OBS: Detta är utgåva 2021.18. Visa senaste utgåvan.

Skatteverket är behörig myndighet för informationsutbyte om punktskatter som inte är EU-harmoniserade. Möjligheterna att använda och vidarebefordra uppgifter som har mottagits genom informationsutbyte begränsas dels av svenska sekretessbestämmelser, dels av regler i den rättsakt som uppgifterna har lämnats med stöd av.

Behörig myndighet

Informationsutbyte med andra länder får bara ske mellan behöriga myndigheter. Skatteverket är behörig myndighet för informationsutbyte om de svenska punktskatter som inte är harmoniserade inom EU. Du kan läsa mer på sidan om behörighet att utbyta information.

Sekretess och användningsbegränsningar

Skatteverkets möjlighet att använda och vidarebefordra uppgifter som har mottagits genom informationsutbyte begränsas dels av svenska sekretessbestämmelser, dels av regler i den rättsakt som uppgifterna har lämnats med stöd av. På motsvarande sätt begränsas mottagarlandets möjlighet att använda och vidarebefordra uppgifter som det landet har fått från Skatteverket.

Det finns ofta begränsningar i de olika rättsakterna om informationsutbyte som förklarar hur mottagaren får använda uppgifterna. Dessa begränsningar gäller oberoende av bestämmelserna i den mottagande statens nationella lagstiftning. Hur Skatteverket får använda en uppgift från ett annat land varierar alltså mellan de olika rättsakterna. Det är alltså mycket viktigt att noggrant läsa vad som framgår om detta i de olika rättsakterna.

I vissa fall kan det andra landet ge sitt tillstånd till att informationen används för ett annat ändamål än det som framgår av rättsakten. I sådana fall måste Skatteverket först fråga det andra landet om detta via det landets behöriga myndighet.

Du kan läsa mer om tillämpningen av svensk sekretesslagstiftning på uppgifter som har tagits emot genom informationsutbyte samt om användningsbegränsningar på sidan om informationsutbyte med andra länder inom beskattningsverksamheten.