstepension, på annat sätt än genom försäkring, p.g.a. privat tjänst och p.g.a. offentlig tjänst som utförts i samband med rörelse

Nej

-

XVIII punkt 1

Tjänstepensionsförsäkring p.g.a. privat tjänst och p.g.a. offentlig tjänst som utförts i samband med rörelse

Nej

-

XVIII punkt 1

Privat pensionsförsäkring

Nej

XVIII punkt 1

IPS-konto

Nej

-

XVIII punkt 1

USA

Se Amerikas Förenta Stater (USA).