OBS: Detta är utgåva 2021.18. Visa senaste utgåvan.

Säkerhet ska ställas i svenska kronor och i viss form.

Skatteverkets föreskrifter om säkerhet

Nytt: 2021-07-19

Skatteverkets föreskrifter om säkerhet enligt LTS (SKVFS 2014:7) ändras från och med den 1 augusti 2021 genom SKVFS 2021:8. 2 § tredje punkten ändras till att även omfatta regioner och en möjlighet att ställa säkerhet genom förtida insättning av skatten i vissa fall har införts för snus, tuggtobak och övrig tobak.

Tidigare:

Skatteverket har utfärdat föreskrifter om säkerhet enligt LTS (SKVFS 2014:7).

Av dessa föreskrifter framgår de förutsättningar som måste vara uppfyllda för att en säkerhet ska kunna godtas som säkerhet enligt LTS.

Säkerheten ska ställas i svenska kronor och bestå av något av följande alternativ (2 § SKVFS 2021:8):

  • En garanti som är utfäst av bank, försäkringsföretag, eller annat företag som har Finansinspektionens tillstånd att bedriva verksamhet, eller av likvärdigt utländska företag som hör hemma i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet
  • En garanti som är utfäst av aktiebolag med aktier upptagna till handel på en reglerad marknad med tillstånd av Finansinspektionen, eller av annan likvärdig juridisk person. ”Annan likvärdig juridisk person” syftar på företaget som ställer ut garantin och kan alltså avse såväl företag börsnoterade i andra länder som likvärdiga företag, svenska eller utländska, som inte är börsnoterade.

Nytt: 2021-07-19

  • En garanti som är utfäst av staten, kommun eller region.

Tidigare:

  • En garanti som är utfäst av stat eller kommun.
  • Belopp som sätts in på konto i kreditinstitut som har Finansinspektionens tillstånd att bedriva verksamhet. Beloppet ska vara spärrat mot kontohavarens åtkomst och pantsatt till förmån för Skatteverket. Kreditinstitutet ska vara underrättat om pantsättningen.

Utformning av säkerhet

En garanti ska vara utformad på så sätt att den som utfäst garanti förbinder sig att betala på första anfordran (demandgaranti eller liknade). Den ska också vara utformad så att den kan tas i anspråk under minst sex månader efter det att den som utfäst garantin säger upp den. Uppsägningen ska göras genom rekommenderat brev. Observera att Skatteverket får besluta att ställd säkerhet ska upphöra att gälla vid en tidigare tidpunkt (4 § SKVFS 2021:8).

Utformning av pantsättning av spärrat konto

En pantsättning ska vara utformad så att den kan tas i anspråk under minst sex månader efter det att den som pantsatt tillgodohavandet säger upp pantsättningen. Uppsägningen ska göras genom rekommenderat brev. Observera att Skatteverket får besluta att ställd säkerhet ska upphöra att gälla vid en tidigare tidpunkt (4 § SKVFS 2021:8).

Förtida insättning av skatt godtas som säkerhet i vissa fall

Nytt: 2021-07-19

I vissa fall ska även en förtida insättning på Skatteverkets särskilda konto för ställande av säkerhet av hela den skatt som belöper på de varor som säkerhet ska ställas för godtas som säkerhet. Detta gäller säkerhet som ska ställas enligt 38 b § LTS (distansförsäljning vid ett enstaka tillfälle) och 38 e § LTS (den som utan att vara godkänd lagerhållare yrkesmässigt för in eller tar emot snus, tuggtobak eller övrig tobak på annat sätt än genom distansförsäljning) (5 § SKVFS 2021:8).

Referenser på sidan

Föreskrifter

  • Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2014:7) om säkerhet enligt lagen (1994:1563) om tobaksskatt, lagen (1994:1564) om alkoholskatt och lagen (1994:1776) om skatt på energi; [1] [2] [3] [4] [5]

Lagar & förordningar

  • Lag (1994:1563) om tobaksskatt [1]