OBS: Detta är utgåva 2021.18. Sidan är avslutad 2023.

Ett företag kan högst få omställningsstöd med 150 miljoner kronor. Om flera företag i en koncern är berättigade till stöd får stödet till koncernen totalt högst uppgå till 150 miljoner kronor.

Maximalt stöd är 150 miljoner kronor

Omställningsstöd kan ges med högst 150 miljoner kronor per stödberättigat företag (14 § FOM).

Om flera företag i en koncern av sådant slag som anges i 1 kap. 4 § ÅRL är berättigade till omställningsstöd får stödet till koncernen totalt högst uppgå till 150 miljoner kronor. Att koncernen ska vara ”av sådant slag” som anges i 1 kap. 4 § ÅRL innebär att även utländska koncerner omfattas om företagen upprätthåller förbindelser med varandra motsvarande vad som anges i årsredovisningslagen.

Det stöd ett företag kan få för administrativa kostnader för att söka stöd ingår i det totala omställningsstödet, och omfattas alltså av takbeloppet på totalt 150 miljoner kronor.

I koncerner ska stödet fördelas mellan företagen

I en koncern ska stödet fördelas på respektive stödberättigat företag i förhållande till det stöd företaget hade haft rätt till om det inte funnits något takbelopp (14 § FOM, Fm 2020:8 s. 16). Stödet ska endast beräknas och fördelas på de företag som är berättigade till omställningsstöd.

Exempel: fördelning av omställningsstöd i en koncern

En koncern består av ett moderbolag, AB A, och fyra helägda dotterbolag, AB B, AB C, AB D och AB E. Om inget takbelopp hade funnits hade företagen varit berättigade till stöd enligt nedan:

Bolag

Beräknat stöd

AB A

40 mkr

AB B

30 mkr

AB C

80 mkr

AB D

50 mkr

AB E

0 kr

Totalt beräknat omställningsstöd inom koncernen uppgår till 200 miljoner kronor, men koncernen har endast rätt till stöd med totalt 150 miljoner kronor. För AB A innebär det att stödet kan beräknas till 30 mkr (40/200 x 150). Efter proportionering har respektive bolag rätt till stöd enligt nedan:

Bolag

Beräknat stöd

Stöd efter begränsning

AB A

40 mkr

30 mkr

AB B

30 mkr

22,5 mkr

AB C

80 mkr

60 mkr

AB D

50 mkr

37,5 mkr

AB E

0 kr

0 kr

Ett ytterligare exempel på hur bestämmelsen ska tillämpas finns i förordningsmotiven (Fm 2020:8 s. 16).

Ändrad koncerntillhörighet

Den avgörande tidpunkten för frågan om företagen ingår i en koncern av sådant slag som anges i 1 kap. 4 § ÅRL är den tidpunkt då prövningen sker (Fm 2020:8 s. 16).

Ett företag som ansökt om stödet eller fått stödet ska omgående lämna uppgift om förändringar som kan påverka rätten till stödet eller dess storlek (6 § LOM). En sådan uppgiftsskyldighet omfattar även en situation där ett sökande företag har fått ny koncerntillhörighet (17 § FOM, Fm 2020:8 s. 17).

Det innebär att om ett företag under tiden mellan ansökan och beslut om stöd har fått en ny koncerntillhörighet ska stödet begränsas utifrån förhållandena i den koncern företaget ingår i vid beslutstidpunkten.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Förordning (2020:552) om omställningsstöd för mars och april 2020 [1] [2] [3]

Propositioner

  • Förordningsmotiv Fm 2020:8 Förordning om omställningsstöd [1] [2] [3] [4]